L’Ajuntament ha venut un 25,23% d’una parcel·la polígon industrial Les Planes Baixes

LES PLANES BAIXES CARTELL

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha venut un 25,23% d’una parcel·la del carrer Vinya del polígon industrial Les Planes Baixes per 378.450€

Una part d’aquest import s’assignarà a la rehabilitació de les ‘cases dels mestres’ amb l’objectiu de destinar-les a habitatge social

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va signar davant notari, el passat dijous 1 d’agost, la venda del 25,23% d’una parcel·la del carrer de la Vinya del polígon industrial Les Planes Baixes, per un import de 378.450€.

El febrer de 2018 es va aprovar el plec de clàusules per a la subhasta, mitjançant procediment obert, d’un 33,64% d’una parcel·la i del 25,23% d’una altra, ambdues de propietat municipal i catalogades com a Patrimoni municipal del sòl. El procediment va quedar desert perquè no es va presentar cap oferta. Posteriorment, durant els mesos de març i abril, es van tornar a licitar els percentatges de les dues parcel·les. En aquesta ocasió es va presentar una oferta per al percentatge de 25,23%, que va ser valorada per la Mesa de contractació i, posteriorment, adjudicada. L’altra subhasta va quedar deserta.

Així, durant el mes de juny es va adjudicar la parcel·la i, aquest dijous 1 d’agost, s’ha signat davant notari l’escriptura de compravenda per l’adjudicació d’aquest 25,23% d’una parcel·la del carrer de la Vinya del polígon industrial Les Planes Baixes per un import de 378.450€.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré, ha explicat que “una part d’aquest import es destinarà a la rehabilitació de les cases dels mestres per a convertir-les en habitatge social, un projecte que ja està aprovat definitivament i que aviat licitarem”. Ferré ha afegit que “el passat mes de juny vam sol·licitar una subvenció de 20.000€ a la Diputació de Tarragona per a inversions, amb la intenció de destinar-la a aquest projecte i la Diputació ens l’ha concedit”. Des de les Regidories d’Urbanisme i Benestar Social s’està treballant per poder tirar endavant aquest projecte “el més aviat possible”. Està previst que l’execució de les obres es liciti, aquest 2019, per un import de 76.746,11€ (IVA inclòs).


CASTELLANO |

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha vendido un 25,23% de una parcela de la calle Vinya del polígono industrial Les Planes Baixes por 378.450€.

Una parte de este importe se asignará a la rehabilitación de las ‘casas de los maestros’ con el objetivo de destinarlas a vivienda social

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès firmó ante notario, el pasado jueves 1 de agosto, la venta del 25,23% de una parcela de la calle Vinya del polígono industrial Les Planes Baixes, por un importe de 378.450€.

En febrero del 2018 se aprobó el pliego de cláusulas para la subasta, mediante procedimiento abierto, de un 33,64% de una parcela y del 25,23% de otra, ambas de propiedad municipal y catalogadas como Patrimonio municipal del suelo. El procedimiento quedó desierto porqué no se presentó ninguna oferta. Posteriormente, durante los meses de mayo y abril, se volvieron a licitar los porcentajes de las dos parcelas. En esta ocasión se presentó una oferta para el porcentaje de 25,23%, que fue valorada por la Mesa de contratación y, posteriormente, adjudicada. La otra subasta quedó desierta.

Así, durante el mes de junio se adjudicó la parcela y, este jueves 1 de agosto, se ha firmado ante notario la escritura de compraventa por la adjudicación de este 25,23% de una parcela en la calle de la Vinya del polígono industrial Les Planes Baixes por un importe de 378.450€.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y regidora de Urbanismo, Agnès Ferré, ha explicado que “una parte de este importe se destinará a la rehabilitación de ‘las casas de los maestros’ para convertirlas en vivienda social, un proyecto que ya está aprobado definitivamente y que pronto licitaremos”. Ferré ha añadido que “el pasado mes de junio solicitamos una subvención de 20.000€ a la Diputación de Tarragona para inversiones, con la intención de destinarla a este proyecto y la Diputación nos la ha concedido”. Desde las Concejalías de Urbanismo y Bienestar Social se está trabajando para poder llevar a cabo este proyecto “lo antes posible”. Está previsto que la ejecución de las obras se licite, este 2019, por un importe de 76.746,11€ (IVA incluido).