L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç s’han reunit amb les empreses de les Planes i les Planes Baixes per parlar del Pla d’impuls de l’activitat econòmica dels parcs empresarials bisbalencs

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona estan treballant en un pla d’impuls de l’activitat econòmica dels parcs empresarials Les Planes i Les Planes Baixes de la Bisbal del Penedès amb l’objectiu de millorar globalment aquestes àrees. Per aquest motiu, aquest dimecres s’ha celebrat una reunió que ha comptat amb la representació de la Cambra de Comerç de Tarragona, de l’equip de govern i de diverses empreses dels parcs empresarials existents a la Bisbal.

El Pla d’impuls de l’activitat econòmica dels parcs empresarials Les Planes i Les Planes Baixes persegueix diversos objectius:

  • Detectar els reptes i oportunitats dels parcs empresarials de la Bisbal del Penedès
  • Analitzar l’activitat econòmica i oferir propostes de futur
  • Reforçar la col·laboració publico-privada
  • Establir una agenda de prioritats
  • Fomentar la cooperació empresarial

Durant la reunió del passat dimecres es van proposar mesures per millorar les mancances detectades i potenciar aquells punts forts que afavoreixen la competitivitat dels parcs empresarials i de les empreses instal·lades; es va plantejar un marc de treball entre l’administració pública i els operadors de l’àrea empresarial; i es van plantejar prioritats i els terminis per desenvolupar infraestructures o serveis segons l’interès o necessitat de les empreses.

Aquest 2023 s’està duent a terme aquest Pla d’impuls dels PAE (Parcs d’Activitat Económica) gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona. Aquest Pla treballa sobre les àrees de sostenibilitat, incloent les àrees d’eficiència energètica, economia circular i mobilitat; governació i gestió estratègica, que contempla la gestió publico-privada o els plans d’acció local i/o territorial entre altres; i la promoció econòmica, que contempla l’ocupació i la formació, l’atracció de noves activitats, les sinergies amb altres parcs empresarials i les activitats. La Cambra i l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès -que també és la responsable de les àrees d’Empresa i Ocupació- han estat visitant les empreses i reunint-se amb els responsables d’aquestes per escoltar propostes de millora dels parcs empresarials Les Planes i Les Planes Baixes i per explicar-los la proposta de creació d’un centre d’empreses i d’un centre de formació i ocupació.

Durant la trobada, es va explicar que l’any 2024 es vol confeccionar un projecte per tirar-lo endavant, per a la qual cosa caldrà que les empreses col·laborin activament. Jordi Cáceres, de l’àrea de Projectes i Competitivitat va explicar que es treballarà sobre problemàtiques relacionades amb el desenvolupament de recursos humans, com ara les demandes de personal de diferents perfils, la necessitat d’espais de formació per als treballadors o l’interès en la implementació d’un Grau Superior de Logística (FP)” ja que aquests són algunes de les preocupacions i demandes principals que s’han extret de les reunions amb les empreses. D’altra banda, també va comentar que les empreses i els treballadors havien mostrat el seu interès en la millora dels serveis integrats per a empreses i treballadors i sobre la competitivitat, la sostenibilitat i alguns serveis addicionals per als treballadors. Entre les opcions proposades s’hi incloïen l’ús de vehicles compartits (privats o públics) entre els treballadors; la creació d’una borsa permanent per a la qualificació i seguiment dels treballadores; la creació d’un centre de serveis del parc empresarial que ofereixi serveis als treballadors (com poden ser zona esportiva, algun servei d’esplai o llar per als infants; o un aparcament per a camions). També es va abordar la creació d’un espai formatiu i ocupacional empresarial per oferir la formació que demanen les empreses; la creació de mesures per augmentar la seguretat de l’activitat -com ara la instal·lació de càmeres.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va remarcar la importància de “conversar amb les empreses i conèixer les necessitats dels treballadors d’aquestes amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica però també de millora la qualitat de vida de les persones”.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona va destacar “l’encert d’aquesta jornada de participació, atesa la importància de conèixer de primera mà les necessitats de les empreses a l’hora de definir quins serveis cal millorar i quina estratègia cal seguir per atraure més activitat. I fer d’aquestes àrees d’activitat econòmica espais més habitables, més verds i amb més interconnexions socials”.

La trobada es va fer a l’Esplai Torclum de la Bisbal del Penedès i va comptar amb la presència de les empreses Idiada, GCR Group, IDL-Affinity, Naeko i Prologis; la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé; Jordi Cáceres i Sergi Gilabert de l’àrea de projectes i competitivitat de la Cambra; de tot l’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès; i de la tècnica del SOM Bisbal.

El Pla d’impuls seguirà agafant forma durant els pròxims mesos. El 2024 es convocaran les taules de treball per anar concretant les propostes i, aquesta, comptarà amb un representant de cada empresa.

CASTELLANO | L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès y la Cambra de Comerç de Tarragona están trabajando en un plan de impulso de la actividad económica de los parques empresariales Les Planes y Les Planes Baixes de la Bisbal del Penedès con el objetivo de mejorar globalmente estas áreas. Por este motivo, este miércoles se ha celebrado una reunión que ha contado con la representación de la Cámara de Comercio de Tarragona, del equipo de gobierno y de varias empresas de los parques empresariales existentes en la Bisbal.

El Plan de impulso de la actividad económica de los parques empresariales Les Planes y Les Planes Baixes persigue distintos objetivos:

  • Detectar los retos y oportunidades de los parques empresariales de la Bisbal del Penedès
  • Analizar la actividad económica y ofrecer propuestas de futuro
  • Reforzar la colaboración público-privada
  • Establecer una agenda de prioridades
  • Fomentar la cooperación empresarial

Durante la reunión del pasado miércoles se propusieron medidas para mejorar las carencias detectadas y potenciar aquellos puntos fuertes que favorecen la competitividad de los parques empresariales y de las empresas instaladas; se planteó un marco de trabajo entre la administración pública y los operadores del área empresarial; y se plantearon prioridades y los plazos para desarrollar infraestructuras o servicios según el interés o necesidad de las empresas.

Este 2023 se está llevando a cabo este Plan de impulso de los PAE (Parques de Actividad Económica) gracias al convenio de colaboración entre el Ajuntament de la Bisbal del Penedès y la Cambra de Comerç de Tarragona. Este Plan trabaja sobre las áreas de sostenibilidad, incluyendo las áreas de eficiencia energética, economía circular y movilidad; gobernación y gestión estratégica, que contempla la gestión público-privada o los planes de acción local y/o territorial, entre otros; y la promoción económica, que contempla la ocupación y la formación, la atracción de nuevas actividades, las sinergias con otros parques empresariales y las actividades. La Cambra y la alcaldesa de la Bisbal del Penedès -que también es la responsable de las áreas de Empresa y Ocupación-han estado visitando las empresas y reuniéndose con los responsables de estas para escuchar propuestas de mejora de los parques empresariales Les Planes y Les Planes Baixes y para explicarles las propuestas de creación de un centro de empresas y de un centro de formación y ocupación.

Durante la reunión, se explicó que en el año 2024 se quiere confeccionar un proyecto para sacarlo adelante, para lo cual será necesario que las empresas colaboren activamente. Jordi Cáceres, del área de Proyectos y Competitividad explicó que “se trabajará sobre problemáticas relacionadas con el desarrollo de recursos humanos, como por ejemplo las demandas de personal de distintos perfiles, la necesidad de espacios de formación para los trabajadores o el interés en la implementación de un Grado Superior de Logística (FP)” ya que estas son algunas de las preocupaciones y demandas principales que se han extraído de las reuniones con las empresas. Por otro lado, también se comentó que las empresas y los trabajadores habían mostrado su interés en la mejora de los servicios integrados para empresas y trabajadores y sobre la competitividad, la sostenibilidad y algunos servicios adicionales para los trabajadores. Entre las opciones propuestas se incluían el uso de vehículos compartidos (privados o públicos) entre los trabajadores; la creación de una bolsa permanente de cualificación y seguimiento de los trabajadores; la creación de un centro de servicios del parque empresarial que ofrezca servicios a los trabajadores (como pueden ser zona deportiva, algún servicio de ocio o guardería para niños; o un aparcamiento de camiones). También se abordó la creación de un espacio formativo y ocupacional empresarial para ofrecer la formación que solicitan las empresas; la creación de medidas para aumentar la seguridad de la actividad -como por ejemplo la instalación de cámaras.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, remarcó la importancia de “conversar con las empresas y conocer las necesidades de los trabajadores de estas con el objetivo de impulsar la actividad económica, pero también de mejora de la calidad de vida de las personas”.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona destacó “el acierto de esta jornada de participación, teniendo en cuenta la importancia de conocer de primera mano las necesidades de las empresas a la hora de definier qué servicios hay que mejorar y qué estrategia hay que seguir para atraer más actividad. Y hacer de estas áreas de actividad económica espacios más habitables, más verdes y con más interconexiones sociales”.

El encuentro se hizo en el Espai Torclum de la Bisbal del Penedès y contó con la presencia de las empresas Idiada, GCR Group, IDL-Affinity, Naeko y Prologis; la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé; Jordi Cáceres y Sergi Gilabert, del área de proyectos y competitividad de la Cambra; de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès; y de la técnica de ocupación del SOM Bisbal.

El Plan de impulso seguirá cogiendo forma durante los próximos meses. En el 2024 se convocarán las mesas de trabajo para ir concretando las propuestas y, esta, contará con un representante de cada empresa.