L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès farà una convocatòria de promoció interna per al personal de l’Ajuntament

La Junta de Govern del passat 28 de setembre va aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió de quatre places d’administratiu en règim de funcionari de carrera via concurs de mèrits mitjançant promoció interna de l’escala d’administració general, subescala administrativa del Grup C, subgrup C1. Es tracta d’una promoció interna i, per tant, només hi pot accedir el personal actual de l’Ajuntament que reuneixi els requisits de la convocatòria que, pròximament, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament a través de la seu electrònica, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado 28 de septiembre aprobó las bases y la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de administrativo en régimen de funcionario de carrera vía concurso de méritos mediante promoción interna de la escala de administración general, subescala administrativa del Grupo C, subgrupo C1. Se trata de una promoción interna y, por lo tanto, solamente puede acceder el personal actual del Ayuntamiento que reúna los requisitos de la convocatoria que, próximamente, se publicará en el Boletín Oficial de la Província (BOP), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a través de la sede electrónica, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y en el BOE (Boletín Oficial del Estado).