La Regidoria d’Urbanisme treballa per renovar la xarxa de distribució d’aigua potable dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant per poder resoldre els problemes en la xarxa de subministrament d’aigua del Papagai. És per això que substituirà part de la canonada existent dels carrers Alosa, Cadernera i Rossinyol.

Actualment, la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització del Papagai està realitzada amb tub de PVC, a excepció dels trams que ja s’han reparat, i presenta problemes greus de rendiment, fuites i taps de calç. És per això que l’equip de govern treballa per poder millorar la xarxa de subministrament a la zona, ja que tot i que la urbanització es va recepcionar l’any 2010, fins ara no s’havia fet cap projecte complet de renovació de la xarxa d’aigua al Papagai.

La Regidoria d’Urbanisme ha confeccionat dos projectes de substitució de part de la canonada existent a les zones més problemàtiques: el carrer Alosa, el Carrer Cadernera i el Carrer Rossinyol. L’Ajuntament substituirà l’actual tub per canonada de polietilè de 90mm i també substituirà les escomeses domiciliàries.

La Junta de Govern, reunida el passat 11 d’octubre, va aprovar el concurs públic per efectuar les obres dels carrers Alosa i Cadernera per un import de 44.588’28€ (més IVA) i, pròximament, també es licitaran les obres del carrer Rossinyol per un import de 31.027,68€ (més IVA).

L’Ajuntament de la Bisbal va sol·licitar a la Diputació de Tarragona la subvenció PEXI per a la renovació de les canonades dels carrers Alosa i Cadernera per un import de 26.004€ i, aquest setembre, ha estat concedida. La resta de l’import, 18.584,28€, es pagarà amb el superàvit del 2017, tal com es va aprovar al Ple Extraordinari celebrat el passat 4 de juny. L’IVA a sumar a aquests imports també l’abonarà l’Ajuntament de la Bisbal.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando para poder resolver los problemas en la red de suministro de agua del Papagai. Es por este motivo que sustituirá parte de la tubería existente de las calles Alosa, Cadernera y Rossinyol.

Actualmente, la red de distribución de agua potable de la urbanización del Papagai está realizada con tubo de PVC, a excepción de los tramos que ya se han reparado, y presenta problemas graves de rendimiento, escapes y tapones de cal. Es por este motivo que el equipo de gobierno trabaja para poder mejorar la red de suministro de la zona, ya que aunque la urbanización se recepcionó el año 2010, hasta ahora no se había hecho ningún proyecto completo de renovación de la red de agua en el Papagai.

La Regidoria de Urbanisme ha confeccionado dos proyectos de sustitución de parte de la tubería existente en las zonas más problemáticas: la calle Alosa, la Calle Cadernera y la calle Rossinyol. El Ayuntamiento sustituirá el actual tubo por tubería de polietileno de 90 mm y también sustituirá las acometidas domiciliarias.

La Junta de Gobierno, reunida el 11 de octubre pasado, aprobó el concurso público para efectuar las obras de las calles Alosa y Cadernera por un importe de 44.588,28€ (más IVA) y, próximamente, también se licitarán las obras de la calle Rossinyol por un importe de 31.027,68€ (más IVA).

El Ayuntamiento de la Bisbal solicitó a la Diputació de Tarragona la subvención PEXI para la renovación de las tuberías de las calles Alosa y Cadernera por un importe de 26.004€ y, este septiembre, ha sido concedida. El resto del importe, 18.584,28€, se pagará con el superávit del 2017, tal y como se aprobó en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 4 de junio. El IVA a sumar a estos importes también lo abonará el Ayuntamiento de la Bisbal.