L’Ajuntament estudiarà la viabilitat d’oferir el servei de menjador al Casal d’Estiu a partir de l’interès que demostrin les famílies per aquest servei

L’horari del Casal d’Estiu d’enguany és de 8.00 a 13.30h. L’Ajuntament ha rebut diverses peticions, a través de les xarxes socials i a les oficines municipals, de famílies interessades en una ampliació de l’horari del Casal d’Estiu per poder comptar amb el servei de menjador durant les hores el migdia.

Fins al dia 27 de juny l’Ajuntament realitzarà una enquesta per estudiar la viabilitat del servei de menjador i, si hi ha suficients famílies interessades, oferirà el servei entre les 13.30h i les 15.30h. Aquesta enquesta es tirarà endavant perquè en anys anteriors ja s’havia ofert aquest servei però no s’havia comptat amb suficients nens i nenes. Així, en cas de comptar amb un mínim de 8 nens o nenes per setmana, l’Ajuntament oferirà aquesta ampliació horària a partir de la primera setmana de juliol, sempre que aquesta setmana hi hagi nens per fer aquest horari.

Val a dir que, per oferir aquest servei, l’Ajuntament ha de comptar amb personal qualificat i és per això que el cost del Casal d’Estiu es veuria ampliat amb la quantitat de 16 euros més, per setmana i nen, amb dinar de carmanyola (cada nen i nena es portaria el seu dinar de casa) per a les famílies que optin per acollir-se a aquesta ampliació horària (sempre que hi hagi un mínim de 8 infants per setmana). Només podran accedir a aquest servei les persones que hagin abonat el pagament de les setmanes senceres amb el suplement dels 16 euros.

Demanem que les famílies interessades s’adrecin a les oficines municipals durant el mes de juny per poder recollir les dades necessàries (dades personals i setmanes en les quals hi ha interès en comptar amb el servei) per valorar si és viable tirar endavant aquesta ampliació horària. L’Ajuntament contactarà amb les famílies, com a màxim, el dia 27 de juny per indicar en quines setmanes s’arriba al mínim d’inscrits i, per tant, es pot oferir el servei de menjador.


CASTELLANO | El horario del Casal d’Estiu de este año es de 8.00 a 13.30h. El Ayuntamiento ha recibido varias peticiones, a través de las redes sociales y en las oficinas municipales, de familias interesadas en una ampliación del horario del Casal d’Estiu para poder contar con el servicio de comedor durante las horas del mediodía.

Hasta el día 27 de junio el Ayuntamiento realizará una encuesta para estudiar la viabilidad del servicio de comedor y, si hay suficientes familias interesadas, se ofrecerá el servicio entre las 13.30h y las 15.30h. Esta encuesta se llevará a cabo porqué en años anteriores ya se había ofrecido este servicio pero no se había contado con suficientes niños y niñas. Así, en caso de contar con un mínimo de 8 niños o niñas por semana, el Ayuntamiento ofrecerá esta ampliación horaria a partir de la primera semana de julio, siempre que esa semana haya niños para hacer este horario.

Cabe decir que, para ofrecer este servicio, el Ayuntamiento debe contar con personal cualificado y es por este motivo que el coste del Casal d’Estiu se vería ampliado con la cantidad de 16 euros más, por semana y niño, con comida de fiambrera (cada niño y niña se traería su comida de casa) para las familias que opten por acogerse a esta ampliación horaria (siempre y cuando haya un mínimo de 8 niños por semana). Solo podrán acceder a este servicio las personas que hayan abonado el pago de las semanas enteras con el suplemento de 16 euros.

Pedimos que las familias interesadas se dirijan a las oficinas municipales durante el mes de junio para poder recoger los datos necesarios (datos personales y semanas en las cuales hay interés en contar con el servicio) para valorar si es viable tirar adelante esta ampliación horaria. El Ayuntamiento contactará con las familias, como máximo, el día 27 de junio para indicar en qué semanas se llega al mínimo de inscritos y, por lo tanto, se puede ofrecer el servicio de comedor.