Aquest divendres finalitza el període voluntari de pagament de diversos impostos i taxes

ACTUALITZACIÓ 27/06/2018:  S’ha modificat el Calendari del Contribuent. Trobareu la informació aquí: https://bisbalpenedes.com/web/2018/06/27/els-pagaments-dimpostos-i-taxes-que-finalitzen-el-29-de-juny-es-podran-abonar-fins-al-31-de-juliol-de-2018/
ACTUALIZACIÓN 27/06/2018: Se ha modificado el Calendario del Contribuyente. Encontraréis la información aquí: https://bisbalpenedes.com/web/2018/06/27/els-pagaments-dimpostos-i-taxes-que-finalitzen-el-29-de-juny-es-podran-abonar-fins-al-31-de-juliol-de-2018/
Segons ens van informar des de BASE ara fa unes setmanes, com a conseqüència de problemes en el repartiment de les cartes de pagament, el període per abonar voluntàriament la primera fracció de la TAXA D’ESCOMBRARIES i l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA s’ha ampliat fins al 29 de juny de 2018. Així, teniu temps per fer el pagament fins aquest divendres.
➡Aquest divendres 29 de juny també finalitza el termini per abonar la 1a fracció de l’IBI URBÀ i l’IBI DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.
Del 29 de juny al 31 d’agost podreu abonar:
-la 2a fració de l’IBI URBÀ
-IBI RÚSTIC
-la TAXA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
Us informem que BASE ofereix el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a:
  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

Per a més informació podeu entrar a l’enllaç: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html 

 
Según nos informaron desde BASE hace algunas semanas, como consecuencia de problemas en el reparto de las cartas de pago, el periodo para abonar voluntariamente la primera fracción de la TASA DE BASURAS y el IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA se ha ampliado hasta el 29 de junio del 2018. Así, tenéis tiempo para hacer el pago hasta este viernes.
➡Este viernes 29 de junio también finaliza el plazo para abonar la 1a fracción del IBI URBANO y el IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.
Del 29 de junio al 31 de agosto podréis abonar:
-la 2a fracción del IBI URBANO
-IBI RÚSTICO
-la TASA DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Os informamos que BASE ofrece el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pago en 9 mensualidades de los tributos en vencimiento periódico y período voluntario que el sujeto tenga que satisfacer a lo largo de un ejercicio, correspondientes a:
  • Impuesto de Actividades Económicas
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana)
  • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
  • Tasas de vencimiento periódico de carácter colectivo, excepto la tasa de suministro de agua.