Resum dels punts tractats al Ple Ordinari de 19 de març de 2018

CATALÀ | 

RESUM DELS PUNTS TRACTATS AL PLE ORDINARI DEL 19 DE MARÇ DE 2018

Punt 1 – Aprovació de l’acta anterior

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple Ordinari del mes de desembre.

Punt 2 – Margarita Barberà Cuesta pren possessió del càrrec de regidora d’ERC-AM

MARGARITA BARBERA CUESTA - ERC-AM
Punt 3 – Modificació dels drets reconeguts d’anys anteriors.
S’aprova per unanimitat. Es tracta d’una modificació mitjançant la qual es donen de baixa els drets reconeguts, és a dir, es donen de baixa ingressos pendents de rebre, a conseqüència d’errades des del 2012 fins al 2016 (ingressos duplicats que consten pendents d’ingressar o ingressos pendents de cobrar d’activitats municipals on l’usuari va donar-se de baixa però no es va anul·lar el rebut). Aquests rebuts ascendien a un total de 14.098,66€.

Punt 4 – Modificació d’obligacions reconegudes d’anys anteriors

S’aprova per unanimitat. Es tracta d’una modificació mitjançant la qual es donen de baixa els pagaments pendents de realitzar a conseqüència d’errades que van tenir lloc entre 2012 fins al 2016 (càrrecs pendents que no tenen factura que correspongui però que es van entrar a la comptabilitat o càrrecs duplicats, que compten com a pendents de pagament però ja estan pagats). La suma total d’aquestes obligacions ascendia a 7.353,07€.

Punt 5 – Aprovació de la instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa

S’aprova per unanimitat. S’aprova la instauració d’un sistema de control intern per part de l’interventor municipal, complint el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Punt 6 – Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres Ajuntaments del  Baix Penedès pel desenvolupament del programa ‘Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès’, en el marc dels programes innovadors i experimentals que promou el SOC.

S’aprova per unanimitat. En el Consell d’Alcaldes del 13/09/17 es va aprovar l’acord estratègic pel desenvolupament i l’ocupació al Baix Penedès. Aquest acord també contempla definir conjuntament estratègies d’actuacions en l’ocupació. Per aquest motiu l’ajuntament del Vendrell va demanar subvenció al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) pels programes comarcals d’innovació en l’ocupació i d’innovació en el teixit proactiu. Aquestes subvencions són per crear la ‘Xarxa d’ocupació del Baix Penedès’. A finals del 2017 es va rebre la resolució favorable, per part del SOC, atorgant una subvenció de 148.051,13€ (el cost total del projecte és de 197.401,51€). Amb aquesta aprovació, que suposa un cost de 3.500€ per a l’Ajuntament de la Bisbal, s’entrarà a formar part de la creació de la ‘Xarxa d’ocupació del Baix Penedès’, una xarxa que pretén incrementar l’ocupació a la comarca. L’organització interna de la ‘Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès és la següent:

-Nivell institucional: Consell d’alcaldes del Baix Penedès.

-Equip directiu: format per set persones: el director de l’oficina del SOC, una persona representant del CCBP i una persona representant dels ajuntaments que compten amb un servei d’ocupació (El Vendrell, Cunit, Calafell, l’Arboç i la Bisbal).

-Grup de treball: tècnics d’ocupació de cinc municipis amb servei d’ocupació i el tècnic d’ocupació del CCBP. Aquest grup de treball es reuneix un dia a la setmana.

Punt 7 – Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i els ajuntaments del Vendrell, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, Albinyana, El Montmell, l’Arboç, Bonastre, el Consorci del Transport Públic de Tarragona (autoritat territorial de la mobilitat al Camp de Tarragona) i l’empresa d’autocars POCH SAU, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a la comarca del Baix Penedès.

S’aprova per unanimitat. Mitjançant aquest punt s’aprova l’actualització del conveni i s’inclou l’Autoritat de la Mobilitat del Camp de Tarragona que, el 2001, quan es va aprovar el conveni que està vigent en l’actualitat, no va formar-ne part perquè no estava constituïda.

El conveni del 2001 tenia per objecte definir les actuacions per millorar el servei de bus comarcal al Baix Penedès. En el conveni que s’ha aprovat en el ple s’inclou un pla de millora del servei que s’aplicava però que no constava en el conveni anterior. En referència a la Bisbal, el servei seguirà fent expedicions de dilluns a dissabte cap al Vendrell. Les tarifes dels tiquets no varien i seran aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat que anualment aprova l’ATM del Camp de Tarragona. El cost per a l’Ajuntament de la Bisbal és de 4.435,56€ (+IVA) amb pagaments quadrimestrals.

Punt 8. Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de La Bisbal del Penedès i nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació.

S’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i els vots en contra d’ERC-AM (5).

Com que la Comissió de Delimitació Territorial de la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha informat que s’inicien diversos expedients de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, l’Ajuntament de la Bisbal ha de crear una Comissió de Delimitació municipal i enviar la documentació al Departament d’Administració Local per quan iniciïn l’expedient. Des de la Generalitat han aprovat iniciar 65 expedients de delimitació a Catalunya, un dels quals és entre la Bisbal del Penedès i Masllorenç.

La Comissió de Delimitació de la Bisbal estarà formada pel secretari, l’arquitecte municipal, l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré i els regidors Maguy Antolín i Pere Saumoy.

En el Ple ordinari de setembre de 2017 ja es va aprovar una altra Comissió de Delimitació de terme, però en aquell cas era amb el municipi de Rodonyà.

Punt 9 – Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple extraordinari de 03/08/16 de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers.

S’aprova per unanimitat. La Junta de Govern local ha desestimat la proposta d’allargar la concessió del servei de bus urbà que havia fet l’empresa concessionària del servei de transport urbà. L’empresa va fer aquesta proposta perquè considerava que l’abonament mensual de 5 euros que s’havia creat com a mesura per potenciar l’ús del bus per part dels bisbalencs podia suposar una baixada d’ingressos per a l’empresa i, per això, va proposar allargar la concessió per períodes de cinc anys, per compensar la hipotètica pèrdua d’ingressos.

La Junta de Govern Local va desestimar la proposta i, per tant, la concessió acaba al mes de juny i, durant els mesos de juliol a octubre, hi haurà un nou servei de bus a demanada amb el qual es pretén millorar el servei, l’horari i la sostenibilitat del transport urbà. El servei començarà amb un contracte menor amb una empresa que ofereix aquest servei i, a l’estiu, es prepararan els plecs de clàusules per licitar aquest servei.

Es decideix revocar i deixar sense efecte aquesta modificació de l’ordenança fiscal perquè el preu del tiquet va lligat al preu que es paga per la concessió o el servei i, per tant, ara s’haurà d’esperar a licitar la concessió i el servei per poder fixar de nou els preus.

Punt 10 – Addenda al contracte de data 06/06/2017 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU.

S’aprova per unanimitat. Aquest punt fa referència a la infraestructura elèctrica dels polígons industrials de la Bisbal del Penedès.

El 29 de maig de 2017 es va aprovar per ple el conveni amb Endesa Distribución Eléctrica (EDE) per dur a terme la tramitació legal per al desenvolupament de les actuacions urbanístiques previstes en l’ordenament urbanístic de diversos municipis, entre ells la Bisbal del Penedès, per a la realització d’infraestructures d’energia elèctrica que permetin que els promotors dels polígons disposin de l’increment de potència elèctrica sol·licitat en el seu moment. Aquesta infraestructura de quàdruple circuit i d’ampliació de transformació de SE Castellet s’inicia a l’estació SE Castellet i la xarxa arriba al terme de Banyeres, passant després per Santa Oliva i acabant a la Bisbal del Penedès, amb un cost total superior als 4 milions d’euros. El nou conveni suposa ampliar la SE Castellet. Cada polígon assumeix el cost de manera proporcional a la seva participació i pot pagar la quantitat en diversos pagaments.

El Polígon Industrial Les planes es va executar entre el 2002 i el 2005 a iniciativa de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El 2004 ja es va signar un primer conveni amb la companyia elèctrica per incrementar la potència elèctrica i arribar a la potència necessària per a les indústries (la potència que fixava el projecte d’urbanització del polígon) que són 17.843,60Kw d’increment de potència. Així, el polígon Les Planes ja es va recepcionar, estant les obres executades, però quedava pendent aquesta connexió d’alimentació externa.

Els propietaris de les parcel·les ja van fer un primer pagament d’aquest projecte d’infraestructura d’energia sense que s’iniciés el projecte. Tot i que l’Ajuntament va ser el promotor del polígon, són els propietaris de cada parcel·la els que han de fer front als costos d’aquesta infraestructura i per això ja està aprovada l’operació jurídica complementària per repercutir els costos als propietaris adjudicataris de finques.

Fa uns mesos Fecsa-Endesa va convocar a tots els signants del conveni a una reunió per explicar la situació actual de la instal·lació elèctrica i aquest projecte d’ampliació de la potència elèctrica. Ara, ja tenen totes les actes dels propietaris signades i només els falta l’aprovació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès (segons ens consta) per les obres que passen pel seu municipi. L’Ajuntament de Banyeres, a finals del 2015, va aprovar aquest projecte. Ara manifesta que la línia ha de ser soterrada al seu pas per Saifores (al projecte que van aprovar la línia era aèria).

El cost total és de 363.801,72 (IVA inclós) i l’han d’assumir entre tots els signants del conveni (EDE, l’Ajuntament com a promotor del polígon Les Planes, el promotor del polígon de Les Planes Baixes, el promotor del polígon de Banyeres, el promotor del Polígon de Santa Oliva i dues empreses). La part de pagament que ha d’assumir el 78.400,55€.

Punt 11 – Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la realització de cursos al CMC.

S’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i l’abstenció d’ERC-AM (5).

S’aprova la modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal que regula el preu dels cursos que es realitzen al CMC, amb la següent modificació:

        -El preu dels cursos de formació ocupacional que s’hi realitzin serà de 3€ l’hora.

El cost de l’hora per curs és de 6€ de mitjana, per tant, l’usuari paga el 50%.

Des del servei del SOM Bisbal s’oferiran diversos cursos destinats a diferents col·lectius: autònoms, persones aturades, persones ocupades… Es tracta de cursos que han demandat els usuaris del SOM Bisbal i de cursos que des de la Regidoria d’Ocupació es pensa que poden ser positius per al creixement professional dels usuaris.

Punt 12 – Modificació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i el seu procediment de concessió.

S’aprova per unanimitat.

El 2017 es va aprovar un reglament que regula l’atorgament d’ajuts puntuals per pagar els rebuts d’aigua i llum i la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris a les famílies desfavorides. Es tracta d’un reglament que s’ha anat aplicant des que es va aprovar fins ara i que, en portar-lo a la pràctica, s’ha comprovat que s’havien de canviar alguns punts i anar-los adaptant a les diferents casuístiques en què l’Ajuntament es va trobant.

Les modificacions més rellevants són:

-Crear una comissió tècnica de valoració, que valorarà cada sol·licitud i que estarà formada per:

                Vocals: regidora de Benestar Social, secretari de l’Ajuntament, Treballadora Social del Consell Comarcal i la Tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal.

                Secretari: un funcionari de l’Ajuntament.

Aquesta comissió es reunirà el primer dimecres de cada mes i avaluarà el seguiment i la quantitat de cada cas:

-Definir les mesures d’ajuda en el cas del subministrament elèctric, sobretot pel que fa al consum bàsic, que serà el que ens podrà abonar.

-Modificar els terminis de la instal·lació de comptadors solidaris, que passa de 6 a 12 mesos, amb una pròrroga de 6 mesos.

-En tots aquests casos es valorarà que l’usuari sigui actiu en la recerca de feina o de formació per poder accedir a les ajudes, així com que consumeixi els consums bàsics que estableix la llei de consum.

Punt 13 – Reglament de règim intern de l’espai la Cova Jove.

S’aprova per unanimitat.

Aquest divendres s’inaugura l’espai ‘La Cova Jove’ en una sala del Centre Municipal de Cultura (CMC) i és per això que s’aprova el seu reglament de funcionament, que conté normes de convivència, de funcionament i el règim sancionador.

Dins de les polítiques de joventut de la Bisbal, l’any passat es va contractar una persona dins del programa de Garantia Juvenil per promoure entre els joves el civisme i la col·laboració amb el teixit associatiu, creant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació, activitats lúdiques, culturals i formatives juvenils. Fruit d’aquesta contractació s’ha creat ‘La Cova Jove’, un espai adreçat als joves que obrirà les tardes de dilluns a divendres.

Punt 14 – Es dóna compte de l’informe de secretaria d’intervenció del Període Mig de Pagament del 4t trimestre del 2017.

Aquest punt no es vota.

La ràtio és de 28,28 dies, que són els dies que es triga, de mitjana, en pagar als proveïdors. Així, l’Ajuntament compleix la normativa que estableix la llei, d’un màxim de 30 dies.

Nota: El 2n trimestre del 2015 el Període mig de pagament va ser de 75,54 dies.

Punt 15 – Es dóna compte del Decret d’alcaldia 2017/593 de data 29/12/2017.

Aquest punt no es vota.

Es dóna compte del decret de modificació de crèdit 7/2007 de 29/12/2017 de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa per 116.000€.

Punt 16 – Es dóna compte del Decret d’alcaldia 2017/592 de data 29/12/2017.

Aquest punt no es vota.

Es dóna compte del decret de modificació de crèdit 6/2017 de 29/12/17, de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries que afecta a baixes i altes d’aplicacions de personal per 101.000€. Es donen de baixa llocs de treball no coberts i es traspassen a les partides de convenis de col·laboracions socials de l’any passat i per a la pròrroga de dos contractes de Garantia Juvenil.

Punt 17 – Es dóna compte del Decret d’alcaldia 2017/590 de data 27/12/2017.

Aquest punt no es vota.

Es dóna compte del decret de modificació de crèdit 5/2017 de 27/12/17 de generació de crèdit. S’incrementa la partida d’adequació de quadres de llum i lluminàries en 6.951,50€ (de 19.000€ a 25.951,50€) per la subvenció concedida de la Diputació de Tarragona PEXI de 6.951,50€.

A la Junta de Govern del 23 de novembre de 2017 es va aprovar l’informe per a les obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic de l’Esplai i Can Gordei. L’import de la inversió és de 25.951,50€ (IVA inclòs) i es va demanar subvenció a la Diputació de Tarragona en l’àmbit de les Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, en el Servei d’Assistència Municipal, a través de la subvenció PEXI que subvenciona 24.654,01€.

Punt 18 – Es dóna compte del Decret d’alcaldia 2018/099 de data 07/03/2018.

Aquest punt no es vota.

Es dóna compte del Decret d’aprovació del pla pressupostari a mig termini.

Complint amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’Ajuntament ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, on s’ha de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

L’endeutament a començaments de legislatura era del 113%, sense complir cap dels objectius. El 2016 es van començar a complir els objectius i, per tant, es va començar a poder fer inversió. Enguany s’arribarà al 37,63% i l’objectiu per al 2012 és arribar al 15,32%.

Punt 19 – Es dóna compte i es ratifica el decret d’alcaldia 2018/0028 de 24/01/2018.

S’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i l’abstenció d’ERC-AM (5).

Es dóna compte del decret d’aprovació del Conveni de Col·laboració interadministratiu per a l’execució del programa Treball i Formació (TREFO) 2017.

Es dóna compte del decret d’alcaldia signat el 24/01/18 entre l’Ajuntament de la Bisbal i el Consell Comarcal.

Es tracta d’un conveni entre diversos ajuntaments del Baix Penedès i el Consell Comarcal pel conveni del TREFO del 2017. És un conveni que es fa a través del Consell Comarcal perquè la majoria de municipis no hi podem accedir individualment però sí de forma comarcal.

Es tracta d’un conveni subvencionat per la Generalitat de Catalunya on l’aportació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és de 3.856,99€. El conveni persegueix l’objectiu de formar i contractar persones aturades no perceptores d’atur, preferentment majors de 45 anys.

Des del Consell Comarcal s’han demanat dos programes per a aquesta subvenció: educació ambiental i neteja forestal.

A la Bisbal hi ha quatre persones d’educadores ambientals (3 persones durant sis mesos i 1 persona durant 1 any) i una persona que entra en el programa de neteja forestal, que forma part d’una brigada comarcal que fa diverses actuacions en municipis de la comarca.

Punt 20 – Es dóna compte dels Decrets d’alcaldia signats entre el ple ordinari de desembre i fins ara.

Aquest punt no es vota.

Punt 21 – Precs i Preguntes.


CASTELLANO | 

RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL 19 DE MARZO DEL 2018

Punto 1 – Aprobación del acta anterior

Se aprueba por unanimidad el acta del Pleno Ordinario del mes de diciembre.

Punto 2 – Margarita Barberà Cuesta toma posesión del cargo de concejal de ERC-AM

MARGARITA BARBERA CUESTA - ERC-AM

Punto 3 – Modificación de los derechos reconocidos de años anteriores

Se aprueba por unanimidad. Se trata de una modificación mediante la cual se dan de baja los derechos reconocidos, es decir, se dan de baja los ingresos pendientes de recibir, a consecuencia de errores desde el 2012 hasta el 2016 (ingresos duplicados que constan pendientes de ingresar o ingresos pendientes de cobrar de actividades municipales de las que el usuario se dio de baja pero no se anuló el recibo). Estos recibos ascienden a un total de 14.098,66€.

Punto 4 – Modificación de obligaciones reconocidas de años anteriores

Se aprueba por unanimidad. Se trata de una modificación mediante la cual se dan de baja los pagos pendientes de realizar a consecuencia de errores que tuvieron lugar entre el 2012 y el 2016 (cargos pendientes que no tienen factura que corresponda pero que entraron en la contabilidad o cargos duplicados, que cuentan como pendientes de pago pero que ya están pagados). La suma total de estas obligaciones ascendía a 7.353,07€

Punto 5 – Aprobación de la instrucción de la fiscalización limitada previa al gasto

Se aprueba por unanimidad. Se aprueba la instauración de un sistema de control interno por parte del interventor municipal, cumpliendo el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público.

Punto 6 – Convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès i otros Ayuntamientos del Baix Penedès para el desarrollo del programa “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès”, en el marco de los programas innovadores y experimentales que promueve el SOC.

Se aprueba por unanimidad. En el Consell d’Alcaldes del 13/09/17 se aprobó el acuerdo estratégico para el desarrollo y la ocupación en el Baix Penedès. Este acuerdo también contempla definir conjuntamente estrategias de actuaciones en ocupación. Por este motivo el Ayuntamiento del Vendrell pidió una subvención al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) para los programas comarcales de innovación en ocupación e innovación en el tejido proactivo. Estas subvenciones son para crear la “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès”. A finales del 2017 se recibió la resolución favorable, por parte del SOC, otorgando una subvención de 148.061,13€ (el coste total del proyecto es de 197.401,51€). Coon esta aprovrovación, que supone un coste de 3.500€ para el Ayuntamiento de la Bisbal, se entrará a formar parte de la creación de la “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès”, una red que pretende incrementar la ocupación en la comarca. La organización interna de la “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès” es la siguiente:

-Nivel institucional: Consell d’Alcaldes del Baix Penedès

-Equipo directivo: formado por siete personas: el director de la oficina del SOC, una persona en representación del CCBP y una persona representando los ayuntamientos que cuentan con servicio de ocupación (El Vendrell, Cunit, Calafell, l’Arboç y la Bisbal)

-Grupo de trabajo: técnicos de ocupación de cinco municipios con servicio de ocupación y el técnico de ocupación del CCBP. Este grupo de trabajo se reúne un día a la semana.

Punto 7 – Convenio entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y los ayuntamientos del Vendrell, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Pneedès, Santa Oliva, Albinyana, El Montmell, l’Arboç, Bonastre, el Consorci del Transport Públic de Tarragona (autoritat territorial de la movilidad en el Camp de Tarragona) y la empresa de autobuses POCH SAU, para la mejora de los servicios de transporte de viajeros por carretera en la comarca del Baix Penedès.

Se aprueba por unanimidad. Mediante este punto se aprueba la actualización del convenio y se incluye la Autoritat de la Mobilitat del Camp de Tarragona que, en el 2001, cuando se aprobó el convenio que está vigente en la actualidad, no formó parte del mismo porqué no estaba constituida.

El convenio del 2001 tenía por objeto definir las actuaciones para mejorar el servicio de bus comarcal en el Baix Penedès. En el convenio que se ha aprobado en el pleno se incluye un plan de mejora del servicio que se aplicaba pero que no constaba en el convenio anterior. En referencia a la Bisbal, el servicio seguirá haciendo expediciones de lunes a sábado hacia el Vendrell. Las tarifas de los tiquets no varían y serán aplicables en los títulos de transporte del sistema tarifario integrado que anualmente aprueba la ATM del Camp de Tarragona. El coste para el Ayuntamiento de la Bisbal es de 4.435,56€ (+IVA) con pagos cuatrimestrales.

Punto 8. Aprobación del expediente de delimitación del término municipal de la Bisbal del Penedès y nombramiento de los miembros de la comisión municipal de delimitación.

Se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (5) y el PSC (1) y los votos en contra de ERC-AM (5).

Cómo que la Comissió de Delimitació Territorial de la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha infromado que se inician varios expedientes de delimitación de términos municipales en el marco de la elaboración del Mapa Municipal de Catalunya, el Ayuntamiento de la Bisbal ha de crear una Comissió de Delimitació Municipal y enviar la documentación al Departament d’Administració Local para cuando inicien el expediente. Desde la Generalitat han aprobado iniciar 65 expedientes de delimitación de Catalunya, uno de los cuales está entre la Bisbal del Penedès i Masllorenç.

La Comisión de Delimitación de la Bisbal estará formada por el secretario, el arquitecto municipal, la alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré y los concejales Maguy Antolín y Pere Saumoy.

En el Pleno Ordinario del septiembre del 2017 ya se aprobó otra Comissió de Delimitació de término, pero en aquel caso era con el municipio de Rodonyà.

Punto 9 – Revocar y dejar sin efecto el acuerdo del Pleno extraordinario del 03/08/16 de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de transporte colectivo de viajeros.

Se aprueba por unanimidad. La Junta de Gobierno Local ha desestimado la propuesta de alargar la concesión del servicio de bus urbano que había hecho la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano. La empresa hizo esta propuesta porqué consideraba que el bono mensual de 5 euros que se había creado como medida para potenciar el uso del bus por parte de los bisbalenses podía suponer una bajada de ingresos para la empresa y, por eso, propuso alargar la concesión por periodos de cinco años, para compensar la hipotética pérdida de ingresos.

La Junta de Gobierno Local desestimó la propuesta y, por lo tanto, la concesión acaba en el mes de junio y, durante los meses de julio a octubre, habrá un nuevo servicio de bus bajo demanda con el cual se pretende mejorar el servicio, el horario y la sostenibilidad del transporte urbano. El servicio empezará con un contrato menor con una empresa que ofrece este servicio y, en verano, se preparará el pliego de cláusulas para licitar este servicio.

Se decide revocar y dejar sin efecto esta modificación de la ordenanza fiscal porqué el precio del tique va ligado al precio que se paga por la concesión o el servicio y, por lo tanto, se tendrá que esperar a licitar la concesión y el servicio para poder fijar de nuevo los precios.

Punto 10 – Adenda al contrato de fecha 06/06/2017 de suministro eléctrico entre los promotores y Endesa Distribución Eléctrica SLU.

Se aprueba por unanimidad. Este punto hace referencia a la infraestructura eléctrica de los polígonos industriales de la Bisbal del Penedès. El 29 de mayo del 2017 se aprobó por pleno el convenio con Endesa Distribución Eléctrica (EDE) para llevar a cabo la tramitación legal para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en el ordenamiento urbanístico de varios municipios, entre ellos la Bisbal del Penedès, para la realización de infraestructuras de energía eléctrica que permitan que los promotores de los polígonos dispongan del incremento de potencia eléctrica solicitado en su momento. Esta infraestructura de cuádruple circuito y de ampliación de transformación del SE Castellet se inicia en la estación SE Castellet y la red llega al término de Banyeres, pasando después por Santa Oliva y finalizando en la Bisbal del Penedès, con un coste total superior a los 4 millones de euros. El nuevo convenio supone ampliar la SE Castellet. Cada polígono asume el coste de manera proporcional a su participación y puede pagar la candidad en varios pagos.

El Polígono Industrial Les Planes se ejecutó entre el 2002 y el 2005 a iniciativa del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. El 2004 ya se firmó un primer convenio con la compañía eléctrica para incrementar la potencia eléctrica y llegar a la potencia necesaria para las industrias (la potencia que fijaba el proyecto de urbanización del polígono) que son 17.843,60 Kw de incremento de potencia. Así, el polígono Les Planes ya se recepcionó estando las obras ejecutadas, pero quedaba pendiente esta conexión de alimentación externa.

Los propietarios de las parcelas ya hicieron un primer pago de este proyecto de infraestructura de energía sin que se iniciase el proyecto. Aunque el Ayuntamiento fue el promotor del polígono, son los propietarios de cada parcela los que han de hacer frente a los costes de esta infraestructura y por eso ya está aprobada la operación jurídica complementaria para repercutir los costes a los propietarios adjudicatarios de las fincas.

Hace unos meses Fecsa-Endesa convocó a todos los firmantes del convenio a una reunión para explicar la situación actual de la instalación eléctrica y este proyecto de ampliación de la potencia eléctrica. Ahora ya tienen todas las actas de los propietarios firmadas y solo les queda la aprobación del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès (según nos consta) por las obras que pasan por su municipio. El Ayuntamiento de la Banyeres, a finales del 2015, aprobó este proyecto. Ahora manifiesta que la línea debe ir soterrada a su paso por Saifores (en el proyecto que aprobaron la línea era aérea).

El coste total es de 363.801,72 (IVA incluido) y lo han de asumir entre todos los firmantes del convenio (EDE, el Ayuntamiento de la Bisbal como promotor del polígon Les Planes, el promotor del polígono Les Planes Baixes, el promotor del polígono de Banyeres, el promotor del polígono de Santa Oliva y dos empresas). La parte del pago que debe asumir el ayuntamiento de la Bisbal asciende a 78.400,55€.

Punto 11 – Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la realización de cursos en el CMC.

Se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (5) y el PSC (1) y la abstención de ERC-AM (5).

Se aprueba la modificación del artículo 4 de la ordenanza fiscal que regula el precio de los cursos que se realizan en el CMC, con la siguiente modificación.

-El precio de los cursos de formación ocupacional que se realicen allí será de 3€ la hora

El coste de la hora por cuso es de 6€ de mediana, por lo tanto, el usuario paga el 50%.

Desde el servicio del SOM Bisbal se ofrecerán varios cursos destinados a varios colectivos: autónomos, personas en paro, personas en activo… se trata de cursos que han pedido los usuarios del SOM Bisbal y de cursos que des de la Regidoria d’Ocupació se piensa que pueden ser positivos para el crecimiento profesional de los usuarios.

Punto 12 – Modificación del reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social, que tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas de subsistencia y su procedimiento de concesión.

Se aprueba por unanimidad. En el 2017 se aprobó un reglamento que regula el otorgamiento de ayudas puntuales para pagar los recibos del agua i la luz y la instalación de contadores de agua solidarios a las familias desfavorecidas. Se trata de un reglamento que se ha ido aplicando desde que se aprobó hasta ahora y que, en llevarlo a la práctica, se ha comprobado que se tenían que cambiar algunos puntos e irlos adaptando a las diferentes casuísticas que el Ayuntamiento se va encontrando.

Las modificaciones más relevantes son:

-Crear una comisión técnica de valoración, que valorará cada solicitud y que estará formada por:

Vocales: concejal de Benestar Social, secretario del Ayuntamiento, Trabajadora Social del Consell Comarcal y la técnica de Ocupación del SOM Bisbal.

Secretario: un funcionario del Ayuntamiento.

Esta comisión se reunirá el primer miércoles de cada mes y avaluará el seguimiento y la cantidad de cada caso:

-Definir las medidas de ayuda en el caso de suministro eléctrico, sobretodo en referencia al consumo básico, que será el que nos podrá abonar.

-Modificar los plazos de la instalación de contadores solidarios, que pasa de 6 meses a 12 meses, con una prórroga de 6 meses.

-En todos estos casos se valorará que el usuario sea activo en la búsqueda de trabajo o de formación para poder acceder a las ayudas, así como que consuma los consumos básicos que establece la ley de consumo.

Punto 13 – Reglamento de régimen interno del Espacio ‘La Cova Jove’.

Se aprueba por unanimidad.

Este viernes se inaugura el espacio ‘La Cova Jove’ en una sala del Centre Municipal de Cultura (CMC) y es por este motivo que se aprueba su reglamento de funcionamiento, que contiene normas de convivencia, de funcionamiento y el régimen sancionador.

Dentro de las políticas de juventud de la Bisbal, el año pasado se contrató una persona dentro del programa de Garantía Juvenil para promover entre los jóvenes el civismo y la colaboración con el tejido asociativo, creando espacios dotados de infraestructuras y de recursos para la participación, actividades lúdicas, culturales y formativas juveniles. Fruto de esta contratación se ha creado “La Cova Jove”, un espacio dirigido a los jóvenes que abrirá las tardes de lunes a viernes.

Punto 14 – Se da cuenta del informe de secretaría de intervención del Período medio de pago del 4º trimestre del 2107.

Este punto no se vota

El ratio es de 28,28 días, que son los días que se tarda, de media, en pagar a los proveedores. Así, el Ayuntamiento cumple la normativa que establece la ley, de un máximo de 30 días.

Nota: El 2º trimestre del 2015 el Período medio de pago fue de 75,54 días.

Punto 15 – Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2017/593 de fecha 29/12/2017

Este punto no se vota

Se da cuenta del decreto de modificación de crédito 7/2007 de 29/12/2017 de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos por 116.000€.

Punto 16 – Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2017/592 de fecha 29/12/2017

Este punto no se vota.

Se da cuenta del decreto de modificación de crédito 6/2017 de 29/12/18 de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias que afecta a las bajas y altas de aplicaciones de personal por 101.000€. Se dan de baja puestos de trabajo no cubiertos y se traspasan a las partidas de convenios de colaboraciones sociales del año pasado y para la prórroga de dos contratos de Garantía Juvenil.

Punto 17 – Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2017/590 de fecha 27/12/2017

Este punto no se vota

Se da cuenta del decreto de modificación de crédito 5/2017 de 27/12/17 de generación de crédito. Se incrementa la partida de adecuación de cuadros de luz y luminarias en 6.951,50€ (de 19.000€ a 25.951,50€) por la subvención concedida de la Diputación de Tarragona PEXI de 6.951,50€.

En la Junta de Gobierno del 23 de noviembre del 2017 se aprobó el informe para las obras de adecuación de las instalaciones de alumbrado público del Esplai y Can Gordei. El importe de la inversión es de 25.951,50€ (IVA incluido) y se pidió subvención a la Diputación de Tarragona en el ámbito de las Actuaciones Integrales en el Territorio y Cooperación, en el Servei d’Assistència Municipal, a través de la subvención PEXI que subvenciona 24.654,01€.

Punto 18 – Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2018/099 de fecha 07/03/2018

Este punto no se vota.

Se da cuenta del Decreto de aprobación del plan presupuestario a medio plazo.

Cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupostaria y Sostenibilidad Financiera, el Ayuntamiento debe elaborar un plan presupuestario a medio plazo, donde debe garantizarse una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla del gasto.

El endeudamiento al principio de la legislatura era del 113%, sin cumplir ninguno de los objetivos. En el 2016 se empezaron a cumplir los objetivos y, por lo tanto, se empezó a poder hacer inversión. Este año se llegará al 37,63% y el objetivo para el 2012 es llegar al 15,32%.

Punto 19 – Se da cuenta y se ratifica el decreto de alcaldía 2018/0028 de 24/01/2019.

Se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (5) y el PSC (1) y la abstención de ERC-AM (5).

Se da cuenta del decreto de aprobación del Convenio de Colaboración Interadminsitrativo para la ejecución del programa Treball i Formació (TREFO) 2017.

Se da cuenta del decreto de alcaldía firmado el 24/01/18 entre el Ayuntamiento de la Bisbal y el Consell Comarcal.

Se trata de un convenio entre varios ayuntamientos del Baix Penedès y el Consell Comarcal para el convenio TREFO del 2017. Es un convenio que se hace a través del Consell Comarcal porqué la mayoría de municipios no pueden acceder individualmente pero si de manera comarcal.

Se trata de un convenio subvencionado por la Generalitat de Catalunya dónde la aportación del Ayuntamiento de la Bisbal es de 3.856,99€. El convenio persigue el objetivo de formar y contratar personas paradas no perceptoras de paro, preferentemente mayores de 45 años.

Desde el Consell Comarcal se han pedido dos programas para esta subvención: educación ambiental y limpieza forestal.

En la Bisbal hay cuatro personas educadoras ambientales (3 personas durante seis meses y una persona durante 1 año) y una persona que entra en el programa de limpieza forestal, que forma parte de una brigada comarcal que hace varias actuaciones en municipios de la comarca.

Punto 20 – Se da cuenta de los Decretos de alcaldía firmados entre el pleno ordinario de diciembre hasta ahora.

Este punto no se vota.

Punto 21 – Ruegos y preguntas.