La Junta de Govern Local ha aprovat el padró de les escombraries per aquest 2018

CATALÀ |La Junta de Govern Local ha aprovat el padró de les escombraries per aquest 2018. L’import total dels ingressos pel pagament de la taxa d’escombraries per part dels bisbalencs i les bisbalenques ascendeix a 383.707,80€. Tot i això, l’Ajuntament haurà de fer una aportació de 219.821€, més enllà dels ingressos rebuts pel pagament de la taxa d’escombraries dels veïns i les veïnes, per poder cobrir el servei, ja que enguany, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès preveu una despesa de 603.528,80€ destinada al servei de recollida d’escombraries.

El servei de recollida d’escombraries no és un servei econòmic. A la Bisbal, a més, es fa més complicat perquè hi ha moltes urbanitzacions i això fa que s’hagin de recórrer més quilòmetres amb la finalitat d’arribar a tots els contenidors. El preu total de servei de recollida de residus (que inclou el servei dels contenidors de poda, el servei de recollida de voluminosos, la col·locació dels contenidors i la neteja d’aquests) actualment és de 420.000€. La gestió de residus sòlids urbans ascendeix a 150.000€. Aquest import es paga per les tones d’escombraries que l’Ajuntament porta als abocadors. D’altra banda, els viatges que es fan per portar els residus del Punt Verd a la planta de reciclatge de cadascun dels materials o residus tenen un cost total de 20.000€ anuals.

Així, el cost total del servei de recollida d’escombraries podríem dir que ascendeix a 590.000€. A aquest preu cal sumar-li els 13.528,80€ que s’ingressen dels rebuts de les brosses que paguen els bisbalencs i les bisbalenques que viuen a Santa Cristina però, com que el servei es gestiona des de l’Ajuntament de Rodonyà (ja que part de la urbanització forma part d’aquest municipi de l’Alt Camp), aquests diners van a parar a l’Ajuntament de Rodonyà.

Si el servei porta a porta i la utilització dels contenidors per part dels bisbalencs i les bisbalenques es fes correctament, s’abaratiria el servei. Si els bisbalencs i les bisbalenques no fan una bona gestió dels residus i els separen i llencen als contenidors corresponents, l’Ajuntament ha de pagar una penalització i, per tant, la quantitat a pagar és més elevada.

És per tot plegat que la Regidoria de Medi Ambient posa èmfasi en una correcta gestió dels residus amb les diverses campanyes que du a terme: campanyes perquè no es llencin les escombraries de casa a les papereres del municipi, campanyes per separar els residus o campanyes perquè s’avisi al servei de recollida de voluminosos i trastos vells en cas de no poder acudir al Punt Verd, entre altres. El cost de no fer una bona gestió dels residus a casa i al carrer, l’acabem pagant tots. Fer una bona gestió dels residus costa poc i val molt.

 

CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado el padrón de las basuras para el año 2018. El importe total de los ingresos por el pago de la tasa de basuras por parte de los bisbalenses asciende a 383.707,80€. Aun así, el Ayuntamiento tendrá que hacer una aportación de 219.821€, más allá de los ingresos recibidos por el pago de la tasa de basuras de los vecinos y las vecinas, para poder cubrir el servicio, ya que este año, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès prevé un gasto de 603.528,80€ destinado al servicio de recogida de basuras.

El servicio de recogida de basuras no es un servicio económico. En la Bisbal, además, se hace más complicado porque hay muchas urbanizaciones y esto hace que se deban recorrer más kilómetros con la finalidad de llegar a todos los contenedores. El precio total del servicio de recogida de residuos (que incluye el servicio de los contenedores de poda, el servicio de recogida de voluminosos, la colocación de los contenedores y la limpieza d estos) actualmente es de 420.000€. La gestión de residuos urbanos asciende a 150.000€. Este importe se paga por las toneladas de basura que el Ayuntamiento lleva a los vertederos. Por otro lado, los viajes que se hacen para llevar los residuos del Punt Verd a la planta de reciclaje de cada uno de los materiales o residuos, tiene un coste total de 20.000€ anuales.

Así, el coste total del servicio de recogida de basuras podríamos decir que asciende a 590.000€. A este precio falta sumarle los 13.528,80€ que se ingresan de los recibos de las basuras que pagan los bisbalenses que viven en Santa Cristina pero, como que el servicio se gestiona desde el Ayuntamiento de Rodonyà (ya que parte de la urbanización forma parte de este municipio del Alt Camp), este dinero va a parar al Ayuntamiento de Rodonyà.

Si el servicio puerta a puerta y la utilización de los contenedores por parte de los bisbalenses se hiciese de forma correcta, el servicio sería más barato. Si los bisbalenses no hacen una buena gestión de los residuos y los separan y depositan en los contenedores correspondientes, el Ayuntamiento debe pagar una penalización y, por lo tanto, la cantidad a pagar es más elevada.

Por todo esto desde la Regidoria de Medi Ambient se insiste en una correcta gestión de los residuos con las diferentes campañas que lleva a cabo: campañas para que no se tiren las basuras de casa en las papeleras del municipio, campañas para separar los residuos o campañas para que se avise al servicio de recogida de voluminosos y trastos viejos en el caso de no poder acudir al Punt Verd, entre otras. El coste de no hacer una buena gestión de los residuos en casa y en la calle, lo acabamos pagando todos. Hacer una buena gestión de los residuos cuesta poco y vale mucho.