La moció de censura debatuda aquest dimecres 22 d’agost al ple de l’Ajuntament de la Bisbal no ha prosperat

PLE MOCIO DE CENSURA 22-08-18

La sala de plens de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha debatut, aquest dimecres 22 d’agost, una moció de censura signada pels 5 regidors d’ERC i Margarita Antolín, regidora del PSC quan va signar la moció de censura i, en l’actualitat, regidora no adscrita a cap grup polític. La moció proposava Antolín com a alcaldessa.

El passat 6 d’agost va ser presentada la moció de censura a l’Ajuntament de la Bisbal i, en les hores següents, el secretari municipal va fer les comprovacions pertinents i va dictaminar que la moció reunia els requisits establerts. Per aquest motiu, seguint la normativa vigent, va convocar el Ple extraordinari per al dimecres 22 d’agost a les 12h del migdia. Tanmateix, el divendres 17 d’agost, l’agrupació local del PSC de la Bisbal va notificar a l’Ajuntament l’acord de la Comissió de Garanties del PSC de suspensió definitiva i conseqüent expulsió del PSC de la militant i regidora del PSC, Margarita Antolín Manso. Com a regidora no adscrita a cap grup polític, Antolín pot seguir tenint els drets i deures propis dels regidors i regidores, d’acord amb el Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal. Malgrat això, com a conseqüència de l’expulsió del partit, la moció de censura ja no compleix tots els requisits necessaris per prosperar que contempla la normativa vigent.

Segons la informació que ha facilitat el secretari municipal durant el ple, la legislació actual contempla que, en el cas que algun dels proponents de la moció de censura hagi deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup polític municipal al qual es va adscriure a l’inici del seu mandat, la majoria exigida es veurà incrementada amb el mateix nombre de regidors que es trobin en tals circumstàncies i, per tant, en aquest cas hagués estat necessari el vot favorable de set regidors i no sis, com proposava el text de la moció de censura.

Val a dir que, tot i que la norma que obliga a incrementar la majoria exigida en els casos de regidors que passen a ser no adscrits va ser declarada inconstitucional per la Sentència del Tribunal Constitucional 151/2017 de 21 de desembre (BOE 17 de gener de 2018), el text especificava que aquest supòsit deixaria de tenir vigència a partir de la convocatòria d’un nou procés d’eleccions municipals i, per tant, és encara aplicable en l’actualitat. Els cinc regidors del grup municipal d’ERC i la regidora no adscrita Maguy Antolín s’han mostrat en desacord amb l’aplicació de la llei que ha defensat el secretari i no han volgut votar la moció. Per la seva banda, els cinc regidors del PDeCAT han votat en  contra i, per tant, la moció de censura no ha prosperat.

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està en minoria des del passat 10 d’agost, ja que l’alcaldessa Agnès Ferré va destituir Maguy Antolín després que la regidora signés la moció de censura per accedir a l’alcaldia.

La corporació municipal actual està estructurada de la següent manera:

  • Govern: Agnès Ferré Cañellas (alcaldessa) (PDeCAT), Judit Vidal Vilella (1ª tinent d’alcaldia) (PDeCAT), Leonor Uceda Martin (2ª tinent d’alcaldia) (PDeCAT), Feliu Gil Esteve (PDeCAT) i Pere Saumoy Bundó (PDeCAT).
  • Oposició: Pilar Verdún Vives (ERC), Joaquin Rivas Piqueras (ERC), Juana Reina Torres (ERC), Mónika Pérez Garrido (ERC), Manuel González Cabrero (ERC) i Margarita Antolín Manso (no adscrita)

CASTELLANO | La sala de plenos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha debatido, este miércoles 22 de agosto, una moción de censura firmada por los 5 concejales de ERC y Margarita Antolín, concejala del PSC cuando firmó la moción de censura y, en la actualidad, concejala no adscrita a ningún grupo político. La moción proponía Antolín como alcaldesa.

El pasado 6 de agosto fue presentada la moción de censura en el Ayuntamiento de la Bisbal y, en las horas siguientes, el secretario municipal hizo las comprobaciones pertinentes y dictaminó que la moción reunía los requisitos establecidos. Por este motivo, siguiendo la normativa vigente, convocó el Pleno extraordinario para el miércoles 22 de agosto a las 12h del mediodía. Sin embargo, el viernes 17 de agosto, la agrupación local del PSC de la Bisbal notificó al Ayuntamiento el acuerdo de la Comisión de Garantías del PSC de suspensión definitiva y consecuente expulsión del PSC de la militante y concejala del PSC, Margarita Antolín Manso. Como concejala no escrita a ningún grupo político, Antolín puede seguir teniendo los derechos y deberes propios de los concejales y concejalas, de acuerdo con el Reglament d’Organització Municipal del Ayuntamiento de la Bisbal. Pese a esto, como consecuencia de la expulsión del partido, la moción de censura ya no cumple todos los requisitos necesarios para prosperar que contempla  la normativa vigente.

Según la información que ha facilitado el secretario municipal durante el pleno, la legislación actual contempla que, en el caso que alguno de los proponentes de la moción de censura haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al cual se adscribió en el inicio de su mandato, la mayoría exigida se verá incrementada con el mismo nombre de concejales que se encuentren en tales circunstancias y, por lo tanto, en este caso hubiese sido necesario el voto favorable de siete concejales y no de seis, como proponía el texto de la moción de censura.

Cabe decir que, aunque la norma que obliga a incrementar la mayoría exigida en los casos de concejales que pasen a ser no adscritos fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2017 de 21 de diciembre (BOE 17 de enero del 2018), el texto especificaba que este supuesto dejaría de tener vigencia a partir de la convocatoria de un nuevo proceso de elecciones municipales y, por lo tanto, es todavía aplicable en la actualidad. Los cinco concejales del grupo municipal de ERC y la concejala no adscrita Maguy Antolín se han mostrado en desacuerdo con la aplicación de la ley que ha defendido el secretario y no han querido votar la moción. Por su parte, los cinco concejales del PDeCAT han votado en contra y, por lo tanto, la moción de censura no ha prosperado.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está en minoría desde el pasado 10 de agosto, ya que la alcaldesa Agnès Ferré destituyó Maguy Antolín después de que la concejala firmase la moción de censura para acceder a la alcaldía.

La corporación municipal actual está estructurada de la siguiente manera:

  • Gobierno: Agnès Ferré Cañellas (alcaldessa) (PDeCAT), Judit Vidal Vilella (1ª teniente de alcaldía) (PDeCAT), Leonor Uceda Martin (2ª teniente de alcaldía) (PDeCAT), Feliu Gil Esteve (PDeCAT) y Pere Saumoy Bundó (PDeCAT).
  • Oposición: Pilar Verdún Vives (ERC), Joaquin Rivas Piqueras (ERC), Juana Reina Torres (ERC), Mónika Pérez Garrido (ERC), Manuel González Cabrero (ERC) y Margarita Antolín Manso (no adscrita)

Vídeo del ple