Fins al 14 d’abril s’executaran les obres del projecte de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat de Catalunya en algunes zones del municipi

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya està executant el projecte XT00142a Troncal de fibra òptica del C.T.T.I. (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya) a la província de Tarragona ‘Troncal Fibra Òptica Tram Rodonyà-L’Arboç’. Aquestes obres s’executaran del 2 al 14 d’abril, es consideren obres d’interès general supramunicipal no sotmeses a llicència municipal i van a càrrec de l’empresa eMurtel. Una vegada finalitzada la instal·lació, aquesta serà cedida pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública -per a la seva explotació i manteniment- al CTTI.

Aquestes obres comportaran afectacions en l’estacionament i al trànsit de manera puntual. La zona afectada serà la que estarà situada pujant els carrers a la banda esquerra, ja que s’obrirà una petita rasa i s’estendrà cablejat. No es podrà aparcar a la zona afectada i es poden donar talls de circulació. Abans de les obres, els carrers se senyalitzaran per avisar el veïnat.

 Les afectacions seran als llocs que especifiquem a continuació:

  • Nucli: avinguda Colom, passatge de la Reixa, carrer Safareig, C. General Manso (números parells)
  • Can Gordei: Carrer del Segre, des de l’entrada fins a la cruïlla amb el carrer Gaià es farà pel marge dret (números parells). Des de la cruïlla amb Gaià fins a l’avinguda Can Gordei, es farà pel marge esquerre de la via (números imparells).
  • Barri de la Riba i Priorat: a causa de les obres del barri de la Riba, en aquesta zona els treballs s’executaran més tard.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) està desplegant una xarxa troncal de fibra òptica i, en aquest projecte concret, du a terme els treballs d’instal·lació necessàries per a la connexió amb fibra òptica de la canalització Troncal entre els municipis de Rodonyà a l’Arboç, en l’àmbit del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona dins de l’àmbit provincial de Tarragona. L’objectiu de les obres es donar cobertura a tot el traçat, deixant punts de presència de fibra òptica als municipis, nuclis i punts d’interès generals que es van trobant al llarg del traçat. El 2022 l’Ajuntament va rebre l’autorització d’ocupació del domini públic del viari municipal d’acord a allò que preveu el traçat de les obres del projecte.


CASTELLANO | El Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Catalunya está ejecutando el proyecto XT00142a Troncal de fibra óptica del C.T.T.I. (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya) en la provincia de Tarragona ‘Troncal Fibra Óptica Tramo Rodonyà-L’Arboç’. Estas obras se ejecutarán del 2 al 14 de abril, se consideran obras de interés general supramunicipal no sometidas a licencia municipal y van a cargo de la empresa eMurtel SA. Una vez finalizada la instalación, esta será cedida por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública -para su explotación y mantenimiento- al CTTI.

Estas obras comportarán afectaciones en el estacionamiento y en el tráfico de manera puntual. La zona afectada será la que estará situada subiendo las calles al lado izquierdo, puesto que se abrirá una pequeña rasa y se extenderá cableado. No se podrá aparcar en la zona afectada y se pueden dar cortes de circulación. Antes de las obras, las calles se señalizarán para avisar el vecindario.

 Las afectaciones serán a los lugares que especificamos a continuación:

  • Núcleo: avenida Colom, pasaje de la Reixa, calle Safareig, C. General Manso (números parejos)
  • Can Gordei: Calle del Segre, desde la entrada hasta el cruce con la calle Gaià se hará por el margen derecho (números parejos). Desde el cruce con Gaià hasta la avenida Can Gordei, se hará por el margen izquierdo de la vía (números impares).
  • Barrio de la Riba y Priorat: a causa de las obras del barrio de la Riba, en esta zona los trabajos se ejecutarán más tarde.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) está desplegando una red troncal de fibra óptica y, en este proyecto concreto, lleva a cabo los trabajos de instalación necesarias para la conexión con fibra óptica de la canalización Troncal entre los municipios de Rodonyà a l’Arboç, en el ámbito del Servicio Territorial de Carreteras de Tarragona dentro del ámbito provincial de Tarragona. El objetivo de las obras se dar cobertura a todo el trazado, dejando puntos de presencia de fibra óptica en los municipios, núcleos y puntos de interés generales que se van encontrando a lo largo del trazado. En el 2022 el Ayuntamiento recibió la autorización de ocupación del dominio público del viario municipal según aquello que prevé el trazado de las obras del proyecto.