L’Ajuntament durà a terme els treballs de pavimentació de l’entrada a Santa Cristina els dies 3 i 4 de juliol

CAMI D'ACCES A SANTA CRISTINA 1

Us informem que els treballs de pavimentació de l’entrada de la urbanització Santa Cristina pel carrer Vall d’Aran es duran a terme els dies 3 i 4 de juliol i, que, durant aquests dos dies, la circulació per aquesta via estarà tallada.

La Junta de Govern Local del dijous 17 de maig va aprovar un contracte menor per pavimentar l’entrada de la urbanització de Santa Cristina per un import de 41.510,70€ (IVA inclòs). Es tracta del tram d’accés a la urbanització a través del carrer Vall d’Aran, una zona que va quedar sense asfaltar quan es van fer les obres de la carretera nova. Aquesta via forma part de la xarxa principal de camins del municipi i hi passen vehicles freqüentment, ja que uneix la urbanització amb l’antiga carretera del Vendrell a Valls. És per això que des de la Regidoria de Medi Ambient es considera prioritari arranjar aquest tram.

El passat mes de juliol de 2017 l’Ajuntament de la Bisbal va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció dins de la convocatòria d’inversions en camins 2018/2020 que va ser concedida per un import de 32.591,05€ a l’octubre del mateix any. Ara, l’Ajuntament pavimentarà aquest tram i rebrà l’import de la subvenció entre els anys 2018 i 2019.


CASTELLANO | Os informamos que los trabajos de pavimentación de la entrada de la urbanización Santa Cristina por la calle Vall d’Aran se llevarán a cabo los días 3 y 4 de julio y que, durante estos dos días, la circulación por esta vía quedará cortada.

La Junta de Gobierno Local del jueves 17 de mayo aprobó un contrato menor para pavimentar la entrada a la urbanización de Santa Cristina por un importe de 41.510,70€ (IVA incluido). Se trata del tramo de acceso a la urbanización a través de la calle Vall d’Aran, una zona que quedó sin asfaltar cuando se hicieron las obras de la carretera nueva. Esta vía forma parte de la red principal de caminos del municipio y es frecuentada por numerosos vehículos, ya que une la urbanización con la antigua carretera del Vendrell a Valls. Es por este motivo que des de la Regidoria de Medio Ambiente se considera prioritario arreglar este tramo.

El pasado mes de julio del 2017 el Ayuntamiento de la Bisbal solicitó al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvención dentro de la convocatoria de inversiones en caminos 2018/2020 que fue concedida por un importe de 32.591,05€ el mes de octubre del mismo año. Ahora, el Ayuntamiento realizará la pavimentación de este tramo y recibirá el importe de la subvención entre los años 2018 y 2019.