Avui divendres se celebrarà una Junta de Govern extraordinària i urgent amb competències delegades del Ple

Aquest dijous s’ha convocat una Junta de Govern extraordinària i urgent per avui divendres 17 de novembre. El motiu de la urgència és no demorar les obres de millora d’infraestructures de la Riba i les obres de continuació de la fassina. Els dos punts de la Junta de Govern són de competència del Ple delegada a la Junta, segons acord plenari del 6 de juliol de 2023. Són els següents:

  • L’expedient 2329/2023 Modificació del projecte de consolidació i reforma de la fassina, pel reforç de la torre de la fassina
  • L’expedient 2535/2023 Modificació del contracte de millora de les infraestructures del barri de la Riba per a la instal·lació d’un provisional d’obres de la xarxa d’aigua per als habitatges, l’execució de cates i la modificació de la vorada per una vorada remuntable

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. 

S’obriran les portes de la sala de plens a les 13h per tal que hi pugui assistir públic. També es gravaran aquests dos punts de l’ordre del dia i, posteriorment, es publicarà el vídeo per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | Este jueves se ha convocado una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente para hoy viernes 17 de noviembre. El motivo de la urgencia es no demorar las obras de mejora de infraestructuras de la Riba y las obras de continuación de la fassina. Los dos puntos de la Junta de Gobierno son de competencia del Pleno delegada a la Junta, según acuerdo plenario del 6 de julio de 2023. Son los siguientes:

  • El expediente 2329/2023 Modificación del proyecto de consolidación y reforma de la fassina, por refuerzo de la torre de la fassina
  • El expediente 2535/2023 Modificación del contrato de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba para la instalación de un provisional de obras de la red de agua para las viviendas, la ejecución de catas y la modificación del bordillo por un bordillo remontable

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre.

Se abrirán las puertas de la sala de plenos a las 13h con tal que pueda asistir público. También se grabarán estos dos puntos del orden del día y, posteriormente, se publicará el vídeo para garantizar su publicidad.