La Regidoria de Medi Ambient inicia una campanya per controlar el sistema de recollida d’escombraries porta a porta

La Regidoria de Medi Ambient treballa de forma continuada per millorar els serveis de la recollida selectiva i, per aquest motiu, ha iniciat una campanya per controlar el funcionament del sistema de recollida porta a porta del municipi.

La campanya de control consisteix a comprovar si la separació de residus es fa correctament, mitjançant la inspecció de la brossa que es deixa a la porta els dijous, la del rebuig. Aquesta fracció és l’única que no es pot reciclar, eliminar els residus té un cost més elevat i, a més, la generació d’aquest tipus de residu per manca de voluntat i civisme per part de l’usuari, és una conducta sancionable.

La Regidoria de Medi Ambient ha detectat mitjançant les primeres inspeccions que hi ha dos tipus d’infraccions recurrents:

-Persones que aprofiten el dia que han de treure el rebuig per llançar tota la resta de residus que s’han de separar selectivament

-Persones que no treuen res la resta de dies i que ho treuen tot el dia que s’ha de treure el rebuig

El Reglament del servei de recollida de residus especifica que la “utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte dels horaris fixats són obligatoris pels usuaris” així com estableix com a infracció greu “no separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament”. Així mateix, el reglament estableix les següents sancions: “les infraccions greus comeses pels usuaris domèstics se sancionaran amb multes de 91€ fins a 150€. Les infraccions greus comeses pels usuaris comercials i industrials se sancionaran amb multes que aniran dels 301€ fins als 3.000€”.

Davant d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha decidit engegar una campanya que consistirà a identificar els veïns que no estan fent correctament la separació i fer-los arribar una carta on se’ls informarà que no estan realitzant la separació de residus de forma correcta. En cas que les persones que hagin estat notificades reincideixin, l’Ajuntament iniciarà un procés sancionador per no fer un bon ús del servei de recollida selectiva porta a porta.


CASTELLANO | La Regidoria de Medi Ambient trabaja de forma continua para mejorar los servicios de la recogida selectiva y, por este motivo, ha iniciado una campaña para controlar el funcionamiento del sistema de recogida puerta a puerta del municipio.

La campaña de control consiste en comprobar si la separación de los residuos se hace correctamente, mediante la inspección de la basura que se deja en la puerta los jueves, la de ‘rebuig’ (desechos). Esta fracción es la única que no se puede reciclar, eliminar los residuos tiene un coste más elevado y, además, la generación de este tipo de residuo por falta de voluntad y civismo por parte del usuario, es una conducta sancionable.

La Regidoria de Medi Ambient ha detectado mediante las primeras inspecciones que hay dos tipos de infracciones recurrentes:

-Personas que aprovechan el día que van a sacar el ‘rebuig’ para tirar el resto de residuos que se deben separa selectivamente.

-Personas que no sacan nada el resto de días y que lo sacan todo el día que se tiene que sacar el ‘rebuig’.

El Reglamento del servicio de recogida de residuos especifica que “la utilización de las diferentes modalidades de recogida selectiva y el respeto de los horarios fijados son obligatorios para los usuarios” así como establece como infracción grave “no separar los residuos en origen y no entregarlos selectivamente”. Así mismo, el reglamento establece las siguientes sanciones: “las infracciones graves cometidas por los usuarios domésticos se sancionarán con multas de 91€ hasta 150€. Las infracciones graves cometidas por los usuarios comerciales e industriales se sancionaran con multas que irán de los 301€ hasta los 3.000€.

Delante de esta problemática, el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo una campaña que consistirá en identificar a los vecinos que no están haciendo correctamente la separación y hacerles llegar una carta en la cual se les informará de qué no están realizando la separación de residuos de forma correcta. En el caso que las personas que hayan sido notificadas reincidan, el Ayuntamiento iniciará un proceso sancionador por no hacer un buen uso del servicio de recogida selectiva puerta a puerta.