El proper dilluns 16 de setembre a les 19h se celebrarà el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 16 de setembre, a les 19h, se celebrarà el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre.

El Ple s’ha convocat aquest dimarts 10 de setembre al  migdia i, paral·lelament, l’alcaldessa Agnès Ferré ha convocat els portaveus de tots els grups polítics municipals a una reunió, que tindrà lloc el proper divendres 13 de setembre al despatx d’alcaldia, amb l’objectiu de resoldre dubtes o fer aclariments sobre les propostes del Ple ordinari. Val a dir que tots els regidors convocats al Ple tenen accés immediat, de forma telemàtica, a la documentació relativa als punts que s’abordaran al Ple des del moment que es fa la convocatòria.

ORDRE DEL DIA

A)Part resolutiva.

1.-Aprovació de l’acta del Ple del 15 de juny de 2019 de Constitució de la nova corporació.

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 20 de juny de 2019.

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 4 de juliol de 2019.

4.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 12 d’agost de 2019.

5.-Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013, pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013.

6.-Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de servei de menjador escolar.

7.-Aprovació del Text Refós de les Ordenances Fiscals vigents.

8.-Nomenament del representant suplent de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

9.-Proposta d’acord del grup municipal d’ERC sobre la modificació del ROM.

B)Activitat de Control.

10.-Execució trimestral del pressupost del 1r trimestre de 2019.

11.-Execució trimestral del pressupost del 2n trimestre de 2019.

12.-Donar compte de les línies fonamentals del pressupost.

13.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

14.-Donar Compte dels acords de la Junta de Govern.

15.-Informe d’Alcaldia.

C)Precs i preguntes.

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 16 de septiembre, a las 19h, se celebrará el pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal correspondiente a este trimestre.

El Pleno se ha convocado este martes 10 de septiembre a mediodía y, paralelamente, la alcaldesa Agnès Ferré ha convocado a los portavoces de todos los grupos políticos municipales a una reunión, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de septiembre en el despacho de alcaldía, con el objetivo de resolver dudas o hacer aclaraciones sobre las propuestas del Pleno ordinario. Cabe decir que todos los concejales convocados al Pleno tienen acceso inmediato, de forma telemática, a toda la documentación relativa a los puntos que se abordarán en el Pleno desde el momento en qué se hace la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

A)Parte resolutiva.

1.-Aprobación del acta del Pleno del 15 de junio del 2019 de Constitución de la nueva corporación.

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario de fecha 20 de junio del 2019.

3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario de fecha 4 de julio del 2019.

4.-Aprobaicón del acta del Pleno extraordinario de fecha 12 de agosto del 2019.

5.-Aprobación del inicio del expediente de revisión de oficio para declarar nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del 17 de septiembre del 2013, por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado, así como el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre del 2013.

6.-Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de servicio de comedor escolar.

7.-Aprobación del Texto Refundido de las Ordenanzas Fiscales vigentes.

8.-Nombramiento del representante suplente del Ayuntamiento en el Consorcio de Promoción Turística del Penedès.

9.-Propuesta de acuerdo del grupo municipal de ERC sobre la modificación del ROM.

B)Actividad de Control.

10.-Ejecución trimestral del presupuesto del 1º trimestre del 2019.

11.-Ejecución trimestral del presupuesto del 2º trimestre del 2019.

12.-Dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto.

13.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

14.-Dar Cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

15.-Informe de Alcaldía.

C)Ruegos y preguntas.

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.