Nota informativa sobre el servei de vigilància

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
El Servei de Vigilància Municipal a La Bisbal del Penedès no està creat. No s’ha aprovat per Ple la creació d’aquest servei, ni l’aprovació de reglament de funcionament ni la memòria del servei de vigilància.

El juliol de 2009 es van contractar els dos primers vigilants, per Decret d’alcaldia i amb caràcter d’urgència al•legant: “la necessitat de contractar treballadors per a realitzar la vigilància d’instal•lacions municipals ara que comença l’època estival amb l’increment de situacions de risc que poden afectar a edificis i instal•lacions municipals més si tenim en compte els darrers robatoris en edificis municipals”.
Tant aquests dos contractes com els posteriors, són contractes d’obra i servei per urgència, sense concurs, amb un servei mal definit i poc concret.
entre el 2010 i el 2015 l’Ajuntament ha adquirit material i uniformes pels vigilants per valor de més de 30.000€, entre els que hi trobem adequar un vehicle, esprais, navalles, equipaments de policies locals, …

Per tot això, després del Ple de presa de possessió del 13 de juny de 2015, vaig signar un Decret d’alcaldia afirmant que:
– el cos de servei de vigilància que opera a la Bisbal no és un cos de seguretat ni policia municipal (art.2 de la llei orgància 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat)
– al no ser funcionaris especialment habilitats, no poden portar ni utilitzar cap arma de defensa (art.8.3 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals i art. 5 del Decret 219/1996, de 12 de juny, Reglament armament policies locals)
Tant en nom meu com de l’equip de govern, volem regularitzar aquesta situació i crear el servei de vigilància municipal o transformar-lo en un servei similar, regularitzant també la situació dels treballadors.
Per aquest motiu el 27 de juliol de 2015 assisteixo a una reunió al Departament d’Interior amb la Direcció General d’Administració de Seguretat i la Coordinació de la Policia de Catalunya, exposant la situació dels vigilants municipals i buscant solució per regularitzar el servei.
El 6 d’agost ens arriba la resposta de la Subdirectora General de Coordinació de la Policia de Catalunya, amb les següents consideracions:
– La figura de vigilant (auxiliar de la policia local) es troba regulada en la Llei 2/1986, de 13 de març, de forces de cossos de seguretat (en endavant LOFCS), on determina que el vigilant ha de ser funcionari de carrera del municipi.
– A la Bisbal són personal laboral no funcionari i, per tant:
o no poden portar en els uniformes, ni vehicles ni en les eines de treball, distintius que puguin donar lloc a la confusió que es tracta de vigilants municipals
o Tampoc poden exercir les funcions atribuïdes per la Llei de policies locals
– Per regularitzar la situació laboral dels vigilants, caldria convocar un procés selectiu on l’experiència i els serveis prestats poden ser valorats com a mèrit en la fase de concurs.
Conclusions:
– Des del 2009 es contracten, per obra i servei, personal sense concurs públic per fer la tasca de vigilants municipals
– Aquest servei no està creat ni regulat
– La llei especifica que han de ser funcionaris per poder portar distintius i realitzar les tasques definides dels vigilants municipals
– Després de reunir-nos amb el Departament d’Interior i de rebre la resposta de com regularitzar aquest servei, estem treballant en solucionar aquesta situació per seguir oferint un bon servei al ciutadà
Agnès Ferré Cañellas
Alcaldessa de La Bisbal del Penedès