Aquest dilluns 12 d’agost ha tingut lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

PLE EXTRAORDINARI 12 AGOST 2019

Aquest dilluns 12 d’agost, a les 20h, ha tingut lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

En aquest Ple s’ha absentat la regidora Maguy Antolín (Ara la Bisbal) i el regidor Xavier Faura (Units per la Bisbal-FIC) ha arrribat amb retard, quan ja s’havia votat el primer punt.

Durant el Ple, s’han tractat els següents punts:

1.-Expedient 1083/2019. Aprovació del pagament de les costes del títol judicial 33/2016.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i ERC-AM (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

En el Ple ordinari de setembre del 2016 es va aprovar l’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de reconeixement de perllongació de la permanència en servei actiu de l’arquitecte municipal Sr. Ramon Munté. Aquesta sentència deixava sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern del 19/06/2013 per “ser contrari al dret” i obligava l’Ajuntament a donar d’alta el Sr. Munté a la Seguretat Social amb efectes retroactius del 14/08/2013, a abonar les nòmines des de llavors fins al moment, més els interessos de demora corresponents i a readmetre’l com a arquitecte municipal.

El Ple extraordinari del 12 d’agost de 2019 ha aprovat el pagament de les costes judicials derivades d’aquest procediment, que va finalitzar el juliol de 2018. L’import total de costes a abonar per part de l’Ajuntament és de 7.151,41€ més 100€ de costes relatives al recurs interposat.

2.-Expedient 900/2019. Disposicions normatives (Aprovació, Modificació o Derogació). Modificacio del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2)

Vots en contra: ERC-AM (1)

Abstencions: Units per la Bisbal-FIC (1)

S’aprova inicialment la modificació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

El 19 de desembre de 2016 es va aprovar el Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques. En el Ple del 18 de març de 2018 es va modificar i, posteriorment, en el Ple ordinari de desembre de 2018, es va proposar una nova modificació, l’aprovació de la qual no va prosperar.

Ara, s’ha tornat a elevar al Ple la modificació que es proposava en el Ple ordinari de desembre de 2018.

La modificació incorpora els ajuts a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a:

-Ajudes excepcionals en ensenyament: adquisició de llibres de text, transport escolar i quota de l’AMPA.

-Ajudes excepcionals en rebuts de l’IBI.

El reglament inicial regulava els ajuts puntuals per a subministraments bàsics (aigua, llum i comptadors solidaris) però no incloïa els ajuts que s’incorporen en la modificació, que s’havien de demanar a través de la convocatòria ordinària de subvencions, la qual cosa feia que si una família desafavorida amb necessitats puntuals, urgents i bàsiques demanava l’ajuda fora de convocatòria, no es pogués tramitar, en no estar obert el termini. A més, en cas de fer-se a través de la convocatòria ordinària, la concessió de l’ajut no es podia resoldre a través de la taula social, sinó que s’havia de resoldre a la mesa de subvencions, que s’encarregava de comprovar que els sol·licitants complien els requisits de les bases per demanar-la.

Amb aquesta modificació es pretén ampliar el termini de sol·licitud i concessió d’aquests ajuts perquè les famílies desafavorides puguin demanar els ajuts en ensenyament i pagament de rebuts de l’IBI en qualsevol moment de l’any. La concessió d’aquests ajuts serà valorada en la taula social, que es reuneix cada mes, amb Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès i el Servei d’Ocupació Municipal, i els sol·licitants hauran de seguir un pla de formació i ocupació amb l’acompanyament dels professionals de Serveis Socials i el Servei d’Ocupació Municipal, amb l’objectiu de poder millorar les seves condicions econòmiques i socials.

Quant als ajuts excepcionals en rebuts de l’IBI, aquests seran ajuts puntuals per a persones amb pocs recursos que compleixin els requisits establerts i que sol·licitin l’ajut per al seu habitatge habitual.

Durant el mes de juliol de 2019 s’ha fet una consulta pública sobre aquest reglament, tal com marca la normativa actual, a través del web municipal. Finalitzat el termini, no s’ha presentat cap suggeriment i, per tant, s’eleva la proposta al Ple. Una vegada aprovada per Ple, s’exposarà al públic durant 30 dies i, una vegada finalitzat el termini, si no hi ha al·legacions, la modificació quedarà aprovada definitivament.

3.-Expedient 1124/2019. Modificació de Crèdit 03P/2019.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2)

Vots en contra: ERC-AM (1)

Abstencions: Units per la Bisbal-FIC (1)

4.-Expedient 1121/2019. Modificació de Crèdit 02P/2019.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1)

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

EXPLICACIÓ DELS PUNTS 3 I 4

En aquests dos punts els membres de l’equip de govern han proposat modificacions de crèdit per realitzar inversions a l’Esplai i el Priorat que consideren “inversions importants i urgents en matèria de sanejament” i també modificacions de crèdit per a la Fase 1 de les obres de rehabilitació del Poliesportiu Municipal.

En concret:

A-Arranjament d’una canonada del clavegueram a l’Esplai: a l’alçada del local social de l’Esplai hi ha una canonada aixafada i trencada que afecta 40 metres lineals de tub de clavegueram i tres pous de registre al costat del talús de la carretera. La inversió per realitzar aquesta obra està pressupostada en 12.694,16€ IVA inclòs.

B-Substitució de les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del Priorat: l’obra consisteix a substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aquesta xarxa de clavegueram, que va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Aquesta obra, té un cost total de 84.961,44€ (IVA inclòs). A finals de maig la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció amb el programa PAM-PEXI, de 74.013€. Al juliol es va aprovar, inicialment, el projecte executiu per Junta de Govern.

La modificació de crèdit que es proposa per pagar la suma dels imports de l’execució de l’obra de l’Esplai (12.694,15€) i la diferència entre els 84.961,44€ pressupostats per a l’obra del Priorat i la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona de 74.013€ (és a dir, 10.948,44€)

Per obtenir l’import resultant de la suma d’ambdós imports (12.694,14€+10.948,44€=23.642,60€) es proposen les següents modificacions de crèdit:

-Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3P/2019 (punt 3 de l’ordre del dia) en modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al fons de contingència. El fons de contingència és una partida de pressupost que va al capítol 5 de despeses. És un fons que s’utilitza, habitualment, en casos imprevistos i necessaris. En el pressupost del 2019, la partida és de 22.320,65€. S’apliquen els 22.320,65€ de la partida de fons de contingència per a la partida de Renovació de xarxa de clavegueram.

-Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2P/2019 (punt 4 de l’ordre del dia) en modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a una part del superàvit. S’apliquen els 1.321,95€ que falten (97.655,60€-96.333,65€) per poder executar les obres de clavegueram de l’Esplai i del col·lector del Priorat.

C-Fase 1 del projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal, que consisteix en la construcció dels vestidors, el vestíbul i el pavelló i que està pressupostada en 1.256.563,51€ (IVA inclòs) que es distribueixen entre 545.091,18€ dels vestidors i el vestíbul i 711.472,33€ del pavelló.

El finançament d’aquesta obra està previst de la següent manera:

-472.455,89€ de la partida existent al pressupost de 2019 de rehabilitació del poliesportiu municipal.

-221.582,05€ a càrrec del superàvit (amb la modificació de crèdit 2P/2019 del punt 4 de l’ordre del dia)

-584.846,22€ pendents de finançament. L’Ajuntament està treballant per a obtenir-lo en aquest 2019.

5.-Expedient 352/2019. Acord per al Compliment de la Sentència Contenciós-Administrativa.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2)

Vots en contra: ERC-AM (1)

Abstencions: Units per la Bisbal-FIC (1)

Amb data de març de 2019 l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès rep la sentència del recurs contenciós-administratiu del 2012 “per la inactivitat de l’Ajuntament en relació a la modificació del plenejament urbanístic municipal i del projecte de reparcel·lació de la Miralba”.

Per complir aquesta sentència l’Ajuntament ha d’iniciar i tramitar un procediment de modificació puntual del planejament urbanístic per adaptar-lo a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de la C-51 El Vendrell-Valls al seu pas per la Miralba.

La C-51 ja està acabada, al seu pas per la Miralba. Per tant, acomplir la sentència suposa modificar les normes de planejament amb el traçat actual de carreteres, acotant bé els vials.

Antecedents:

Desembre de 2007: es publica al DOGC la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya d’aprovació definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de la C-51 El Vendrell-Valls.

Gener de 2008: S’aprova definitivament, per decret d’alcaldia, el projecte de reparcel·lació de la Miralba.

Maig de 2008: La Direcció General de Carreteres aprova el projecte constructiu de la C-51 del Vendrell a Valls.

Juliol de 2012: la Conselleria de Territori i Sostenibilitat requereix a l’Ajuntament perquè iniciï els tràmits de modificació de planejament urbanístic per adaptar-lo als informes del projecte de Carreteres.

Setembre de 2012: l’Ajuntament respon que no ha iniciat els tràmits de modificació per diverses consideracions.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya presenta un recurs contenciós “contra la inactivitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en relació amb la modificació del planejament públic urbanístic municipal i el projecte de reparcel·lació de ‘La Miralba’, per adaptar-los a l’obra executada del projecte de millora general”.

6.-Expedient 874/2019. Modificació reglament Escola de música.

S’aprova

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2)

Vots en contra: 0

Abstencions: Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1)

L’any 2003 es va aprovar el Reglament de règim intern de l’Escola de Música municipal. Aquest reglament, regulava les pautes de funcionament intern entre els membres del col·lectiu implicat en el procés educatiu de l’Escola de Música amb l’objectiu de proporcionar la possibilitat de desenvolupar les possibilitats creatives i la sensibilitat artística, a través d’un pla d’estudis flexible i adaptat a les necessitats dels alumnes.

Ara, l’Ajuntament de la Bisbal ha procedit a la seva revisió i actualització des de totes les vessants, tenint en compte els 16 anys d’experiència des de l’aprovació del Reglament i que, a partir del curs vinent, el servei passarà a ser via gestió indirecta.

L’Ajuntament ha fet una consulta pública a través del web municipal sobre el reglament de l’Escola de Música. Finalitzat el termini, ningú ha presentat cap comentari ni suggeriment. Per tant, es continua amb la tramitació i, per això, s’ha elevat al Ple l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de l’Escola de Música.

7.-Expedient 1011/2019. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre compliment PMP.

Es dóna compte al ple de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2019.

El PMP d’aquest 2n trimestre és de 26,5 dies. Per tant, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.


CASTELLANO | Este lunes 12 de agosto ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Este lunes 12 de agosto, a las 20h, ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En este Pleno, se ha ausentado la concejala Maguy Antolín (Ara la Bisbal) y el concejal Xavier Faura (Units per la Bisbal-FIC) ha llegado con retraso, cuando ya se había votado el primer punto.

Durante el pleno, se han tratado los puntos siguientes:

1.-Expediente 1083/2019. Aprobación del pago de las costas del título judicial 33/2016.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y ERC-AM (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

En el Pleno ordinario de septiembre del 2016 se aprobó la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de reconocimiento de prolongación de la permanencia en servicio activo del arquitecto municipal Sr. Ramon Munté. Esta sentencia dejaba sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 19/06/2013 por “ser contrario al derecho” y obligaba al Ayuntamiento a dar de alta al Sr. Munté en la Seguridad Social con efectos retroactivos del 14/08/2013, a abonar las nóminas desde entonces hasta el momento, más los intereses de demora correspondientes y a readmitirlo como arquitecto municipal.

El Pleno extraordinario del 12 de agosto del 2019 ha aprobado el pago de las costas judiciales derivadas de este procedimiento, que finalizó en julio del 2018. El importe total de costas a abonar por parte del Ayuntamiento es de 7.151,41€ más 100€ de costas relativas al recurso interpuesto.

2.-Expediente 900/2019. Disposiciones normativas (Aprobación, Modificación o Derogación). Modificación del reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social, que tienen como finalidad atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2)

Votos en contra: ERC-AM (1)

Abstenciones: Units per la Bisbal-FIC (1)

Se aprueba inicialmente la modificación del reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social, que tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas.

El 19 de diciembre del 2016 se aprobó el Reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social que tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas. En el Pleno del 18 de marzo del 2018 se modificó y, posteriormente, en el Pleno ordinario de diciembre del 2018, se propuso una nueva modificación, la aprobación de la cual no prosperó.

Ahora, se ha vuelto a elevar al Pleno la modificación que se proponía en el Pleno ordinario de diciembre del 2018.

La modificación incorpora las ayudas a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas para:

-Ayudas excepcionales en educación: adquisición de libros de texto, transporte escolar y cuota de la AMPA.

-Ayudas excepcionales en recibos del IBI

El reglamento inicial regulaba las ayudas puntuales para suministros básicos (agua, luz y contadores solidarios) pero no incluía las ayudas que se incorporan en la modificación, que se tenían que pedir a través de la convocatoria ordinaria de subvenciones, la cual cosa hacía que si una familia desfavorecida con necesidades puntuales, urgentes y básicas pedía la ayuda fuera de convocatoria, no se pudiese tramitar, al no estar abierto el plazo. Además, en caso de hacerse a través de la convocatoria ordinaria, la concesión de la ayuda no se podía resolver a través de la mesa social, sino que se tenía que resolver en la mesa de subvenciones, que se encargaba de comprobar que los solicitantes cumplían los requisitos de las bases para pedirla.

Con esta modificación se pretende ampliar el plazo de solicitud y concesión de estas ayudas para que las familias desfavorecidas puedan pedir las ayudas en educación y pago de recibos del IBI en cualquier momento del año. La concesión de estas ayudas será valorada en la mesa social, que se reúne cada mes, con Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès y el Servicio de Ocupación Municipal, y los solicitantes deberán seguir un plano de formación y ocupación con el acompañamiento de los profesionales de Servicios Sociales y el Servicio de Ocupación Municipal, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones económicas y sociales.

En cuanto a las ayudas excepcionales en los recibos del IBI, estas serán ayudas puntuales para personas con pocos recursos que cumplan los requisitos establecidos y que soliciten la ayuda para su vivienda habitual.

Durante el mes de julio de 2019 se ha hecho una consulta pública sobre este reglamento, tal como marca la normativa actual, a través de la web municipal.l Finalizado el plazo, no se ha presentado ninguna sugerencia y, por lo tanto, se eleva la propuesta al Pleno. Una vez aprobada por Pleno, se expondrá al público durante 30 días y, una vez finalizado el plazo, si no hay alegaciones, la modificación quedará aprobada definitivamente.

3.-Expediente 1124/2019. Modificación de Crédito 03P/2019.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2)

Votos en contra: ERC-AM (1)

Abstenciones: Units per la Bisbal-FIC (1)

4.-Expediente 1121/2019. Modificación de Crédito 02P/2019.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

EXPLICACIÓN DE LOS PUNTOS 3 Y 4

En estos dos puntos los miembros del equipo de gobierno han propuesto modificaciones de crédito para realizar inversiones en l’Esplai y el Priorato que consideran “inversiones importantes y urgentes en materia de saneamiento” y también modificaciones de crédito para la Fase 1 de las obras de rehabilitación del Polideportivo Municipal.

En concreto:

A-Reparación de una tubería del alcantarillado de l’Esplai: a la altura del local social de l’Esplai hay una tubería chafada y rota que afecta 40 metros lineales de tubo de alcantarillado y tres pozos de registro al lado del talud de la carretera. La inversión para realizar esta obra está presupuestada en 12.694,16€ IVA incluido.

B-Sustitución de las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal del Priorat: la obra consiste en sustituir las canalizaciones principales del colector de esta red de alcantarillado, que va a parar, en diferentes camales o afluentes, a la canalización principal que está situada en el medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Esta obra, tiene un coste total de 84.961,44€ (IVA incluido). A finales de mayo la Diputación de Tarragona otorgó una subvención con el programa PAM-PEXI, de 74.013€. En julio se aprobó, inicialmente, el proyecto ejecutivo por Junta de Gobierno.

La modificación de crédito que se propone para pagar la suma de los importes de la ejecución de la obra de l’Esplai (12.694,15€) y la diferencia entre los 84.961,44€ presupuestados para la obra del Priorat y la subvención que aporta la Diputación de Tarragona de 74.013€ (es decir, 10.948,44€).

Para obtener el importe resultante de la suma de ambos importes (12.694,14€+10.948,44€=23.642,60€) se proponen las siguientes modificaciones de crédito:

-Aprobación inicial de la modificación de crédito 3P/2019 (punto 3 del orden del día) en modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al fondo de contingencia. El fondo de contingencia es una partida de presupuesto que va en el capítulo 5 de gastos. Es un fondo que se utiliza, habitualmente, en casos de imprevistos y necesarios. En el presupuesto del 2019, la partida es de 22.320,65€. Se aplican los 22.320,65€ de la partida del fondo de contingencia para la partida de Renovación de red de alcantarillado.

-Aprobación inicial de la modificación de crédito 2P/2019 (punto 4 del orden del día) en modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a una parte del superávit. Se aplican los 1.321,95€ que faltan (97.655,60€-96.333,65€) para poder ejecutar las oras de alcantarillado de l’Esplai y del colector del Priorato.

C-Fase 1 del proyecto de rehabilitación del Polideportivo Municipal, que consiste en la construcción de los vestidores, el vestíbulo y el pabellón y que está presupuestada en 1.256.563,51€ (IVA incluido) que se distribuyen entre 545.091,18€ de los vestidores y el vestíbulo y 711.472,33€ del pabellón.

La financiación de esta obra está prevista de la siguiente manera:

-472.455,89€ de la partida existente en el presupuesto del 2019 de rehabilitación del polideportivo municipal.

-221.582,05€ a cargo del superávit (con la modificación de crédito 2P/2019 del punto 4 del orden del día)

-584.846,22€ pendientes de financiación. El Ayuntamiento está trabajando para obtenerlo en este 2019.

5.-Expediente 352/2019. Acuerdo para el Cumplimiento de la Sentencia Contencioso Administrativa.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2)

Votos en contra: ERC-AM (1)

Abstenciones: Units per la Bisbal-FIC (1)

Con fecha de marzo del 2019 el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recibe la sentencia del recurso contencioso administrativo del 2012 “por la inactividad del Ayuntamiento en relación con la modificación del planeamiento urbanístico municipal y del proyecto de reparcelación de la Miralba”.

Para cumplir esta sentencia el Ayuntamiento debe iniciar y tramitar un procedimiento de modificación puntual del planeamiento urbanístico para adaptarlo al estudio informativo y de impacto ambiental del proyecto de la C-51 El Vendrell-Valls a su paso por la Miralba.

La C-51 ya está terminada, a su paso por la Miralba. Por lo tanto, cumplir la sentencia supone modificar las normas de planeamiento con el trazado actual de carreteras, acotando bien los viales.

Antecedentes:

Diciembre del 2007: se publica en el DOGC la resolución del Conseller de Política Territorial i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de aprobación definitiva del estudio informativo y de impacto ambiental del proyecto de la C-51 El Vendrell-Valls.

Enero del 2008: Se aprueba definitivamente, por decreto de alcaldía, el proyecto de reparcelación de la Miralba.

Mayo del 2008: La Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto constructivo de la C-51 del Vendrell a Valls.

Julio del 2012: la Conselleria de Territori i Sostenibilitat requiere al Ayuntamiento para que inicie los trámites de modificación del planeamiento urbanístico para adaptarlo a los informes del proyecto de Carreteras.

Septiembre del 2012: el Ayuntamiento responde que no ha iniciado los trámites de modificación por varias consideraciones.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya presenta un recurso contencioso “contra la inactividad el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en relación con la modificación del planeamiento público urbanístico municipal y el proyecto de reparecelación de ‘La Miralba’, para adaptarlos a la obra pública ejecutada del proyecto de mejora general”.

6.-Expediente 874/2019. Modificación reglamento Escola de música.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2)

Votos en contra: 0

Abstenciones: Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1)

El año 2003 se aprobó el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Música municipal. Este reglamento, regulaba las pautas de funcionamiento interno entre los miembros del colectivo implicado en el proceso educativo de la Escuela de Música con el objetivo de proporcionar la posibilidad de desarrollar las posibilidades creativas y la sensibilidad artística, a través de un plan de estudios flexible y adaptado a las necesidades de los alumnos.

Ahora, el Ayuntamiento de la Bisbal ha procedido a su revisión y actualización de todas las vertientes, teniendo en cuenta los 16 años de experiencia desde la aprobación del Reglamento y que, a partir del curso que viene, el servicio pasará a ser vía gestión indirecta.

El Ayuntamiento ha hecho una consulta pública a través de la web municipal sobre el reglamento de la Escuela de Música. Finalizado el plazo, nadie ha presentado ningún comentario ni sugerencia. Por lo tanto, se continúa con la tramitación y, por eso, se ha elevado al Pleno la aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Escuela de Música.

 

7.-Expediente 1011/2019. Dar cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento PMP.

Se da cuenta al pleno del informe de intervención sobre el cumplimiento del cálculo y la remisión del periodo medio de pago correspondiente al segundo trimestre del 2019.

El PMP de este 2º trimestre es de 26,5 días. Por lo tanto, se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto.