La Junta de govern del 9 de setembre ha adjudicat el servei de l’Escola de música

Cartell A3 - portes la bisbal contrapunt musica_page-0001

La Junta de govern del 9 de setembre ha adjudicat el servei de l’Escola de música a l’Escola de Música Contrapunt per als cursos 2019/20 i 2020/21 amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

La licitació actual del servei finalitzava el curs 2018/2019 i, per aquest motiu, s’ha tornat a licitar el servei mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. La mesa de contractació ha valorat les propostes de les dues empreses que han licitat, seguint les bases de la licitació del servei, i ha adjudicat el contracte a l’Escola de Música Contrapunt, que haurà d’ocupar-se de la docència, la gestió administrativa, l’organització, el control i la gestió tècnica i econòmica així com del cobrament del preu públic aprovat per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’Escola municipal de música té com a finalitat promoure la música i el seu ensenyament i està oberta a tota la població, sense límit d’edat. Haurà d’oferir classes de llenguatge musical, piano, bateria/percussió, guitarra i conjunt instrumental, de dilluns a divendres, d’octubre a juny i en horari de tardes, ja que es contempla com una activitat complementària a la de l’escola per a aquells usuaris que estiguin en edat escolar.

La Regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, ja s’ha reunit amb l’Escola de Música Contrapunt amb l’objectiu de concretar tots els detalls de cara a l’inici de les classes, com ara la forma de procedir per fer les inscripcions. La reunió informativa amb els interessats es farà el dijous 19 de setembre a les 19:00h al Centre Municipal de Cultura i està previst que les classes comencin a l’octubre.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 9 de septiembre ha adjudicado el servicio de la Escuela de música a l’Escola de Música Contrapunt para los cursos 2019/20 y 2020/21 con posibilidad de dos prórrogas anuales.

La licitación actual del servicio finalizaba en el curso 2018/2019 y, por este motivo, se ha vuelto a licitar el servicio mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. La mesa de contratación ha valorado las propuestas de las dos empresas que han licitado, siguiendo las bases de la licitación del servicio, y ha adjudicado el contrato a la Escola de Música Contrapunt, que deberá ocuparse de la docencia, la gestión administrativa, la organización, el control y la gestión técnica y económica así como del cobro del precio público aprobado por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La Escuela municipal de música tiene como finalidad promover la música y su enseñanza y está abierta a toda la población, sin límite de edad. Deberá ofrecer clases de lenguaje musical, piano, batería/percusión, guitarra y conjunto instrumental, de lunes a viernes, de octubre a junio y en horario de tardes, ya que se contempla como una actividad complementaria a la de la escuela para aquellos usuarios que estén en edad escolar.

La regidora de Educación, Leo Uceda, ya se ha reunido con la Escola de Música Contrapunt con el objetivo de concretar todos los detalles de cara al inicio de las clases, como por ejemplo la forma de proceder para hacer las inscripciones. La reunión informativa con los interesados se hará el jueves 19 de septiembre a las 19:00h en el Centre Municipal de Cultura y está previsto que las clases empiecen en octubre.