L’Ajuntament de la Bisbal posa ordre als expedients urbanístics

L’Ajuntament de la Bisbal va aprovar el febrer de 2017, per Junta de Govern, el servei d’assessorament jurídic i de suport en la tramitació d’expedients urbanístics, prèvia classificació i arxiu d’aquells expedients compresos entre els anys 2010 i 2015. Aquest contracte, d’una durada de vuit mesos, es va valorar en 15.000€.

L’empresa que es va contractar per a dur a terme aquesta feina ha analitzat tots els expedients urbanístics de les anualitats de 2010 a 2015 i ha dut a terme tasques d’arxiu i indexació dels documents fins aquest novembre. També ha redactat les actes administratives corresponents per a la finalització del procediment en cada expedient, al·legant caducitat, arxiu per inacció imputable a l’administrat o bé resolució expressa estimatòria o desestimatòria dels interessos del ciutadà.

De tots els expedients analitzats del 2010 al 2015, setanta-cinc expedients no estaven finalitzats per diversos motius:

-Estaven caducats. En aquest cas s’ha fet el tancament de l’expedient i s’ha arxivat.

-Expedients finalitzats però no tancats administrativament. S’ha realitzat el tancament i s’han arxivat.

-Expedients amb informes d’obres favorables però sense aprovació de l’atorgament de la llicència. S’ha aprovat, s’ha tancat l’expedient i s’ha arxivat.

-Expedients oberts per manca de documentació sol·licitada o no sol·licitada. S’ha seguit amb la tramitació.

-Expedients amb informes urbanístics desfavorables però sense tramitar. S’ha seguit amb la tramitació.

-Expedients de primeres ocupacions tramitades però no concedides ni arxivades. S’ha seguit la tramitació.

-Expedients de legalitat urbanística iniciats però sense acord. S’ha seguit amb la tramitació.

L’equip de govern actual va considerar oportú dur a terme aquestes tasques perquè, durant el 2016, hi va haver un arxiver a l’Ajuntament que va posar ordre i va arxivar tota la documentació de l’arxiu municipal. Aquesta persona va separar tots els expedients urbanístics i va classificar tota la resta però va detectar que hi havia expedients amb molta documentació i que en d’altres hi havia irregularitats, com ara documentació repetida, manca de documents, en altres casos la documentació estava repartida en diversos expedients i també hi havia expedients sense tancar. Per a dur a terme aquestes tasques era imprescindible comptar amb un expert jurídic que pogués fer aquesta feina. Amb l’aprovació i execució d’aquest contracte l’Ajuntament de la Bisbal ha pogut organitzar els expedients i tancar-los o continuar amb la tramitació, en funció de cada cas.