S’aprova la sisena certificació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal per 113.035,84€

La Junta de Govern del 7 d’agost ha aprovat, a petició de les regidories d’Urbanisme i Esports, la certificació número sis de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. Aquesta aprovació inclou els preus contradictoris aprovats per la mateixa Junta de Govern. La certificació ascendeix a 113.035,84€ (IVA inclòs).

El 17 de juliol es va emetre informe dels preus contradictoris de la sisena certificació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal, per un import de 5.467,90€ (IVA inclòs), que no suposen un increment del preu global del contracte i que corresponen a enderrocs, soleres i recrescuts, mur de contenció de formigó i certificat. Val a dir que en la primera certificació ja es van aprovar uns preus contradictoris, que ara s’han anul·lat per aprovar aquests altres preus.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 7 de agosto ha aprobado, a petición de las concejalías de Urbanismo y Deportes, la certificación número seis de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal. Esta aprobación incluye los precios contradictorios aprobados por la misma Junta de Gobierno. La certificación asciende a 113.035,84€ (IVA incluido).

El 17 de julio se emitió informe de los precios contradictorios de la sexta certificación de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal, por un importe de 5.467,90€ (IVA incluido), que no suponen un incremento del precio global del contrato y que corresponden a derribos, soleras y recrecidos, muro de contención de hormigón y certificado. Cabe decir que en la primera certificación ya se aprobaron unos precios contradictorios, que ahora se han anulado para aprobar estos otros precios.