S’obre una convocatòria per la plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis escolars, en règim laboral fix, per concurs oposició, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

S’obre una convocatòria per la plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis escolars, en règim laboral fix, per concurs oposició, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta d’una plaça fruit del Pla d’estabilització de l’ocupació temporal.

Termini de presentació de sol·licituds: del dimecres 30 de novembre al divendres 30 de desembre, ambdós inclosos.

Funcions: Obrir i tancar les instal·lacions educatives, en coordinació amb el servei de neteja; conservació i manteniment bàsics de les instal·lacions educatives; atenció telefònica a les instal·lacions educatives; atenció als/les usuaris/àries de les instal·lacions educatives; vetllar pel bon ús i el correcte funcionament de les instal·lacions educatives, així com per la seguretat; informar als serveis municipals competents de les possibles incidències i qualsevol altra funció que li sigui encomanada d’acord amb el seu nivell de titulació i grup de classificació professional.

Grup: AP

Enllaç al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) amb tota la informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943634

Es crearà una borsa de treball amb les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i no resultin nomenades. Serà una borsa per cobrir vacants temporals (com per exemple baixes) o per atendre necessitats urgents.


CASTELLANO | Se abre una convocatoria para la plaza de operario/a de custodia de edificios escolares, en régimen laboral fijo, por concurso oposición, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de una plaza fruto del Plan de estabilización de la ocupación temporal.

Plazo de presentación de solicitudes: del miércoles 30 de noviembre al viernes 30 de diciembre, ambos incluidos.

Funciones: Abrir y cerrar las instalaciones educativas, en coordinación con el servicio de limpieza; conservación y mantenimiento básicos de las instalaciones educativas; atención telefónica en las instalaciones educativas; atención a los/las usuarios/as de las instalaciones educativas; velar por el buen uso y el correcto funcionamiento de las instalaciones educativas; así como por la seguridad; informar a los servicios municipales competentes de las posibles incidencias y cualquier otra función que le sea encomendada de acuerdo con su nivel de titulación y grupo de clasificación profesional.

Grupo: AP

Enlace al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) con toda la información: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943634

Se creará una bolsa de trabajo con las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y no resulten nombradas. Será una bolsa para cubrir vacantes temporales (como por ejemplo bajas) o para atender necesidades urgentes.