Fotografia del lloc on s'ubicarà l'aparcament d'autobusos

Aquest divendres s’ha reunit la mesa de contractació per a l’adjudicació del projecte d’obres d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars de l’IES

 

Fotografia del lloc on s'ubicarà l'aparcament d'autobusosAquest divendres 8 de setembre, a les 12h del migdia, s’ha reunit la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte d’Obres d’Urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars IES Coster de la Torre. En primer lloc, s’ha procedit a la constitució de la Mesa. Així, la secretària ha procedit al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant al Públic el nombre de proposicions rebudes en forma i termini (i fora de termini) i el nom dels licitadors. A més, ha convidat als interessats a comprovar els sobres presentats.

Tot seguit s’ha procedit a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del termini i en la forma escaient. A continuació la presidenta ha ordenat l’obertura dels sobres “A”, que fan referència a la documentació administrativa, i a acordat procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe, la secretària, de la relació de documents que figuraven en cada plica.

La Mesa de Contractació ha declarat admeses les tres proposicions presentades i s’ha convocat a la Mesa de Contractació pel proper dimarts 12 de setembre a les 10h per obrir els sobres “C”.

La Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte d’Obres d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars IES Coster de la Torre està formada per:

-Agnès Ferré Cañellas, presidenta.

-Maguy Antolín Manso, Regidora d’Educació

-Judith Vidal Vilella, Regidora de Cultura

-Elisabet Figueras Tuset, Secretària accidental de la Corporació que ha actuat com a Secretària de la Mesa.