Comunicat d’alcaldia: el Jutjat Contenciós-Administratiu desestima el recurs presentat per un ciutadà i considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat Club Siglo XX i l’Ajuntament és nul de ple dret

COMUNICAT D’ALCALDIA

El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona desestima el recurs contenciós-administratiu presentat per un ciutadà i considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat Club Siglo XX i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple dret

El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 considera que el contracte d’arrendament d’una part del poliesportiu municipal entre l’entitat Club Siglo XX i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple dret, tal com conclou la sentència del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 1 de Tarragona

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat el 4 d’agost de 2020, va declarar d’ofici la nul·litat de ple dret del contracte d’arrendament del poliesportiu municipal, subscrit el 30 d’octubre de 2013, amb l’entitat Club Siglo XX, ja que d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i els informes tècnics i jurídics sol·licitats, el contracte no es podia adjudicar de forma directa, ja que el poliesportiu municipal està classificat com a bé demanial i s’hauria d’haver fet per concurrència pública (obert a tothom).

L’octubre de 2020, un particular va presentar un recurs contenciós-administratiu contra aquest acord de Ple, al·legant vicis en el procediment de revisió d’ofici i que el contracte d’arrendament és conforme a Dret. La major part de les al·legacions són les mateixes que va presentar l’entitat Club Siglo XX en el recurs contenciós presentat contra l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en les mateixes dates.

El 9 de setembre de 2022 s’ha conegut la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona, la qual desestima el recurs interposat per un particular i conclou que el contracte d’arrendament del poliesportiu municipal signat entre l’entitat Club Siglo XX i l’Ajuntament és nul de ple dret. Contra aquesta sentència, que no és ferma, el particular pot presentar un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Podeu llegir el comunicat complet aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/220914-COMUNICAT-COMPLET-CAT.pdf


COMUNICADO DE ALCALDÍA

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Tarragona desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por un ciudadano y considera que el contrato de arrendamiento de una parte del polideportivo municipal entre la entidad Club Siglo XX y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es nulo de pleno derecho

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 considera que el contrato de arrendamiento de una parte del polideportivo municipal entre la entidad Club Siglo XX y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es nulo de pleno derecho, tal como concluye la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona.

El Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, celebrado el 4 de agosto de 2020, declaró de oficio la nulidad de pleno derecho del contrato de arrendamiento del polideportivo municipal, suscrito el 30 de octubre de 2013, con la entidad Club Siglo XX, ya que de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y los informes técnicos y jurídicos solicitados, el contrato no se podía adjudicar de forma directa, ya que el polideportivo municipal está clasificado como bien demanial y se tendría que haber hecho por concurrencia pública (abierto a todo el mundo).

En octubre de 2020, un particular presentó un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo de Pleno, alegando vicios en el procedimiento de revisión de oficio y que el contrato de arrendamiento es conforme a Derecho. La mayor parte de las alegaciones son las mismas que presentó la entidad Club Siglo XX en el recurso contencioso presentado contra el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El 9 de septiembre de 2022 se ha conocido la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Tarragona, la cual desestima el recurso interpuesto por un particular y concluye   que el contrato de arrendamiento del polideportivo municipal firmado entre la entidad Club Siglo XX y el Ayuntamiento es nulo de pleno derecho. Contra esta sentencia, que no es firme, el particular puede presentar un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Podéis leer el comunicado completo aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/220914-COMUNICAT-COMPLET-CAST.pdf