S’aprova per Junta de Govern la certificació número 3, de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal

La Junta de Govern del dilluns 13 de març va aprovar la certificació número 3 de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal, corresponents a la rehabilitació del pavelló esportiu i la construcció dels vestidors. La tercera certificació correspon als enderrocs, excavacions de rases, retirada d’instal·lacions, fonaments i instal·lacions i ascendeix a 90.417,90€ (IVA inclòs).

Les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal van començar el mes d’octubre de 2022 i tenen un pressupost total d’1.217.445€ (IVA inclòs). Les obres les executa l’empresa Construcciones Asensio S.A., que és la mateixa empresa adjudicatària de les obres de la fassina.

Aquesta proposta es va aprovar per Junta de Govern amb competència delegada del Ple mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Per aquest motiu es van obrir les portes de la sala de Plens perquè hi pogués assistir públic i es va gravar aquest punt de l’ordre del dia, que es pot veure a Youtube:


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 13 de marzo aprobó la certificación número 3 de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal, correspondientes a la rehabilitación del pabellón deportivo y la construcción de los vestidores. La tercera certificación corresponde a los derribos, excavaciones de zanjas, retirada de instalaciones, cimientos e instalaciones y asciende a 90.417,90€ (IVA incluido).

Las obras de la fase 1 del polideportivo municipal empezaron en el mes de octubre de 2022 y tienen un presupuesto total de 1.217.445€ (IVA incluido). Las obras las ejecuta la empresa Construcciones Asensio S.A., que es la misma empresa adjudicataria de las obras de la fassina.

Esta propuesta se aprobó por Junta de Gobierno con competencia delegada del Pleno mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Por este motivo se abrieron las puertas de la sala de Plenos para que pudiese asistir pública y se grabó este punto del orden del día, que se puede ver en Youtube: