L’Ajuntament fa les primeres passes per poder vendre solars industrials de la seva propietat

L’Ajuntament de La Bisbal ha demanat un informe a la Direcció General de l’Administració Local, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a la venda de parcel·les per subhasta.

L’Ajuntament és propietari d’un 25,23% d’un solar industrial i d’un 33,64% d’un altre solar industrial. Es tracta d’unes vendes que estan previstes en més de 100.000€ i menys del 25% dels recursos ordinaris del pressupost 2017, per tant, és necessari sol·licitar informe previ segons el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local.

Una vegada l’Ajuntament rebi l’informe, ja podrà aprovar el plec de clàusules de la subhasta.