L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contracta vigilància nocturna per a tot el terme municipal

La Junta de Govern Local a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha contractat l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA per un import de 12.047,35€ (IVA inclòs) perquè efectuï el servei de vigilància nocturna al municipi des del 12 d’agost, mentre no sigui efectiu el nou Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament està adherit a l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, que actualment està en període d’adjudicació. Quan s’adjudiqui el servei, l’Ajuntament s’acollirà a aquest servei. Mentrestant, ha contractat l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA perquè dugui a terme els serveis de seguretat privada per al control d’edificis i instal·lacions municipals a les nits, que passarà per tot el municipi mentre va d’un edifici o instal·lació a un altre. Del 12 d’agost a l’11 de setembre, el servei serà diari. Des del 12 de setembre i fins que l’Acord marc estigui en vigor, es prestarà de manera aleatòria durant tres o quatre nits a la setmana. El còmput màxim d’hores del contracte és de 420.


La Junta de Gobierno Local, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha contratado a la empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA por un importe de 12.047,35€ (IVA incluido) para que efectúe el servicio de vigilancia nocturna en el municipio desde el 12 de agosto, mientras no sea efectivo el nuevo Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad que gestiona la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Cataluña.

El Ayuntamiento está adherido al Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad que gestiona la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Cataluña, que actualmente está en periodo de adjudicación. Cuando se adjudique el servicio, el Ayuntamiento se acogerá a este servicio. Mientras, ha contratado a la empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA para que lleve a cabo los servicios de seguridad privada para el control de edificios e instalaciones municipales por las noches, que pasará por todo el municipio mientras va de un edificio o instalación a otro. Del 12 de agosto al 11 de septiembre, el servicio será diario. Desde el 12 de septiembre y hasta que el Acuerdo marco esté en vigor, se prestará de manera aleatoria durante tres o cuatro noches a la semana. El cómputo máximo de horas del contrato es de 420.