La Junta de Govern aprova la contractació del servei d’assessoria laboral i fiscal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat la contractació de l’empresa ARC Despatx Advocats i Consultors SLP pel servei d’assessoria laboral i fiscal. El contracte de servei és de 4 anys i l’import anual és de 13.794€ (IVA inclòs). El contracte serà vigent a partir del dia 1 de gener de 2019.

El passat mes de febrer va començar la tramitació de l’expedient de contractació del servei d’assessoria laboral i fiscal amb procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, amb tramitació ordinària. També es van aprovar el  plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques del procediment de contractació, així com la licitació del procediment de contractació. Ara s’ha aprovat l’adjudicació del contracte.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado la contratación de la empresa ARC Despatx Advocats i Consultors SLP para el servicio de asesoría laboral y fiscal. El contrato de servicio es de 4 años y el importe anual es de 13.794€ (IVA incluido). El contrato será vigente a partir del día 1 de enero del 2019.

El pasado mes de febrero empezó la tramitación del expediente de contratación del servicio de asesoría laboral y fiscal con procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación, con tramitación ordinaria. También se aprobaron el pliego de cláusulas administrativas particulares y las prescripciones técnicas del procedimiento de contratación, así como la licitación del procedimiento de contratación. Ahora se ha aprobado la adjudicación del contrato.