La Junta de govern aprova iniciar els tràmits per a la donació de 33.600€ a l’Escola Ull de Vent per a material escolar

La Junta de govern del 10 d’octubre ha aprovat, a petició de la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, iniciar els tràmits per a la donació de 33.600€ a l’Escola Ull de Vent per al material escolar dels cursos 2021/22 i 2022/23, després que la regidora es reunís amb la direcció del centre per fixar l’aportació econòmica per al curs actual (2022/23) i l’anterior (2021/22).

L’objectiu de l’ajuda econòmica és col·laborar en el funcionament del centre i garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació. Per aquest motiu, s’acorda una aportació de 60€ per alumne/a empadronat/da que serà destinada a la compra de material escolar. Com que el curs 2021/22 hi havia un total de 283 bisbalencs matriculats, l’aportació d’aquell termini ascendeix a 16.980€. En el cas d’aquest 2022/23, els alumnes empadronats al municipi són 277 i l’import es de 16.620€.

Ara, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès donarà trasllat a la direcció de l’escola i als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la voluntat de fer aquesta donació per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, ja que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és qui aprova aquesta donació i, en el moment en què comunica a l’Ajuntament el seu vistiplau, es fa el primer pagament.

La Junta de Govern també ha aprovat la justificació i el segon pagament de la donació feta per al curs 2020/21

La Junta de govern del passat dilluns també va aprovar la justificació de les despeses en material i el segon pagament de la donació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a l’Escola Ull de Vent per al curs 2020/21, que ascendeix a 7.418,35€. L’abril de 2022 la Generalitat va comunicar que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès podia fer aquesta donació a l’escola i, al maig, la Junta de govern va aprovar el pagament del 50% de la donació (16.180€) a l’Escola Ull de Vent per a material escolar del curs 2020/21 i ara, una vegada presentada i aprovada la justificació de les despeses, s’ha aprovat el segon pagament.

Val a dir que fa més de quinze anys que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès paga el material escolar dels alumnes de l’Escola Pública Ull de Vent empadronats al municipi. Fins al curs 2019/20, es feia mitjançant un conveni per al material escolar entre l’Ajuntament i el centre. No obstant això, el curs 2020/21 l’Ajuntament va ser informat que en aquest cas no s’havia de fer conveni, sinó que calia fer una donació al centre. Tenint en compte aquestes indicacions, el gener de 2021 es va iniciar la tramitació de la donació a l’Escola Ull de Vent per un import de 16.180€ per al curs 2021/22 i es va enviar la sol·licitud als Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que posteriorment va informar de l’aprovació de la donació.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 10 de octubre ha aprobado, a petición de la concejala de Educación, Leo Uceda, iniciar los trámites para la donación de 33.600€ a la Escola Ull de Vent para el material escolar de los cursos 2021/22 y 2022/23, después que la concejala se reuniese con la dirección del centro para fijar la aportación económica para el curso actual (2022/23) y el anterior (2021/22).

El objetivo de la ayuda económica es colaborar con el funcionamiento del centro y garantizar la igualdad de todos los alumnos en la educación. Por este motivo, se acuerda una aportación de 60€ por alumno/a empadronado/a que será destinada a la compra de material escolar. Teniendo en cuenta que en el curso 2021/22 había un total de 283 bisbalencs matriculados, la aportación de aquel periodo asciende a 16.980€. En el caso de este 2022/23, los alumnos empadronados en el municipio son 277 y el importe es de 16.620€.

Ahora, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès dará traslado a la dirección de la escuela y a los Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat de Cataluña de la voluntad de hacer esta donación por parte del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, ya que el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña es quien aprueba esta donación y, en el momento que comunica al Ayuntamiento que da el visto bueno a la misma, se realiza el primer pago.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la justificación y el segundo pago de la donación realizada para el curso 2020/21

 La Junta de gobierno del pasado lunes también aprobó la justificación de los gastos en material y el segundo pago de la donación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a la Escola Ull de Vent para el curso 2020/21, que asciende a 7.418,35€. En abril del 2022 la Generalitat comunicó que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès podía hacer esta donación a la escuela y, en mayo, la Junta de gobierno aprobó el pago del 50% de la donación (16.180€) a la Escuela Ull de Vent para material escolar del curso 2020/21 y, ahora, una vez presentada y aprobada la justificación de los gastos, se ha aprobado el segundo pago.

Cabe decir que hace más de quince años que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès paga el material escolar de los alumnos de la Escuela Pública Ull de Vent empadronados en el municipio. Hasta el curso 2019/20, se hacía mediante un convenio para el material escolar entre el Ayuntamiento y el centro. No obstante, en el curso 2020/21 el Ayuntamiento fue informado de que en este caso no se tenía que hacer convenio, sino que se le debía hacer una donación al centro. Teniendo en cuenta estas indicaciones, en enero del 2021 se inició la tramitación de la donación a la Escuela Ull de Vent por un importe de 16.180€ para el curso 2021/22 y se envió la solicitud a los Servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que posteriormente informó de la aprobación de la donación.