Edicte projecte Mas Llagostera

EDICTE

Presentat el Projecte d’ampliació de la Masoveria rural de Mas Llagostera, al polígon 8 parcel•la 1 consistent en la construcció d’una sala dedicada a l’enoturisme a la carretera T-240 Km. 0,50 s’ha de sotmetre a exposició pública en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona tot això de conformitat amb l’article 48.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Durant aquest termini qualsevol interessat el podrà examinar a les dependències municipals perquè formuli les al•legacions que considerin procedents.

La Bisbal del Penedès, 19 d’agost del 2015.

L’Alcaldessa-Presidenta
Agnès Ferré i Cañellas