Les obres de rehabilitació del Poliesportiu Municipal, cada vegada més a prop

La Junta de Govern celebrada aquest divendres 11 d’octubre ha aprovat definitivament* el projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal. Es tracta del projecte bàsic del Poliesportiu Municipal i el projecte executiu de la 1a Fase.

El projecte bàsic del Poliesportiu Municipal ha estat redactat per l’equip de l’UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies i és un projecte que es basa en la idea guanyadora del concurs d’idees que es va realitzar l’any 2016. El projecte comprèn el conjunt de tot el complex: el nou edifici de vestidors, el pavelló remodelat i l’edifici annex del bar, que inclou despatxos per a les entitats a la planta semisoterrani i dues sales a la planta coberta. El cost total d’aquest projecte és d’1.411.470€ (IVA inclòs).

La 1a fase del projecte comprèn els vestidors i el vestíbul del pavelló, amb un cost total de 545.091,18€ (IVA inclòs), un import que s’inclou al preu total del projecte. El pagament d’aquest import es farà amb fons propis de l’Ajuntament per un import de 394.339’18€ (IVA inclòs) i una subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona per 150.752€ (IVA inclòs).

Una vegada es publiqui al BOP l’aprovació definitiva, ja es podran licitar les obres de la 1a fase del Poliesportiu Municipal i començar les obres de rehabilitació de la primera fase, que comprenen 364,60m2 i les següents àrees: porxo d’accés; vestíbul, administració i control d’accés, lavabos per al públic, vestidors per als equips, vestidor per als tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, passadissos de peus nets i peus bruts i l’accés a les grades.

*Val a dir que durant el període d’exposició pública s’ha fet una al·legació que s’ha resolt i, per tant, no s’ha admés a tràmit, aprovant-se definitivament el projecte.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno celebrada este viernes 11 de octubre ha aprobado definitivamente* el proyecto de rehabilitación del Polideportivo Municipal. Se trata del proyecto básico del Polideportivo Municipal y el proyecto ejecutivo de la 1a Fase.

El proyecto básico del Polideportivo Municipal ha sido redactado por el equipo de la UTE Anton Pàmies, Josep Anglès y Albert Pàmies y es un proyecto que se basa en la idea ganadora del concurso de ideas que se realizó en el año 2016. El proyecto comprende el conjunto de todo el complejo: el nuevo edificio de vestidores, el pabellón remodelado y el edificio anexo del bar, que incluye despachos para las entidades en la planta semisubterráneo y dos salas en la planta cubierta. El coste total de este proyecto es de 1.411.470€ (IVA incluido).

La 1a fase del proyecto comprende los vestidores y el vestíbulo del pabellón, con un coste total de 545.091,18€ (IVA incluido), un importe que se incluye en el precio total del proyecto. El pago de este importe se hará con fondos propios del Ayuntamiento por un importe de 394.339,18€ (IVA incluido) y una subvención del PAM de la Diputación de Tarragona por 150.752€ (IVA incluido).

Una vez se publique en el BOP la aprobación definitiva, ya se podrán licitar las obras de la 1a fase del Polideportivo Municipal y empezar las obras de rehabilitación de la primera fase, que comprenden 365,60m2 y las siguientes áreas: porche de acceso; vestíbulo, administración y control de acceso, lavabos para el público, vestidores para los equipos, vestidor para los técnicos y los árbitros, enfermería, local de limpieza, pasillos de pies limpios y pies sucios y acceso a las gradas.

*Cabe decir que durante el periodo de exposición pública se ha hecho una alegación que se ha resuelto y, por lo tanto, o se ha admitido a trámite, aprobándose definitivamente el proyecto.