Fins al 22 de novembre es poden sol·licitar les subvencions per a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides

Del 2 al 22 de novembre de 2018 es poden sol·licitar les subvencions/ajuts per a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. Són objecte d’aquesta subvenció el cost/alumne per adquirir els llibres de text escolars obligatoris per al curs escolar 2018/2019, des del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar, per a les famílies que compleixin els requisits establerts en les bases de subvenció. En el cas de l’alumnat d’ESO, adscrit en programes de formació alternatius que no utilitzin llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que es facin servir en les formacions desenvolupades. També serà objecte de la subvenció la quota anual de l’AMPA perquè els alumnes puguin tenir els avantatges de ser socis de l’AMPA, i el transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal, per evitar l’absentisme escolar.

Podeu consultar les bases completes d’aquestes subvencions, aquí: SUBVENCIONS PER A FAMILIES EN SITUACIONS SOCIOECONOMIQUES DESAFAVORIDES


CASTELLANO | Del 2 al 22 de noviembre de 2018 se pueden solicitar las subvenciones/ayudas para familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas. Son objeto de esta subvención el coste/alumno para adquirir los libros de texto escolares obligatorios para el curso escolar 2018/2019, desde el proyecto de reciclaje de libros de cada centro escolar, para familias que cumplan los requisitos establecidos en las bases de subvención. En el caso del alumnado de ESO, adscrito en programas de formación alternativos que no utilicen libros de texto, será objeto de la subvención la cantidad correspondiente a la adquisición de los materiales específicos que se hagan servir en las formaciones desarrolladas. También será objeto de la subvención la cuota anual del AMPA para qué los alumnos puedan tener las ventajas de ser socios del AMPA, y el transporte escolar intramunicipal del Consell Comarcal, para evitar el absentismo escolar.

Podéis consultar las bases completas de estas subvenciones, aquí: SUBVENCIONS PER A FAMILIES EN SITUACIONS SOCIOECONOMIQUES DESAFAVORIDES