El pròxim dilluns 17 de juny se celebrarà el Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre

El proper dilluns 17 de juny, a les 18h, se celebrarà el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent al mes de desembre. S’hi tractaran els punts següents:

PART RESOLUTIVA:

Punt 1: Aprovació de l’acte del Ple ordinari del 18 de març

Punt 2: Aprovació de l’acte del Ple extraordinari del 17 d’abril

Punt 3: Aprovació de l’acte del Ple extraordinari del 15 de maig

Punt 4: Aprovació de la delimitació entre els termes municipals de La Bisbal del Penedès i d’Albinyana

Punt 5: Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament

Punt 6: Aprovació de les festes locals pel 2025

Punt 7: Aprovació inicial de la modificació de crèdit per projectes de benestar animal, polítiques d’igualtat i arranjament de camins

Punt 8: Aprovació del nou redactat del conveni per l’Aula Mentor, a instàncies del Ministerio de Educación

Punt 9: Ratificació de l’acord de les al·legacions presentades a l’Avantprojecte del Pla territorial parcial del Penedès.

PART DE CONTROL:

Punt 10: Donar compte dels Decrets d’alcaldia

Punt 11: Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

Punt 12: Moció presentada pel grup municipal de La Bisbal Decideix “Contra el conjunt de parcs eòlics i fotovoltaics i les seves línies d’evacuació i distribució pel territori de Catalunya”

Punt 13: Moció presentada pel grup municipal de La Bisbal Decideix sobre “El pla de promoció de comunitats energètiques”

Punt 14:  Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de 2024

PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES DE LA CIUTADANIA

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:

o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari

o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.
 • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

CASTELLANO | El próximo lunes 17 de junio, a las 18h, se celebrará el Pleno Ordinario del Ajuntament de la Bisbal del Penedès correspondiendo al mes de diciembre. Se tratarán los puntos siguientes:

PARTE RESOLUTIVA:

Punto 1: Aprobación del acta del Pleno ordinario del 18 de marzo

Punto 2: Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 17 de abril

Punto 3: Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 15 de mayo

Punto 4: Aprobación de la delimitación entre los términos municipales de La Bisbal del Penedès y de Albinyana

Punto 5: Aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento

Punto 6: Aprobación de las fiestas locales para el 2025

Punto 7: Aprobación inicial de la modificación de crédito por proyectos de bienestar animal, políticas de igualdad y arreglo de caminos

Punto 8: Aprobación del nuevo redactado del convenio por el Aula Mentor, a instancia del Ministerio de Educación

Punto 9: Ratificación del acuerdo de las alegaciones presentadas al Anteproyecto del Plan territorial parcial del Penedès.

PARTE DE CONTROL:

Punto 10: Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

Punto 11: Dar cuenta de las actas de Junta de Gobierno Local

Punto 12: Moción presentada por el grupo municipal de La Bisbal Decideix “Contra el conjunto de parques eólicos y fotovoltaicos y sus líneas de evacuación y distribución por el territorio de Catalunya”

Punto 13: Moción presentada por el grupo municipal de La Bisbal Decideix sobre “El plan de promoción de comunidades energéticas”

Punto 14: Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto correspondiente al 1.º trimestre de 2024

RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación, os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:

o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario

o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.

 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 •  Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.