Avui dimarts 2 de maig s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Avui dimarts 2 de maig s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’ha absentat el regidor Xavier Faura (Units per la Bisbal-FIC). S’hi han tractat els punts següents:

Punt 1. Sorteig per a la designació dels membres titulars i suplents de les meses electorals de les eleccions municipals del 28 de maig.

Els sorteigs per a la designació de les taules electorals estan regulats per l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juliol, del Règim Electoral General (LOREG):

El sorteig és públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en un termini de set dies.

El President/La Presidenta haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de Segon Grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Les persones designades com a President/a o vocals i que tinguin una causa justificada i documentada que els impedeixi estar a les meses, tindran set dies per al·legar-ho davant la Junta Electoral de Zona.

Les persones que formen part d’una candidatura a les eleccions no poden ser membres de les meses electorals.

Fins a les darreres eleccions, a la Bisbal del Penedès hi havia quatre meses electorals. Com que la població del municipi ha augmentat, ara n’hi ha cinc. Les meses es distribuiran de la següent manera:

Al gimnàs de l’Escola Ull de Vent (avda. Baix Penedès s/n): hi haurà tres meses electorals per a les persones votants residents a les urbanitzacions del Priorat, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina.

Al menjador de l’Escola Ull de Vent (avda. Baix Penedès s/n): hi haurà dues meses per a les persones votants residents al nucli, a l’Ortigós i a les urbanitzacions de la Miralba i el Papagai.

El sorteig realitzat marca els Presidents i les presidentes, els i les vocals així com el nombre màxim de suplents.

Punt 2. Aprovació de la versió definitiva del conveni de transport urbà entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, l’empresa Autocares Ízaro i la Generalitat de Catalunya.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6); PSC (2) i ERC-AM (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1).

El Ple extraordinari del 3 d’abril va aprovar el conveni de transport per al servei de bus, ja que venç aquest mes de maig. En aquell Ple, s’aprovava donar continuïtat al conveni actual, amb motiu de la finalització de l’anterior conveni, fins a l’aprovació del nou conveni amb els nous serveis i viatges (que està previst que comenci a funcionar a partir del mes de setembre). La pròrroga del conveni incloïa una revisió de preus a causa de la pujada del preu dels combustibles.

El conveni aprovat a l’abril tenia el vistiplau de l’empresa Ízaro i de l’Autoritat de la Mobilitat del Camp de Tarragona, organisme depenent dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Una vegada elevat al Ple i aprovat el conveni, es va notificar l’acord i es va enviar el conveni -per signar- a l’empresa, a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El 24 d’abril el Departament Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va fer arribar, mitjançant el registre d’entrada, algunes modificacions en el conveni: modificacions en el número dels apartats, el nom del representant i altres, sense modificar ni l’import ni els acords del conveni. El Ple d’aquest dimarts ha aprovat la nova redacció del conveni amb les modificacions realitzades des del Departament Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

CASTELLANO | Hoy martes 2 de mayo se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se ha ausentado el concejal Xavier Faura (Units per la Bisbal-FIC). Se han tratado los puntos siguientes:

Punto 1. Sorteo para la designación de los miembros titulares y suplentes de las mesas electorales de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Los sorteos para la designación de las mesas electorales están regulados por el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General (LOREG):

El sorteo es público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en un plazo de siete días.

El Presidente/La Presidenta deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo Grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

Las personas designadas como Presidente/a o vocales y que tengan una causa justificada y documentada que les impida estar a las mesas, tendrán siete días para alegarlo ante la Junta Electoral de Zona.

Las personas que forman parte de una candidatura a las elecciones no pueden ser miembros de las mesas electorales.

Hasta las últimas elecciones, en la Bisbal del Penedès había cuatro mesas electorales. Teniendo en cuenta que la población del municipio ha aumentado, ahora hay cinco. Las mesas se distribuirán de la siguiente manera:

En el gimnasio de la escuela Ull de Vent (avda. Baix Penedès s/n): habrá tres mesas electorales para las personas votantes residentes en las urbanizaciones del Priorat, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta y la Pineda de Santa Cristina.

En el comedor de la escuela Ull de Vent (avda. Baix Penedès s/n): habrá dos mesas para las personas votantes residentes al núcleo, l’Ortigós y en las urbanizaciones de la Miralba y el Papagai.

El sorteo realizado marca los Presidentes y las presidentas, los y las vocales así como el número máximo de suplentes.

Punto 2. Aprobación de la versión definitiva del convenio de transporte urbano entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, la empresa Autocares Ízaro y la Generalitat de Cataluña.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6); PSC (2) y ERC-AM (1) y la abstención d’Ara la Bisbal (1).

Pleno extraordinario del 3 de abril aprobó el convenio de transporte para el servicio de bus, puesto que vence este mes de mayo. En aquel Pleno, se aprobaba dar continuidad al convenio actual, con motivo de la finalización del anterior convenio, hasta la aprobación del nuevo convenio con los nuevos servicios y viajes (que está previsto que empiece a funcionar a partir del mes de septiembre). La prórroga del convenio incluía una revisión de precios a causa de la subida del precio de los combustibles.

El convenio aprobado en abril tenía el visto bueno de la empresa Ízaro y de la Autoridad de la Movilidad del Camp de Tarragona, organismo dependiente de los Servicios Territoriales de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Una vez elevado al Pleno y aprobado el convenio, se notificó el acuerdo y se envió el convenio -para firmar- a la empresa, a la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona y al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. El 24 de abril el Departamento Jurídico del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat hizo llegar, mediante el registro de entrada, algunas modificaciones en el convenio: modificaciones en el número de los apartados, el nombre del representante y otros, sin modificar ni el importe ni los acuerdos del convenio. El Pleno de este martes ha aprobado la nueva redacción del convenio con las modificaciones realizadas desde el Departamento Jurídico del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.