Consells i recomanacions de Protecció Civil per a la cavalcada de Reis

Des de Protecció Civil i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ens fan arribar consells de seguretat per a cavalcades de reis i altres actes amb afluència massiva de població infantil.

 • Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques.
 • Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius.
 • Si el fred és intens, recordeu portar barret o gorro i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.
 • No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal.
 • Si trobeu un menor perdut, acompanyeu-lo immediatament a la policia, als equips de seguretat o a l’Ajuntament.
 • Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden. Poseu una polsera identificativa als nens amb el telèfon de contacte dels tutors.
 • Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.
 • No us atureu davant de les vies d’accés a l’acte perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.
 • Si teniu la sensació d’estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d’evacuació. Mantingueu la calma en tot moment.
 • No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables, perquè poden ser perillosos i provocar un accident.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.

Durant l’acte:

 • Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat.
 • Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors o senyals. No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres infants a un possible accident.
 • Quedeu-vos sempre al darrere les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses.
 • No parleu ni feu senyals que puguin distreure el personal de seguretat, els acompanyants a peu de les carrosses o els seus conductors, a excepció que es tracti d’un accident o emergència.
 • No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.
 • No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses, us podeu distreure al pas de les següents carrosses.
 • No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.
 • No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.
 • En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat o als organitzadors i, si cal, truqueu al 112.

En cas d’emergència:

 • Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.
 • Dirigiu-vos fora de l’acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que hi ha concentrades.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu ningú, informeu-ne als serveis d’emergència.
 • En cas d’emergència, si truqueu al 112 des d’un telèfon mòbil i no us dona senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.

Desde Protección Civil y el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya nos hacen llegar consejos de seguridad para cabalgatas de reyes y otros actos con afluencia masiva de población infantil.

 • Antes de ir, estad atentos a las informaciones oficiales que emitan las autoridades sobre el evento, el recorrido así como las condiciones meteorológicas.
 • Tened en cuenta que el calzado que llevéis os proteja bien los pies para evitar lesiones: es una de las zonas más vulnerables en actos masivos.
 • Si el frío es intenso recordad llevar sombrero o gorro y utilizar bufanda o pañuelo para no respirar directamente el aire frío. También es importante que en general llevéis ropa cómoda y adecuada a la meteorología para evitar problemas con el paso de las horas.
 • Tened localizadas las salidas de emergencia o las vías de evacuación y estad atentos a las indicaciones del personal de seguridad.
 • No empujéis nunca para acceder a una zona porqué podéis provocar una caída o avalancha. si la zona está saturada o muy llena, buscad otro punto donde situaros.
 • No dejéis que los menores suban a ningún objeto para ver mejor: es preferible que los subáis a ‘caballito’ si es necesario.
 • Si encontráis a un menor perdido, acompañadlo inmediatamente a la policía, a los equipos de seguridad o al Ayuntamiento.
 • Llevad la documentación encima. En el caso de los niños, gente mayor y discapacitados psíquicos, preparad una ficha con sus datos y un teléfono de contacto, y haced que la lleven en un lugar visible por si se pierden. Poned una pulsera identificativa a los niños con el teléfono de contacto de los tutores.
 • Estad pendientes de la gente mayor y de las personas con impedimentos.
 • No os paréis en las calles de acceso al acto porqué son las vías de acceso de los servicios de emergencia y evacuación si es necesario.
 • Si tenéis la sensación de estar atrapados o sin salida posible, buscad una ubicación alternativa donde podáis localizar una vía de evacuación. Mantened la calma en todo momento.
 • No subáis a las barandas, rejas, contenedores u otros elementos inestables, porqué pueden ser peligrosos y provocar un accidente.
 • Una vez finalizado el evento, abandonad el lugar de forma ordenada, respetando el orden de salida y siguiendo las indicaciones de los servicios de seguridad.

Durante el acto:

 • Seguid siempre las instrucciones del personal de seguridad.
 • Recordad que los principales riesgos son el paso de las carrozas y tener un accidente por trepar por algún objeto, como por ejemplo contenedores, semáforos o señales. No lo hagáis nunca. Actuad siempre con sentido común: durante la celebración no os pongáis en riesgo ni expongáis a vuestros niños a un posible accidente.
 • Quedaos siempre detrás de las vallas o señalización de seguridad del paso de carrozas.
 • No habléis ni hagáis señales que puedan distraer al personal de seguridad, los acompañantes a pie de las carrozas o sus conductores, a excepción de que se trate de un accidente o emergencia.
 • No os acerquéis nunca a las carrozas ni intentéis subir encima de ellas.
 • No bajéis nunca a la vía a coger caramelos que queden en el paso de carrozas, os podéis distraer el paso de las siguientes carrozas.
 • No crucéis por el medio de las carrozas ni os acerquéis cuando estén paradas o haciendo carga de combustible.
 • No lancéis caramelos al personal de seguridad, a las personas de las carrozas ni a la gente que está mirando la cabalgata.
 • En caso de detectar alguna incidencia informad inmediatamente al personal de seguridad o a los organizadores y, si es necesario, llamad al 112.

En caso de emergencia:

 • Mantened la calma y estad atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia. Tened mucho cuidado con los menores y con las personas con discapacidades.
 • Dirigíos fuera del acto por los lugares indicados o calles más cercanas, sin pararos. En ningún caso no volváis hacia atrás.
 • Evitad gritar, correr o empujar a los demás, ya que podríais provocar situaciones muy peligrosas para la gran cantidad de personas que hay concentradas.
 • Una vez estéis en una zona segura, si no encontráis a nadie, informad a los servicios de emergencia.
 • En caso de emergencia, si llamáis al 112 desde un teléfono móvil y no os da señal, puede ser que las líneas estén saturadas: buscad un teléfono fijo para hacer la llamada.