S’obre una convocatòria per cobrir una plaça de peó de neteja, en règim laboral fix, a temps complet, per concurs, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

S’obre una convocatòria per una plaçade peó de neteja, en règim laboral fix, a temps complert, per concurs a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta d’una plaça fruit del Pla d’estabilització de l’ocupació temporal.

Termini de presentació de sol·licituds: del dimecres 30 de novembre al divendres 30 de desembre, ambdós inclosos.

Funcions: mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions municipals quant a neteja i higiene; custodiar els instruments i els productes de neteja; mantenir els elements i els productes sanitaris pertinents als diferents edificis municipals; col·laborar amb les tasques de vigilància de les instal·lacions municipals pel que fa a l’obertura, el tancament i el control d’accessos; vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions municipals, alertant de les possibles incidències i qualsevol altra funció que els sigui encomanada d’acord amb el seu nivell de titulació i grup de classificació professional.

Grup: AP

Enllaç al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) amb tota la informació:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943639

Es crearà una borsa de treball amb les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i no resultin nomenades. Serà una borsa per cobrir vacants temporals (com per exemple baixes) o per atendre necessitats urgents.


CASTELLANO | Se abre una convocatoria para una plaza de peón de limpieza, en régimen laboral fijo, a tiempo completo, por concurso en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de una plaza fruto del Plan de estabilización de la ocupación temporal.

Plazo de presentación de solicitudes: del miércoles 30 de noviembre al viernes 30 de diciembre, ambos incluidos.

Funciones: mantener en adecuadas condiciones de uso los espacios de las instalaciones municipales en cuanto a limpieza e higiene; custodiar los instrumentos y los productos de limpieza; mantener los elementos y los productos sanitarios pertinentes en los distintos edificios municipales; colaborar con las tareas de vigilancia de las instalaciones municipales en cuanto a la apertura, el cierre y el control de accesos; velar por el buen funcionamiento de las instalaciones municipales, alertando de las posibles incidencias y cualquier otra función que les sea encomendada de acuerdo con su nivel de titulación y grupo de clasificación profesional.

Grupo: AP

Enlace al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) con toda la información: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943639

Se creará una bolsa de trabajo con las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y no resulten nombradas. Será una bolsa para cubrir vacantes temporales (como por ejemplo bajas) o para atender necesidades urgentes.