Aquest dilluns 12 de setembre ha pres possessió de la plaça d’auxiliar administrativa una de les candidates classificades en el procés de selecció per concurs oposició

Aquest dilluns 12 de setembre de 2022, Sandra Rueda ha pres possessió de la plaça d’auxiliar administrativa en règim de funcionària de carrera, segons el Decret d’alcaldia de 2 de setembre de nomenament. Des del 12 de setembre, s’inicien 2 mesos de prova.

Un total de 60 persones es van presentar a la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va (grup C2) en el règim de funcionari/a de carrera, mitjançant concurs-oposició, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. De les 60 persones presentades, 7 van quedar excloses per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places i 5 no van superar la prova de català del nivel C1.

El 19 de juliol es van fer les proves d’oposició i un total de 13 candidats i candidates van aprovar perquè van obtenir més de 30 punts d’una puntuació total de 60. El Tribunal va nomenar les candidates amb més puntuació per ocupar les dues places d’auxiliar administratiu. La Sandra Rueda ja s’ha incorporat i l’altra candidata s’incorporarà en les properes setmanes. Les onze persones restants, formaran part de la borsa de treball d’auxiliars administratius per cobrir vacants temporals o per atendre necessitats urgents.


Este lunes 12 de septiembre de 2022, Sandra Rueda ha tomado posesión de la plaza de auxiliar administrativa en régimen de funcionaria de carrera, según el Decreto de alcaldía de 2 de septiembre de nombramiento. Desde el 12 de septiembre, se inician 2 meses de prueba.

Un total de 60 personas se presentaron a la convocatoria de dos plazas de auxiliar administrativo/va (grupo C2) en el régimen de funcionario/a de carrera, mediante concurso-oposición, en el marco del proceso de estabilización de la ocupación temporal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. De las 60 personas presentadas, 7 quedaron excluidas por no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas y 5 no superaron la prueba de catalán del nivel C1.

El 19 de julio se hicieron las pruebas de oposición y un total de 13 candidatos y candidatas aprobaron porque obtuvieron más de 30 puntos de una puntuación total de 60. El Tribunal nombró a las candidatas con más puntuación para ocupar las dos plazas de auxiliar administrativo. Sandra Rueda ya se ha incorporado y la otra candidata se incorporará en las próximas semanas. Las once personas restantes, formarán parte de la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos para cubrir vacantes temporales o para atender necesidades urgentes.