El camp de futbol municipal tindrà 16 nous projectors de llum LED properament

El passat 28 d’abril es va aprovar, per Decret d’alcaldia, el Pla de seguretat i salut del subministrament i instal·lació de nous projectors de llum LED al camp de futbol municipal amb l’objectiu de renovar els focus existents. El subministrament i la instal·lació dels projectors se li va executar a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. el febrer de 2023 per un import de 42.024,58€ (IVA inclòs) i, en el moment que l’empresa adjudicatària disposi de tot el material, es procedirà a la seva instal·lació.

En l’actualitat, el camp de futbol disposa de quatre torres d’il·luminació amb projectors de llum artificial -focus- que no són de tecnologia LED. Cada torre disposa de 4 focus d’il·luminació i consumeix 2.000 Wh. A més, el sistema actual no compta amb cap regulador de flux lumínic, la qual cosa fa que una vegada s’apaguen els llums s’hagi d’esperar que es refredin per tornar-los a encendre. Per tot plegat, la instal·lació dels nous llums vol assolir els següents objectius:

  • Reduir de forma considerable el consum elèctric.
  • Millorar l’eficàcia lumínica i energètica.
  • Complir els requisits de mínima contaminació lumínica.
  • Complir els requisits d’il·luminació en instal·lacions esportives.
  • Alleugerir el pes de les torres d’enllumenat.

CASTELLANO | El pasado 28 de abril se aprobó, por Decreto de alcaldía, el Plan de Seguridad y salud del suministro e instalación de nuevos proyectores de luz LED en el campo de futbol municipal con el objetivo de renovar los focos existentes. El suministro y la instalación de los proyectores se le adjudicó a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. en febrero del 2023 por un importe de 42.024,58€ (IVA incluido) y, en el momento que la empresa adjudicataria disponga de todo el material, se procederá a su instalación.

En la actualidad, el campo de futbol dispone de cuatro torres de iluminación con proyectores de luz artificial -focos- que no son de tecnología LED. Cada torre dispone de 4 focos de iluminación y consume 2.000 Wh. Además, el sistema actual no cuenca con ningún regulador de flujo lumínico, la cual cosa hace que una vez se apagan las luces se tenga que esperar a que se enfríen para volverlas a encender. Por todo ello, la instalación de las nuevas luces quiere alcanzar los siguientes objetivos:

  • Reducir de forma considerable el consumo eléctrico.
  • Mejorar la eficacia lumínica y energética.
  • Cumplir los requisitos de mínima contaminación lumínica.
  • Cumplir los requisitos de iluminación en instalaciones deportivas.
  • Aligerar el peso de las torres de alumbrado.