Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió Tècnica de Valoració de les prestacions econòmiques d’urgència social

 

TAULA SOCIAL COMISSIO TECNICA DE VALORACIO

Aquest dimarts 13 de novembre s’ha reunit, per primera vegada, la Comissió Tècnica de Valoració de les prestacions econòmiques d’urgència social. La finalitat d’aquest organisme és determinar la prescripció, la modalitat i la quantia de la prestació social per urgència que s’atorga, fer el seguiment dels comptadors solidaris i tractar tots aquells temes urgents i excepcionals que tinguin a veure amb l’àrea de Serveis Socials. L’Ajuntament vol fer un seguiment més personalitzat de cada cas d’urgència social i, per això, farà una valoració econòmica i social, així com un pla d’ocupació i formació, adequat a cada usuari. Les decisions que es prenguin a la Comissió tècnica de valoració de les prestacions econòmiques d’urgència social seran resoltes, posteriorment, mitjançant la Junta de Govern Local.

Aquest organisme, de recent creació, està regulat pel reglament que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el passat 1 d’agost de 2018 i la Junta de Govern Local del passat 9 de novembre va aprovar els membres que en formen part:

 • President/a: L’alcaldessa
 • Vocals:
 • Regidor de Benestar Social
 • Secretari/a-Interventor/a de l’Ajuntament
 • Treballador/a social del Consell Comarcal del Baix Penedès designat a la Bisbal del Penedès.
 • Treballadora del SOM Bisbal
 • Secretari/a: Un funcionari/a de l’Ajuntament

La Comissió Tècnica de valoració de les prestacions econòmiques d’urgència social es reunirà cada mes de manera ordinària i, en cas de necessitat, l’alcaldessa podrà convocar la comissió de manera extraordinària.


CASTELLANO | Este martes 13 de noviembre se ha reunido, por primera vez, la Comisión Técnica de Valoración de las prestaciones económicas de urgencia social. La finalidad de este organismo es determinar la prescripción, la modalidad y la cuantía de la prestación social por urgencia que se otorga, hacer el seguimiento de los contadores solidarios y tratar todos aquellos temas urgentes y excepcionales que tengan que ver con el área de Servicios Sociales. El Ayuntamiento quiere hacer un seguimiento más personalizado de cada caso de urgencia social y, por eso, hará una valoración económica y social, así como un plan de ocupación y formación, adecuado a cada usuario. Las decisiones que se tomen en la Comisión Técnica de valoración de las prestaciones económicas de urgencia social serán resueltas, posteriormente, mediante la Junta de Gobierno Local.

Este organismo, de reciente creación, está regulado por el reglamento que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona el pasado 1 de agosto del 2018 y la Junta de Gobierno Local del pasado 9 de noviembre aprobó los miembros que formaran parte de él:

 • Presidente/a: La alcaldesa
 • Vocales:
  • Regidor de Benestar Social
  • Secretari/a-Interventor/a del Ayuntamiento
  • Trabajador/a social del Consell Comarcal del Baix Penedès designado en la Bisbal del Penedès
  • Trabajadora del SOM Bisbal
 • Secretario/a: Un funcionario/a del Ayuntamiento

La Comisión Técnica de valoración de las prestaciones económicas de urgencia social se reunirá cada mes de manera ordinaria y, en caso de necesidad, la alcaldesa podrá convocar la comisión de forma extraordinaria.