S’aproven les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a d’Educació Infantil per a la llar d’infants municipal

La Junta de Govern local d’aquest dilluns 8 de juliol ha aprovat les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de la plaça de tècnic/a d’Educació Infantil, en règim laboral fix, vacant a la plantilla de personal vigent, en execució de l’OPO per a l’any 2024.

El termini per presentar sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els interessats o les interessades comptaran amb un termini de vint dies hàbils per cursar les seves sol·licituds. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informarem, de nou, quan s’hagi publicat l’anunci de la convocatòria.

El regidor d’Ensenyament, Daniel Caballero, s’ha mostrat satisfet amb aquesta aprovació, ja compleix una de les propostes a les quals es va comprometre l’equip de govern en l’actual Pla de mandat (2023/2027).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local de este lunes 8 de julio ha aprobado las bases reguladoras del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la provisión de la plaza de técnico/a de Educación infantil, en régimen laboral fijo, vacante en la plantilla de personal vigente, en ejecución de la OPO para el año 2024.

El plazo para presentar solicitudes empezará el día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y los interesados o las interesadas contarán con un plazo de veinte días hábiles para cursar sus solicitudes. Desde el Ajuntament de la Bisbal del Penedès os informaremos, de nuevo, cuando se haya publicado el anuncio de la convocatoria.

El concejal de Educación, Daniel Caballero, se ha mostrado satisfecho con esta aprobación, ya que persigue el cumple una de las propuestas con las que se comprometió el equipo de gobierno en el actual Plan de mandato (2023/2027).