S’adjudiquen definitivament les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba

La Junta de Govern del 7 d’agost ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba -per un import de 928.885,39€ (IVA inclòs) i un termini d’execució de 9 mesos- a l’empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A.

Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions. Les obres estaven pressupostades en 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i, durant el termini de licitació, s’hi van presentar cinc empreses. La mesa de valoració va proposar adjudicar les obres a l’empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. i el 17 de juliol es van adjudicar provisionalment les obres. Com que l’empresa ha presentat la garantia i la documentació, la Junta de Govern ha aprovat adjudicar definitivament les obres. Ara, els següents passos seran la formalització del contracte i l’acta de comprovació de replantejament.

Les obres de millora del barri de la Riba compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 484.779,81€ i del Pla Únic d’Obres i Serveis  de Catalunya (PUOSC) per 198.761,28€. Ambdues subvencions suposen un 64,28% del cost total de les obres. La resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 7 de agosto ha aprobado la adjudicación definitiva de las obras de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba -por un importe de 928.885,39€ (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses- a la empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A.

Las obras de mejora del barrio de la Riba incluyen el cambio de la red de agua, el soterramiento del alumbrado público y el cambio de bombillas por LED, la instalación de hidrantes de protección contra incendios y la instalación de conducciones y arquetas soterradas por cableado de telecomunicaciones. Las obras estaban presupuestadas en 1.063.364,44€ (IVA incluido) y, durante el plazo de licitación, se presentaron cinco empresas. La mesa de valoración propuso adjudicar las obras a la empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. y el 17 de julio se adjudicaron provisionalmente las obras. Como la empresa ha presentado la garantía y la documentación, la Junta de Gobierno ha aprobado adjudicar definitivamente las obras. Ahora, los siguientes pasos serán la formalización del contrato y el acta de comprobación de replanteo.

Las obras de mejora del barrio de la Riba cuentan con las subvenciones del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona por un importe de 484.779,81€ y del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) por 198.761,28€. Ambas subvenciones suponen un 64,28% del coste total de las obras. El resto, se abonará con importes procedentes del presupuesto municipal.