Les obres de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai es faran en els propers dos mesos

FOTO PAPAGAI CARRER ROSSINYOL

La Junta de Govern del 3 de gener ha adjudicat les obres de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai per un import de 45.044,36€ a l’empresa FCC Aqualia SA, que té un termini màxim de dos mesos per dur a terme les obres.

La xarxa de distribució d’aigua potable del Papagai està realitzada amb tub de PVC, a excepció dels trams que s’han reparat, i “presenta greus problemes de rendiment, fuites i taps de calç”, segons l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré. És per això que l’Ajuntament ha decidit tirar endavant aquest i un altre projecte de renovació de la xarxa d’aigua de la urbanització que es durà a terme al carrer Rossinyol. En ambdós casos es retirarà la part de la canonada existent que dona més problemes i se substituirà l’actual tub de PVC per canonades de 90mm de diàmetre de polietilè.

L’alcaldessa i regidora d’Urbanisme ha explicat que “la urbanització del Papagai es va recepcionar per part de l’Ajuntament l’any 2010 i aquests són els primers projectes de renovació de la xarxa d’aigua complets que es duran a terme”. Ferré ha afegit que “des de l’Ajuntament som molt conscients dels diferents problemes relacionats amb la xarxa d’aigua i, per aquest motiu, estem treballant per solucionar-los amb aquest projecte i amb d’altres, com ara el de construcció del nou pou de l’Esplai, que ja està pràcticament acabat, i el d’adequació de la depuradora d’aquest barri”.

Així, d’una banda l’Ajuntament renovarà la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai, unes obres que es pagaran amb part del superàvit de 2017 i amb una subvenció PEXI de la Diputació de Tarragona de 24.004€. D’altra banda, l’Ajuntament iniciarà el procés de licitació de les obres de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol de la urbanització aquest gener, per un import de 31.027,68€ que serà finançat amb el superàvit de l’any 2017.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 3 de enero ha adjudicado las obras de renovación de la red de agua de las calles Alosa y Cadernera del Papagai por un importe de 45.044,36€ a la empresa FCC Aqualia SA, que tiene un plazo máximo de dos meses para llevar a cabo las obras.

La red de distribución de agua potable del Papagai está realizada con tubo de PVC, a excepción de los tramos que se han reparado, y “presenta graves problemas de rendimiento, fugas y tapones de cal”, según la alcaldesa y regidora de Urbanismo, Agnès Ferré. Por este motivo el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo este y otro proyecto de renovación de la red de agua de la urbanización que se realizará en la calle Rossinyol. En ambos casos, se retirará la parte de la tubería existente que da más problemas y se sustituirá el actual tubo de PVC por tuberías de 90mm de diámetro de polietileno.

La alcaldesa y regidora de Urbanismo ha explicado que “la urbanización del Papagai se recepcionó por parte del Ayuntamiento el año 2010 y estos son los primeros proyectos de renovación de la red de agua completos que se llevan a cabo”. Ferré ha añadido que “desde el Ayuntamiento somos muy conscientes de los distintos problemas relacionados con la red de agua y, por este motivo, estamos trabajando para solucionarlos con este proyecto y con otros, como por ejemplo del de construcción del nuevo pozo de l’Esplai, que ya está prácticamente terminado, y el de adecuación de la depuradora de este barrio”.

Así, por un lado el Ayuntamiento renovará la red de agua de las calles Alosa y Cadernera del Papagai, unas obras que se pagarán con parte del superávit del 2017 y con una subvención PEXI de la Diputació de Tarragona de 24.004€. Por otro lado, el Ayuntamiento iniciará el proceso de licitación de las obras de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol de la urbanización este mes de enero, por un importe de 31.027,68€ que será financiado con el superávit del año 2017.