El proper dilluns 18 de desembre hi ha Ple Ordinari

El proper dilluns 18 de desembre, a les 19h, hi ha ple ordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta anterior ordinària del 18 de setembre de 2017, extraordinària urgent del 25 d’octubre de 2017, extraordinària del 23 de novembre de 2017 i extraordinària de l’1 de desembre de 2017.
 2. Donar compte de l’informe de secretaria intervenció període mig de pagament tercer trimestre del 2017.
 3. Aprovació massa salarial 2017
 4. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament d’una subvenció sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles.
 5. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el tancament de solars.
 6. Modificació d’Ordenançes Fiscals Reguladores.
 7. Aprovació del pla estratègic de subvencions 2018.
 8. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès Jove Baix Penedès: Projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès.
 9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
 10. Informació de gestió.
 11. Precs i preguntes.

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny, la ciutadania pot participar als Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials que aprovem al punt següent de l’ordre del dia. El format serà emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

ordre del dia del ple 18-12-17