La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres de dos habitatges socials a les antigues cases dels mestres

cases dels mestres

La Junta de Govern celebrada el dilluns 12 d’agost de 2019 ha aprovat la licitació de les obres de dos habitatges socials a les antigues cases dels mestres per un import total de 76.746,11€.

Els plecs de clàusules tècniques i econòmiques es poden trobar al Perfil del contractant, dins del Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Els licitadors han de presentar la documentació per via electrònica i el termini de presentació de pliques és de 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=51265989&lawType= En aquest cas el termini finalitza el 7 de setembre de 2019.

L’any 2016 es va començar a treballar amb l’objectiu de desafectar les cases, que tenien consideració d’equipament municipal, perquè poguessin passar a ser habitatges socials de propietat municipal. L’any 2018 es va aprovar el contracte menor per a la redacció del projecte bàsic, d’execució i de direcció de l’obra de rehabilitació de les antigues cases dels mestres i es va aprovar inicialment el projecte de rehabilitació. Aquest 2019 la Diputació de Tarragona ha concedit la subvenció de 20.000€ per a la rehabilitació de les cases dels mestres que l’Ajuntament va sol·licitar i, al juliol, s’ha venut un percentatge d’una parcel·la del polígon industrial que era de propietat municipal i, de l’import obtingut, se n’han consignat a la partida d’habitatges socials 56.746,11€ que, si es sumen als 20.000€ de la subvenció, fan els 76.746,11€ necessaris per a aquesta licitació.

 

La Junta de Gobierno celebrada el lunes 12 de agosto del 2019 ha aprobado la licitación de las obras de dos viviendas sociales en las antiguas casas de los maestros por un importe total de 76.746,11€.

Los pliegos de cláusulas técnicas y económicas se pueden encontrar en el Perfil del contratante, dentro del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Los licitadores deben presentar la documentación por vía electrónica y el plazo de presentación de plicas es de 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=51265989&lawType= En este caso, el plazo finaliza el día 7 de septiembre de 2019.

El año 2016 se empezó a trabajar con el objetivo de desafectar las casas, que tenían consideración de equipamiento municipal. El año 2018 se aprobó el contrato menor para la redacción del proyecto básico, de ejecución y de dirección de la obra de rehabilitación de las antiguas casas de los maestros y se aprobó inicialmente el proyecto de rehabilitación. Este 2019 la Diputación de Tarragona ha concedido la subvención de 20.000€ para la rehabilitación de las casas de los maestros que el Ayuntamiento solicitó y, en julio, ha vendido un porcentaje de una parcela del polígono industrial que era de propiedad municipal y, del importe obtenido, se han consignado a la partida de viviendas sociales 56.746,11€ que, si se suman a los 20.000€ de la subvención, hacen los 76.746,11€ necesarios para esta licitación.