La Regidoria d’Ensenyament subvenciona els materials i les activitats de l’escola amb 13.200€

Leo i angel escola

La Junta de Govern Local del 28 de setembre va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Escola Ull de Vent per al curs 2018/2019. Aquest dimarts 23 d’octubre la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, i el director de l’escola, Àngel Espinosa, han signat el conveni.

Es tracta d’un acord que es tira endavant cada any amb la finalitat de fer front al material escolar dels alumnes de l’Escola Ull de Vent empadronats al municipi amb la novetat que, enguany, la quantitat per alumne s’ha incrementat en 10€, sent 50€ la quantitat que correspondrà a cada nen o nena.

L’import total del conveni és de 13.200€, ja que els alumnes bisbalencs matriculats per al curs escolar 2018-2019 són 264.

La subvenció que rep l’escola es destina a: 

 1. Adquisició de llibres per a la biblioteca del centre escolar.
 2. Adquisició de material fungible de papereria.
 3. Adquisició de material didàctic per a treballs manuals.
 4. Jocs pedagògics i esportius.
 5. Altres materials que es considerin oportuns pel funcionament de les activitats.
 6. Reposició de materials d’ús didàctic de les aules.
 7. Material informàtic.
 8. Adquisició d’aliments i altre material necessari per a la celebració de “la castanyada”, “la mona”, “Sant Jordi”, “el tió” i altres festes que es puguin fer dins del curs escolar.

També s’hi inclou la compra preferent en els comerços del municipi.

L’Escola, com les entitats culturals i esportives que reben subvenció amb conveni signat, ha de justificar l’aplicació de la subvenció concedida a la finalització del curs escolar. Aquesta justificació s’ha de fer mitjançant una relació detallada dels ingressos i les despeses signada pel secretari/a de l’escola i amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu.


Leo i angel escola

CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del 28 de septiembre aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Escola Ull de Vent para el curso 2018/2019. Este martes 23 de octubre la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, y el director de la escuela, Àngel Espinosa, han firmado el convenio.

Se trata de un acuerdo que se lleva a cabo cada año con la finalidad de hacer frente al material escolar de los alumnos de la Escola Ull de Vent empadronados en el municipio con la novedad que, este año, la cantidad por alumno se ha incrementado en 10€, siendo 50€ la cantidad que corresponderá a cada niño o niña.

El importe total del convenio es de 13.200€, ya que los alumnos bisbalencs matriculados para el curso escolar 2018-2019 son 264.

La subvención que recibe la escuela se destina a:

 1. Adquisición de libros para la biblioteca del centro escolar.
 2. Adquisición de material fungible de papelería.
 3. Adquisición de material didáctico para manualidades.
 4. Juegos pedagógicos y deportivos
 5. Otros materiales que se consideren oportunos para el funcionamiento de las actividades.
 6. Reposición de materiales de uso didáctico de las aulas.
 7. Material informático.
 8. Adquisición de alimentos y otro material necesario para la celebración de “la castanyada”, “la mona”, “Sant Jordi”, “el tió” u otras fiestas que se puedan hacer dentro del curso escolar.

También se incluye la compra preferente en los comercios del municipio.

La escuela, como las entidades culturales y deportivas que reciben subvención con el convenio firmado, deben justificar la aplicación de la subvención concedida en finalizar el curso escolar. Esta justificación se debe hacer mediante una relación detallada de los ingresos y los gastos firmada por el secretario/a de la escuela y con el visto bueno de la dirección del centro educativo.

Comments are closed.