El passat dilluns 20 de març va tenir lloc el darrer Ple ordinari del mandat

El passat dilluns 20 de març es va celebrar el darrer Ple ordinari del mandat. El Ple va comptar amb l’assistència de tots els membres del Consistori i s’hi van tractar els punts següents:

Punt 1.-Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 19 de desembre de 2022.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1) i l’abstenció d’ERC-AM (1).

Punt 2.- Aprovació de l’acta del Ple ordinari i urgent del 29 de desembre de 2022.

Es va aprovar per unanimitat.

Punt 3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 5 de gener de 2023.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1) i l’abstenció d’Units per la Bisbal-FIC (1).

Punt 4.- Modificació de les tarifes del bus urbà, mitjançant la modificació de l’ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers.

Es va aprovar per unanimitat.

El maig de 2021 va començar un nou servei de bus urbà mitjançant conveni amb la Generalitat, l’empresa que gestiona la línia comarcal i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Amb aquest nou servei, ha augmentat el nombre de viatgers de dins del municipi, es va incloure una nova parada a l’Ortigós (abans no n’hi havia), es van incrementar els viatges del nucli a l’Hospital del Vendrell tant d’anada com de tornada i es va afegir un nou servei de viatges d’urbanitzacions a l’Hospital comarcal i al Vendrell, d’anada i tornada.

Els preus del servei de bus a la Bisbal del Penedès es van modificar, per darrera vegada, el 2008. Ara l’equip de govern ha elevat al Ple la proposta de rebaixar els preus, tenint en compte l’increment exponencial de viatgers durant aquests darrers dos anys, per potenciar encara més l’ús del bus urbà i comarcal. Alhora, ha establert la gratuïtat per a les persones amb una discapacitat superior al 33%, tal com es va aprovar en mocions presentades per grups de l’oposició en plens anteriors.

Tarifes vigents:

Tiquet senzill d’un viatge: 1€

Tiquet jubilat d’un viatge: 0,60€

Abonament de 10 viatges: 8€ (0,80€ el viatge)

Noves tarifes:

Tiquet senzill d’1 viatge: 1€

Abonament de 10 viatges: 6€ (0,60€ el viatge)

Abonament de 50 viatges: 25€ (0,50€ el viatge)

Persones amb discapacitat superior al 33%: gratuïtat del servei de bus urbà

La regidora de Mobilitat i Ensenyament, Leo Uceda, va explicar que “un dels col·lectius que sortiran més beneficiats són els estudiants de l’Institut Coster de la Torre, que s’estalviaran 12€ al mes, ja que agafen el bus urbà per anar i tornar de l’institut”.

Les noves tarifes entraran en vigor quan estiguin aprovades definitivament, després de la seva exposició al públic.

Punt 5.-Conveni de la Xarxa d’autocaravanes del Baix Penedès amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Ara la Bisbal (1) i els vots en contra d’Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Tenint en compte l’increment de l’ús de la caravana per viatjar dels darrers anys, s’ha posat de manifest la necessitat d’introduir les millores necessàries en matèria de reglamentació, infraestructures, senyalització, serveis i planificació turística sobre aquests vehicles, tractant-se d’un sector en expansió. Com que la Bisbal del Penedès no disposa, en l’actualitat, de cap servei per a l’estacionament i pernoctació d’autocaravanes (ni públic ni privat) ha elevat al Ple l’aprovació d’un nou Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Ple ordinari del 19 de setembre de 2022 ja va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal per la xarxa d’autocaravanes. Aquest conveni era entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit i Sant Jaume dels Domenys. Aquest projecte s’havia d’executar el 2022, però segons ha explicat la regidora de Turisme, Judith Vidal, “l’increment de preus i el fet que no tots els municipis hagin fet els deures, ja que no havien aprovat el conveni a finals de 2022, ha fet que s’hagi de revisar i tornar a aprovar”.

Per tant, l’Ajuntament de la Bisbal ha elevat al Ple el conveni per formar part del projecte que farà una ruta comarcal per captar turisme d’autocaravanes amb l’objectiu de desestacionalitzar l’oferta turística de la comarca. A la Bisbal, l’àrea constarà de dues places per autocaravanes i estarà ubicada a l’avinguda Baix Penedès, a l’aparcament que també s’utilitza per a l’escola i la llar d’infants.

El Consell Comarcal del Baix Penedès és qui adequarà aquest espai amb senyalització, incorporació de senyals indicadors, la connexió dels borns de servei a les xarxes d’aigua potable i de sanejament, la instal·lació d’un punt d’aigua i d’un punt de recollida d’aigües negres i d’un espai de pícnic.

El cost total del projecte aprovat el 2022 ascendia a 112.000€ però, amb la revisió de costos, en l’actualitat ascendeix a 127.247,75€. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de la Bisbal per a aquest any és de 5.777,96€.

Punt 6.-Conveni de serveis socials (2023/25) amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Es va aprovar per unanimitat.

S’aprova el Conveni de serveis socials 2023-2025 amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per un import de 81.000,97€ per al 2023, que inclou:

-Professionals i serveis socials bàsics: 46.356,41€

-SAD (Servei d’Atenció a la Dona): 6.492,97€

-Teleassistència (el conveni de la Creu Roja amb el CCBP en què l’Ajuntament assumeix el cost de les instal·lacions dels aparells de teleassistència que estan activats al municipi)

-Voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari): previsió de cost anual de 45€

-Servei d’acolliment residencial d’urgència: 620,38€

-Transport adaptat: 3.778,45€

-Serveis d’Intervenció socioeducativa (projecte SIS famílies): 2.090,76€. A partir d’aquest import, també cedim espais per al projecte.

-Educadors/es de medi obert, per a adolescents: 4.226€

-Integradors/es socials: 5.363€

-Immigració: 1.512,46€

-Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD): 2.458,94€ Inclou coordinació, advocats, psicòloga i LGTBI.

-Centre obert durant el curs escolar: 2.750€

-“Pacto del estado” contra la violència masclista: 3.381,84€

-Envelliment: 622,78€. Servei nou.

-Sensellarisme: 443,67€. Servei nou.

-Banc de productes de suport: 265,65€. Servei nou.

-Accessibilitat: 570,64€. Servei nou.

-Curs de cuidadors: 32,03€. Servei nou.

La regidora de Serveis Socials, Paqui Cepas, ha explicat que “a començaments de legislatura, el 2019, el conveni era de 70.578,16€. En aquests quatre anys hem incrementat la partida de serveis socials, gent gran i igualtat en 10.422,81€ amb nous serveis per a la ciutadania”.

Val a dir que, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès -com molts altres municipis de la comarca del Baix Penedès- té derivades les competències en matèria de serveis socials al Consell Comarcal. L’últim contracte programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Generalitat de Catalunya va ser del període 2016-2019 i durant els anys 2020, 2021, i 2022 es va anar prorrogant el conveni. A finals del 2022 el Consell Comarcal del Baix Penedès va signar el Contracte programa 2022/2025 amb el Departament de Drets Socials; el conveni de col·laboració 2022/2025 amb l’Institut Català de les Dones i el conveni de col·laboració 2022/2025 amb el Departament d’Igualtat i Feminismes. Tot plegat, juntament amb les resolucions anuals del “Programa Temps de cures” i del “Pacte d’Estat contra la violència de gènere” han donat lloc al conveni que s’ha aprovat en aquest Ple.

Punt 7.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia.

Es dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia signats des del Ple ordinari de desembre fins a la convocatòria d’aquest Ple ordinari.

Punt 8.-Donar compte de les actes de la Junta de Govern.

Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern des del darrer ple ordinari fins a aquest ple.

Punt 9.-Donar compte del Pla pressupostari a mitjà termini (2024/26)

Es dona compte al Ple del decret d’alcaldia de 6 de març d’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini per al període 2024/2026, que està a disposició dels regidors i regidores de la Corporació des del dia de la signatura.

Segons l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació d’acord amb l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abans del 15 de març de cada any els ajuntaments han de remetre la informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini, d’acord amb la informació sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el deute públic i la regla de la despesa que subministri l’Estat.

Aquest Pla pressupostari preveu -amb les dades actuals- uns ingressos i despeses de 5 milions el 2024 i 2025 i de 4,8 milions el 2026.

Punt 10.-Donar compte de l’execució del 4t trimestre del pressupost del 2022.

Es dona compte de l’informe d’intervenció relatiu a l’execució trimestral del pressupost corresponent al quart trimestre de 2022, complint així amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’Ajuntament va enviar -al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques- aquest informe d’intervenció, el 30 de gener de 2023.

Punt 11.-Donar compte del període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2022.

Es dona compte al Ple del període mitjà de pagament del 4t trimestre del 2022, que és de 18 dies. Com que és inferior a 35 dies, l’Ajuntament compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punt 12.-Donar compte de l’informe de morositat del 2022.

Es dona compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre el control de la morositat a l’exercici 2022. L’Ajuntament ha complert l’obligació de presentar aquest informe al Ministeri d’Hisenda el 13 de gener de 2023. L’informe conclou que es compleix amb la normativa de morositat.

Punt 13.-Donar compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupostos.

Es dona compte al Ple de la Corporació de l’informe d’Intervenció sobre el control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2022. En data de 31 de desembre de 2022 hi ha tres despeses pendents d’aplicar al pressupost 2022 per un total de 1.131,09€. Es tracta de tres factures registrades a finals d’any que, per arribar en els darrers dies, no es va poder seguir el tràmit de conformitat i aprovació, que es fa a començaments del nou any.

Punt 14.-Donar compte del Decret d’alcaldia de liquidació del pressupost de l’any 2022.

Es dona compte al Ple del Decret d’alcaldia del 14 de març d’aprovació de la liquidació del pressupost 2022, amb informe favorable d’intervenció. D’aquest informe es destaquen les següents dades:

Resultat pressupostari de l’any 2022: 881.906,18€

Romanent de tresoreria: 2.445.305,08€

Deute: 0%

Punt 15.-Donar compte de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, de la liquidació del pressupost de 2022, que conclou que l’Ajuntament compleix amb:

-L’objectiu d’estabilitat pressupostària

-L’objectiu de sostenibilitat financera

-L’objectiu del límit de deute públic, ja que l’Ajuntament té deute zero i el màxim establert és del 110%.

Punt 16.-Donar compte de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària.

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària del Decret del 14 de març, on s’aprova la incorporació dels romanents de crèdits de l’exercici 2022.

Aquest informe conclou que no es compleix amb l’estabilitat pressupostària en aquesta incorporació, tot i que es complirà en el total anual.

Punt 17.-Donar compte de l’informe d’intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels pressupostos 2023.

Es dona compte al Ple d’aquest informe que conclou que, l’aprovació del pressupost 2023 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de límit de crèdit,en tenir zero deute.

PRECS I PREGUNTES


CASTELLANO | El pasado lunes 20 de marzo se celebró el último Pleno ordinario del mandato. El Pleno contó con la asistencia de todos los miembros del Consistorio y se trataron los puntos siguientes:

Punto 1.-Aprobación del acta del Pleno ordinario del 19 de diciembre de 2022.

 Se aprobó con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1) y la abstención de ERC-AM (1).

Punto 2.-Aprobación del acta del Pleno ordinario y urgente del 29 de diciembre de 2022.

Se aprobó por unanimidad.

Punto 3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 5 de enero de 2023.

Se aprobó con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1) y la abstención de Units per la Bisbal-FIC (1).

Punto 4.-Modificación de las tarifas del bus urbano, mediante la modificación de la ordenanza fiscal número 6 reguladora de la tasa para la prestación del servicio de transporte colectivo de viajeros.

Se aprobó por unanimidad.

En mayo del 2021 empezó un nuevo servicio de bus urbano mediante convenio con la Generalitat, la empresa que gestiona la línea comarcal y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Con este nuevo servicio, ha aumentado el número de viajeros de dentro del municipio, se incluyó una nueva parada en el Ortigós (antes no había), se incrementaron los viajes del núcleo al Hospital del Vendrell tanto de ida como de vuelta y se añadió un nuevo servicio de viajes de urbanizaciones al Hospital comarcal y al Vendrell, de ida y de vuelta.

Los precios del servicio de bus en la Bisbal del Penedès se modificaron, por última vez, en el 2008. Ahora el equipo de gobierno ha elevado al Pleno la propuesta de rebajar los precios, teniendo en cuenta el incremento exponencial de viajeros durante estos últimos dos años, para potenciar todavía más el uso del bus urbano y comarcal. A la vez, se ha establecido la gratuidad para las personas con una discapacidad superior al 33%, tal como se aprobó en mociones presentadas por grupos de la oposición en plenos anteriores.

Tarifas vigentes:

Tique sencillo de un viaje: 1€

Tique jubilado de un viaje: 0,60€

Bono de 10 viajes: 8€ (0,80€ el viaje)

Nuevas tarifas:

Tique sencillo de un viaje: 1€

Bono de 10 viajes: 6€ (0,60€ el viaje)

Bono de 50 viajes: 25€ (0,50€ el viaje)

Personas con discapacidad superior al 33%: gratuidad del servicio de bus urbano

La conecejala de Movilidad y Educación, Leo Uceda, explicó que “uno de los colectivos que saldrán más beneficiados son los estudiantes del Instituto Coster de la Torre, que se ahorrarán 12€ al mes, ya que cogen el bus urbano para ir y volver del instituto”.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor cuando estén aprobadas definitivamente, después de su exposición al público.

Punto 5.-Convenio de la Red de autocaravanas del Baix Penedès con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Se aprobó con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y Ara la Bisbal (1) y los votos en contra de Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Teniendo en cuenta el incremento del uso de la caravana para viajar de los últimos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir las mejoras necesarias en materia de reglamentación, infraestructuras, señalización, servicios y planificación turística sobre estos vehículos, tratándose de un sector en expansión. Como que la Bisbal del Penedès no dispone, en la actualidad, de ningún servicio para el estacionamiento y pernoctación de autocaravanas (ni público ni privado) ha elevado al Pleno la aprobación de un nuevo Convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Pleno ordinario del 19 de septiembre de 2022 ya aprobó un convenio con el Consell Comarcal para la red de autocaravanas. Este convenio era entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y los Ayuntamientos de Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit y Sant Jaume dels Domenys. Este proyecto se tenía que ejecutar en el 2022, pero según ha explicado la concejala de Turismo, Judith Vidal, “el incremento de precios y el hecho que no todos los municipios hayan hecho los deberes, puesto que no habían aprobado el convenio a finales de 2022, ha hecho que se tenga que revisar y volver a aprobar”.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de la Bisbal ha elevado al Pleno el convenio para formar parte del proyecto que hará una ruta comarcal para captar turismo de autocaravanas con el objetivo de desestacionalizar la oferta turística de la comarca. En la Bisbal, el área constará de dos plazas por autocaravanas y estará ubicada en la avenida Baix Penedès, al aparcamiento que también se utiliza para la escuela y la guardería.

El Consell Comarcal del Baix Penedès es quien adecuará este espacio con señalización, incorporación de señales indicadoras, la conexión de los bornes de servicio en las redes de agua potable y de saneamiento, la instalación de un punto de agua y de un punto de recogida de aguas negras y de un espacio de pÍcnic.

El coste total del proyecto aprobado el 2022 ascendía a 112.000€ pero, con la revisión de costes, en la actualidad asciende a 127.247,75€. La aportación económica del Ayuntamiento de la Bisbal para este año es de 5.777,96€.

Punto 6.-Convenio de servicios sociales (2023/25) con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Se aprobó por unanimidad.


Se aprueba el Convenio de servicios sociales 2023-2025 con el Consell Comarcal del Baix Penedès por un importe de 81.000,97€ para el 2023, que incluye:

-Profesionales y servicios sociales básicos: 46.356,41€
-SAD (Servicio de Atención a la Mujer): 6.492,97€
-Teleasistencia (el convenio de la Cruz Roja con el CCBP en que el Ayuntamiento asume el coste de las instalaciones de los aparatos de teleasistencia que están activados en el municipio)
-Voluntariado (Servicio Bon dia y Rebost Solidari): previsión de coste anual de 45€
-Servicio de acogida residencial de urgencia: 620,38€
-Transporte adaptado: 3.778,45€
-Servicios de Intervención socioeducativa (proyecto SIS famílies): 2.090,76€. A partir de este importe, también cedemos espacios para el proyecto.
-Educadores/se de medio abierto, para adolescentes: 4.226€
-Integradores/se sociales: 5.363€
-Inmigración: 1.512,46€
-Servicio Integral de Atención a la Mujer (SIAD): 2.458,94€ Incluye coordinación, abogados, psicóloga y LGTBI.
-Centro abierto durante el curso escolar: 2.750€
-“Pacto del estado” contra la violencia machista: 3.381,84€
-Envejecimiento: 622,78€. Servicio nuevo.
-Sinhogarismo: 443,67€. Servicio nuevo.
-Banco de productos de apoyo: 265,65€. Servicio nuevo.
-Accesibilidad: 570,64€. Servicio nuevo.
-Curso de cuidadores: 32,03€. Servicio nuevo.

La concejala de Servicios Sociales, Paqui Cepas, ha explicado que “a principios de legislatura, el 2019, el convenio era de 70.578,16€. En estos cuatro años hemos incrementado la partida de servicios sociales, gente mayor e igualdad en 10.422,81€ con nuevos servicios para la ciudadanía”.

Cabe decir que, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès -como otros muchos municipios de la comarca del Baix Penedès- tiene derivadas las competencias en materia de servicios sociales al Consell Comarcal. El último contrato programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y la Generalitat de Cataluña fue del periodo 2016-2019 y durante los años 2020, 2021, y 2022 se fue prorrogando el convenio. A finales del 2022 el Consell Comarcal del Baix Penedès firmó el Contrato programa 2022/2025 con el Departamento de Derechos Sociales; el convenio de colaboración 2022/2025 con el Institut Català de les Dones y el convenio de colaboración 2022/2025 con el Departamento de Igualdad y Feminismos. Todo ello, junto con las resoluciones anuales del “Programa Tiempo de curas” y del “Pacto de Estado contra la violencia de género” han dado lugar al convenio que se ha aprobado en este Pleno.

Punto 7.-Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de alcaldía firmados desde el Pleno ordinario de diciembre hasta la convocatoria de este Pleno ordinario.

Punto 8.-Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno.

Se da cuenta de las actas de las Juntas de Gobierno desde el último pleno ordinario hasta este pleno.

Punto 9.-Dar cuenta del Plan presupuestario a medio plazo (2024/26)

Se da cuenta al Pleno del decreto de alcaldía de 6 de marzo de aprobación del plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2024/2026, que está a disposición de los concejales y concejalas de la Corporación desde el día de la firma.

Según el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, por la cual se desarrollan las obligaciones de suministro de información de acuerdo con el artículo 29 de la Ley orgánica 2/2021, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, antes del 15 de marzo de cada año los ayuntamientos deben remitir la información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla del gasto que suministre el Estado.

Este plan presupuestario prevé -con los datos actuales- unos ingresos y gastos de 5 millones el 2024 y 2025 y 4,8 millones el 2026.

Punto 10.-Dar cuenta de la ejecución del 4º trimestre del presupuesto del 2022.

Se da cuenta del informe de intervención relativo a la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2022, cumpliendo así con el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, por la cual se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El Ayuntamiento envió -al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- este informe de intervención, el 30 de enero de 2023.

Punto 11.-Dar cuenta del periodo medio de pago del 4º trimestre de 2022.

Se da cuenta al Pleno del periodo medio de pago del 4º trimestre del 2022, que es de 18 días. Como es inferior al 35 días, el Ayuntamiento cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto.

Punto 12.-Dar cuenta del informe de morosidad del 2022.

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención sobre el control de la morosidad en el ejercicio 2022. El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de presentar este informe al Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2023. El informe concluye que se cumple con la normativa de morosidad.

Punto 13.-Dar cuenta del informe de control de los gastos pendientes de aplicar a presupuestos.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación del informe de intervención sobre el control de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2022. En fecha de 31 de diciembre de 2022 hay tres gastos pendientes de aplicar al presupuesto 2022 por un total de 1.131,09€. Se trata de tres facturas registradas a finales de año que, al llegar en los últimos días, no se pudo seguir el trámite de conformidad y aprobación, que se hace a principios del año nuevo.

Punto 14.-Dar cuenta del Decreto de alcaldía de liquidación del presupuesto del año 2022.

Se da cuenta al Pleno del Decreto de alcaldía del 14 de marzo de aprobación de la liquidación del presupuesto 2022, con informe favorable de intervención. De este informe se destacan los siguientes datos:

Resultado presupuestario del año 2022: 881.906,18€

Remanente de tesorería: 2.445.305,08€

Deuda: 0%

Punto 15.-Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, de la liquidación del presupuesto del 2022, que concluye que el Ayuntamiento cumple con:

-El objetivo de estabilidad presupuestaria

-El objetivo de sostenibilidad financiera

-El objetivo del límite de deuda pública, ya que el Ayuntamiento tiene deuda cero y el máximo establecido es del 110%.

Punto 16. Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria.

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria del Decreto del 14 de marzo, en el que se aprueba la incorporación de los remanentes de créditos del ejercicio 2022.

Este informe concluye que no se cumple con la estabilidad presupuestaria en esta incorporación, aunque se cumplirá en el total anual.

Punto 17. Dar cuenta del informe de intervención del cálculo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los presupuestos 2022.

Se da cuenta al Pleno de este informe que concluye que, la aprobación del presupuesto 2023 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo de límite de crédito, al tener deuda cero.

RUEGOS Y PREGUNTAS.