L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha concedit la subvenció per a nous autònoms a 3 bisbalencs

SUBV_2019_AUTO

La Junta de Govern Local ha aprovat, aquest dilluns 22 de juliol de 2019, la concessió de la subvenció per a persones desocupades que s’han establert com a autònomes, durant el 2018, a tres bisbalencs. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès comptava, al pressupost de 2018, amb una partida pressupostària de 15.000€ per a aquestes subvencions i s’han aprovat les sol·licituds de tres beneficiaris que rebran els imports de 2.800€, 2.800€ i 629,29€. Val a dir que, en aquesta nova convocatòria, havien presentat sol·licitud un total de sis bisbalencs però tres de les sol·licituds han estat desestimades perquè no es complien la totalitat dels requisits necessaris per obtenir aquest ajut.

Les subvencions per a nous autònoms estan pensades per a aquelles persones procedents de l’atur, que estiguin empadronades a la Bisbal del Penedès i que hagin iniciat una activitat econòmica com a autònom/a o que s’hagin incorporat a una activitat econòmica, preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil, que els obliga a estar donats d’alta al règim d’autònoms. L’import màxim que es concedeix a cada persona és de 2.800€. La Regidoria d’Ocupació, amb aquesta convocatòria, subvenciona: els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any; les despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i el primer establiment; els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat; les despeses de gestoria/assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.


La Junta de Gobierno Local ha aprobado, este lunes 22 de julio del 2019, la concesión de la subvención para personas desocupadas que se han establecido como autónomas, durante el 2018, a tres bisbalencs. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contaba, en el presupuesto del 2018, con una partida presupuestaria de 15.000€ para estas subvenciones y se han aprobado las solicitudes tres beneficiarios, que recibirán los importes de 2.800€, 2.800€ y 629,29€. Cabe decir que, en esta nueva convocatoria, habían presentado solicitud un total de seis bisbalencs pero tres de las solicitudes han sido desestimadas porque no se cumplían la totalidad de los requisitos necesarios para obtener esta ayuda.

Las subvenciones para nuevos autónomos están pensadas para aquellas personas procedentes del paro, que estén empadronadas en la Bisbal del Penedès y que hayan iniciado una actividad económica como autónomo/a o que se hayan incorporado a una actividad económica, preexistente o de nueva creación, como socios de una sociedad civil o mercantil, que les obliga a estar dados de alta en el régimen de autónomos. El importe máximo que se concede a cada persona es de 2.800€. La Concejalía de Ocupación, con esta convocatoria, subvenciona: los pagos de las cuotas de autónomos del primer año; los gastos de tributos y precios públicos locales, autonómicos y estatales relacionados con el inicio de la actividad y el primer establecimiento; los informes técnicos obligatorios para la legalización de la nueva actividad; los gastos de gestoría/asesoría para la puesta en marcha de la nueva actividad y los gastos de arrendamiento del primer año de los locales destinados a realizar la actividad.