El proper dilluns 18 de març, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari corresponent a aquest trimestre

El proper dilluns 18 de març, a les 19h, tindrà lloc un Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de 17/12/18
 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de 24/12/18
 3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 07/02/19
 4. Moció presentada per PDeCAT en relació al pacte del Penedès Marítim
 5. Moció Presentada per PDeCAT per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades
 6. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Antolín, en relació a la renda garantida de la ciutadania
 7. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 8. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mig de pagament del 3r trimestre de 2018
 9. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2018
 10. Donar compte del tancament i liquidació de pressupost
 11. Donar compte de la pròrroga del pressupost 2018
 12. Donar compte dels informes d’intervenció i avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic del 2019
 13. Precs i preguntes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 18 de marzo a las 19h, tendrá lugar un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Aprobación del acta del Pleno ordinario del  17/12/18
 2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 24/12/18
 3. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 07/02/19 
 4. Moción presentada por el PDeCAT en relación con el Pacte del Penedès Marítim 
 5. Moción presentada por el PDeCAT para hacer frente a la alarma social de los robos en casas habitadas 
 6. Moción presentada por la concejala no adscrita, Sra. Antolín,  presentada per la regidora no adscrita Sra. Antolín en relación con la renta garantizada de la ciudadanía 
 7. Dar cuenta de los decretos de alcaldía 
 8. Dar cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del cálculo y la remisión del periodo medio de pago del 3r trimestre del 2018 
 9. Dar cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del cálculo i la remisión del periodo medio de pago del 4º trimestre del 2018 
 10. Dar cuenta del cierre y liquidación del presupuesto
 11. Dar cuenta de la prórroga del presupuesto 2018 
 12. Dar cuenta de los informes de intervención y evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda pública del 2019 
 13. Ruegos y preguntas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Os recordamos que según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.