Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 3.457 Kg de tèxtil usat a la Bisbal durant el primer semestre del 2018

Humana_classificacio

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 3.457 Kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès el primer semestre del 2018. Segons Humana això representa un estalvi de 11 tones de CO2 a l’atmosfera i un augment del 12,3% respecte al mateix període de l’any anterior (3.078 Kg).

En l’actualitat a la Bisbal hi ha quatre contenidors d’Humana on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.

L’objectiu de la Fundació és que la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus. Àgata Soler-Roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, explica que “quan augmenta la recollida selectiva del residu tèxtil també ho fan les possibilitats de reutilitzar aquests articles o bé de recuperar-ne les matèries primeres. El residu tèxtil esdevé un recurs amb una segona vida amb què contribuïm a la sostenibilitat del planeta. La roba de què ens desfem és un actiu que, gestionat amb vocació social, es converteix en motor de progrés a Catalunya i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud”.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil, duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper. La roba dipositada als contenidors d’Humana té dues destinacions: al voltant del 60% es tracta a les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. Les peces tractades tenen les següents destinacions:

-El 63% es prepara per a la reutilització: el 15% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 48% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venuda a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

-El 28% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria de l’automoció).

-L’1% són residus imporopis (plàstics, cartrons, altres) que es posen en mans dels gestors autoritzats corresponents.

-El 8% s’envia a un centre de tractament de residus per a la disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar, ni valoritzar energèticament.

Segons Humana, La gestió del residu tèxtil genera ocupació verda i contribueix a l’economia social, ja que fomenta la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. Humana compta amb una plantilla de 550 empleats i aporta recursos a projectes de cooperació al desenvolupament. Després de tres dècades d’activitat, milions de persones s’han vist involucrades en projectes de desenvolupament que Humana duu a terme als països del Sud de la mà dels socis locals.


CASTELLANO | Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperado 3.457 Kg de textil usado en la Bisbal del Penedès el primer semestre del 2018. Según Humana esto representa un ahorro de 11 toneladas de CO2 en la atmósfera y un aumento del 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior (3.078 Kg).

En la actualidad en la Bisbal hay cuatro contenedores de Humana donde se deposita la ropa, el calzado, los complementos y el textil del hogar que ya no se utilizan y a los cuales Humana da una segunda vida. El servicio de recogida del textil es gratuito y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos.

El objetivo de la Fundación es que la recogida selectiva de ropa usada y su preparación para la reutilización se consoliden como parte fundamental de la gestión de residuos. Àgata Soler-Roig, responsable del área de Recogida de Humana en Catalunya, explica que “cuando aumenta la recogida selectiva del residuo textil también lo hacen las posibilidades de reutilizar estos artículos o bien de recuperar sus materias primeras. El residuo textil se convierte en un recurso con una segunda vida con el que contribuimos a la sostenibilidad del planeta. La ropa de la que nos deshacemos es un activo que, gestionado con vocación social, se convierte en motor de progreso en Catalunya y de generador de fondos para la cooperación al desarrollo en el hemisferio Sur”.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promueve la protección del medio ambiente mediante la reutilización del textil, lleva a cabo programas de cooperación en África, América latina y Asia, y también de ayuda local al territorio más próximo. La ropa depositada en los contenedores de Humana tiene dos destinos: alrededor del 60%% se trata en las plantas de preparación para la reutilización de la Fundación y el resto se vende a empresas de reutilización y reciclaje. Las piezas tratadas tienen los siguientes destinos:

-El 63% se prepara para la reutilización: el 15% se destina a las tiendas de moda sostenible de Humana en Catalunya y el 48% se exporta, principalmente a África, donde es vendida a precios de mercado para generar recursos para la cooperación al desarrollo.

-El 28% se encuentra en un estado que no permite su reutilización y se vende a empresas de reciclaje para qué elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de la automoción).

-El 1% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros) que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.

-El 8% se envía a un centro de tratamiento de residuos para la disposición final: son productos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni valorizar enérgicamente.

Según Humana, la gestión del residuo textil genera ocupación verde y contribuye a la economía social, ya que fomenta la creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad. Humana.cuenta con una plantilla de 550 empleados y aporta recursos a proyectos de cooperación al desarrollo. Después de tres décadas de actividad, millones de personas se han visto involucradas en proyectos de desarrollo que Humana lleva a cabo en los países del Sur de la mano de los socios locales.