S’ha aprovat el padró fiscal de la recollida d’escombraries 2024

L’import recaptat amb la taxa de la recollida d’escombraries només cobreix un 55,3% del cost de la recollida de residus

La Junta de Govern del dilluns 18 de març ha aprovat el padró fiscal de recollida d’escombraries per al 2024, que ascendeix a 384.687€ amb un total de 2.758 rebuts. El període voluntari de pagament va del 31 de març al 31 de maig per al primer rebut i del 28 de juliol al 29 de setembre per al segon. El cost anual del servei ascendeix a 695.632,92€ i, per tant, es tracta d’un servei deficitari perquè l’import recaptat amb la taxa només cobreix un 55,3% de la despesa.

El servei de recollida d’escombraries és un servei deficitari des de sempre i, aquest dèficit, anirà augmentant mentre hi hagi una part de la ciutadania que no gestiona les escombraries correctament: no porta l’orgànica als contenidors corresponents, barreja totes les escombraries… Aquest és un dels motius que fan que des de l’equip de govern s’aposti pel servei porta a porta a tot el municipi, facilitant al màxim el reciclatge i la separació de residus, un servei que està previst i que anirà acompanyat d’una intensa campanya educativa i de conscienciació.

Des de fa més de nou anys, les ordenances estableixen els següents imports en concepte de taxa de recollida d’escombraries:

  • Per cada habitatge o local: 140€
  • Indústries que produeixen preferentment residus sòlids urbans susceptibles de ser recollits pel servei (restaurants, bars, residències geriàtriques o similars): 210€
  • Altres activitats que no produeixin preferentment residus sòlids urbans susceptibles de no ser recollits pel servei: 105€

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recorda que la ciutadania té a la seva disposició el Punt Verd per a la recollida de voluminosos, així com la recollida de poda porta a porta, entre altres serveis. Si, entre tots, fem un bon ús dels contenidors i separem més, aconseguirem reduir els costos d’aquest servei.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 18 de marzo ha aprobado el padrón fiscal de recogida de basuras para el 2024, que asciende a 384.687€ con un total de 2.758 recibos. El periodo voluntario de pago va del 31 de marzo al 31 de mayo para el primer recibo y del 28 de julio al 29 de septiembre para el segundo. El coste anual del servicio asciende a 695.632,92€ y, por lo tanto, se trata de un servicio deficitario porque el importe recaudado con la tasa solo cubre un 55,3% del gasto.

El servicio de recogida de basura es un servicio deficitario desde siempre y, este déficit, irá aumentando mientras haya una parte de la ciudadanía que no gestiona la basura correctamente: no lleva la orgánica a los contenedores correspondientes, mezcla toda la basura… Este es uno de los motivos que hacen que desde el equipo de gobierno se apueste por el servicio puerta por puerta en todo el municipio, facilitando al máximo el reciclaje y la separación de residuos, un servicio que está previsto y que irá acompañado de una intensa campaña educativa y de concienciación.

Desde hace más de nueve años, las ordenanzas establecen los siguientes importes en concepto de tasa de recogida de basura:

  • Por cada vivienda o local: 140€
  • Industrias que producen preferentemente residuos sólidos urbanos susceptibles de ser recogidos por el servicio (restaurantes, bares, residencias geriátricas o similares): 210€
  • Otras actividades que no produzcan preferentemente residuos sólidos urbanos susceptibles de no ser recogidos por el servicio: 105€

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recuerda que la ciudadanía tiene a su disposición el Punto Verde para la recogida de voluminosos, así como la recogida de poda puerta por puerta, entre otros servicios. Si, entre todos, hacemos un buen uso de los contenedores y separamos más, conseguiremos reducir los costes de este servicio.