Comencen les obres del nou aparcament del barri de la Riba

Ja han començat les obres de la zona d’aparcament públic al barri de la Riba. Les obres van a càrrec de l’empresa Excavacions i Transports Rovira SA i consistiran a habilitar el terreny per tal que s’hi pugui aparcar mentre s’executen les obres de millora de les infraestructures del barri i mentre s’està redactant el projecte de l’aparcament públic.

Així, de moment es fa aquesta primera fase perquè els veïns i les veïnes del barri puguin aparcar-hi mentre es facin les obres als carrers i, una vegada acabades, s’executaran les obres definitives d’acord amb el projecte que s’hagi aprovat.

El passat dilluns 29 de gener es va aprovar, per Decret d’alcaldia, el contracte menor amb Excavacions i Transports Rovira SA per 11.229,88€ (IVA inclòs) per a les actuacions següents: enderroc de la paret de maó perforat, transport i gestió de residus, neteja i esbrossada del terreny, anivellació i compactació del terreny, rampa d’accés per a l’entrada i sortida de vehicles i tanca perimetral provisional.


CASTELLANO | Ya han empezado las obres de la zona de aparcamiento público en el barrio de la Riba. Las obras van a cargo de la empresa Excavacions i Transports Rovira SA y consistirán en habilitar el terreno con tal que se pueda aparcar mientras se ejecutan las obras de mejora de las infraestructuras del barrio y mientras se está redactando el proyecto del aparcamiento público.

Así, de momento se hace esta primera fase para que los vecinos y las vecinas del barrio puedan aparcar mientras se hagan las obras de las calles y, una vez terminadas, se ejecutarán las obras definitivas de acuerdo con el proyecto que se haya aprobado.

El pasado lunes 29 de enero se aprobó, por Decreto de alcaldía, el contrato menor con Excavacions i Transports Rovira SA por 11.229,88€ (IVA incluido) para las actuaciones siguientes: derribo de la pared de ladrillo perforado, transporte y gestión de residuos, limpieza y desbrozado del terreno, nivelación y compactación del terreno, rampa de acceso para la entrada y salida de vehículos y valla perimetral provisional.