Humana ha recuperat 4.308 Kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès el primer semestre del 2019

Humana_classificacio

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 4.308 Kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès el primer semestre del 2019. Segons Humana això representa un estalvi de 13 tones de CO2 a l’atmosfera i un augment del 25% respecte al mateix període de l’any anterior (3.457 Kg). Aquest registre equival a 8.900 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades.

En l’actualitat, a la Bisbal, hi ha quatre contenidors d’Humana on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil, duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper. La roba dipositada als contenidors d’Humana té dues destinacions: al voltant del 52% es tracta a les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. Les peces tractades tenen les següents destinacions:

  • El 52% es destina a la reutilització: el 13% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus baixos per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
  • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • El 9% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

Segons Humana, La gestió del residu tèxtil genera ocupació verda i contribueix a l’economia social, ja que fomenta la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. A més, segons fonts d’Humana, després de més de tres dècades d’activitat, 2,4 milions de persones s’han vist involucrades en els programes de desenvolupament que Humana duu a terme als països del Sud i s’han destinat més de 30 milions d’euros a la formació de professors de primària, impulsar l’agricultura sostenible o lluitar contra el VIH/SIDA, entre altres accions.


CASTELLANO | Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperado 4.308 Kg de textil usado en la Bisbal del Penedès el primer semestre del 2019. Según Humana esto representa un ahorro de 13 toneladas de CO2 en la atmósfera y un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior (3.457 Kg). Este registro equivale a 8.900 piezas de ropa que serán reutilizadas o recicladas.

En la actualidad, en la Bisbal, hay cuatro contenedores de Humana donde se deposita la ropa, el calzado, los complementos y el textil del hogar que ya no se utilitzan y a los que Humana da una segunda vida. El servicio de recogida del textil es gratuito y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos. 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promueve la protección del medio ambiente mediante la reutilización del textil, lleva a cabo programas de cooperacion en África, America Latina y Asia, y también de ayuda local al territorio más cercano. La ropa depositada en los contenedores de Humana tiene dos destinaciones: alrededor del 52% se trata en las plantas de preparación para la reutilización de la Fundación y el resto se vende en empresas de reutilización y reciclaje. Las piezas tratadas tienen las siguientes destinaciones:

  • El 52% se destina a la reutilización: el 13% mediante las tiendas de moda sostenible de Humana en Catalunya y el 39% se exporta, principalmente a África, donde es vendido a precios bajos para generar recursos para la coperación al desarrollo.
  • El 37% se encuentra en un estado que no permite la reutilización y se vende a empresas de reciclaje para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de automoción).
  • El 2% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros) que se pone en manos de los gestores autorizados correspondientes.
  • El 9% no se puede reutilizar ni reciclar ni valorizar energéticamente y se envía a un centro de tratamiento de residuos para disposición final.

Según Humana, la gestión del residuo textil genera ocupación verde y contribuye a la economía social, ya que fomenta la creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad. Además, según fuentes de Humana, después de más de tres décadas de actividad, 2,4 millones de personas se han visto involucradas en programas de desarrollo que Humana lleva a cabo en los paises del Sur y se han destinado más de 30 millones de euros en la formación de profesores de primaria, impulsar la agricultura sostenible o luchar contra el VIH/SIDA, entre otras acciones.

 

Comments are closed.